• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2019 về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 247/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ NĂM 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chng tác hại của thuốc lá đến năm 2020”; Công văn s 163/CV-QPCTHTL ngày 07/9/2018 của QuPhòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hoạt động Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019 -2020; Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU:

1. Mc tiêu:

1.1. Mục tiêu chung: Tăng cường việc thực thí nghim Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1.2. Mc tiêu c thể:

- Mục tiêu 1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Mục tiêu 2. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Mục tiêu 3. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dn thực hiện.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% lãnh đạo tnh, huyện, thị xã, thành phố và các s, ban ngành hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá.

- 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.

- 75% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra.

- 80% người dân tại cộng đồng biết về quy định ca Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Kiện toàn Ban chđạo Phòng, chng tác hại của thuốc lá 27 huyện, thị xã, thành phố, họp triển khai ban hành Kế hoạch về Phòng, chống tác hại ca thuốc lá giai đoạn 2019 - 2020 của tnh.

- Tổ chức lễ mit-ting Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc.

- Tổ chức 01 cuộc thi về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc.

- Tổ chức 28 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 75% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

- Có ít nhất 15 trường THPT, 15 trường THCS, 01 trường Cao đẳng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

- Có ít nhất 4 nhà hàng, 03 khách sạn thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại khu vực trong nhà và có nơi dành riêng cho người hút thuốc.

- Có ít nhất 5 nhà máy xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại khu vực trong nhà và có nơi dành riêng cho người hút thuốc.

- 100% bệnh viện tuyến tnh và cơ sy tế tuyến huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị và trong đó có ít nhất 60% đơn vị này thực thí nghim môi trường không khói thuốc.

- Có ít nhất 01 bến xe khách, trong đó 80% nhà xe thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyn hành khách.

- Có ít nhất 1.500 nhân viên y tế thôn, bản được tập huấn cai nghiện thuốc lá.

- Có ít nhất 200 giáo viên các trường học được hướng dẫn giảng dạy trong chương trình ngoại khóa tại trường.

- 27 huyện/thị xã/ thành phtổ chức giám sát liên ngành việc thực hiện các hoạt động môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Có ít nhất 4 đợt phi hợp liên ngành thanh kiểm tra về việc thực thi Luật PCTH thuốc lá trong lĩnh vực phụ trách và có báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra gửi về các bên liên quan.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thuốc lá của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, chỉ đạo các sở, ngành và UBND các cấp có liên quan về việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chng tác hại thuốc lá của các sở, ban, ngành và địa phương; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động có hiệu quả; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động phòng, chng tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, li ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình tnh, huyện, hệ thống truyền thanh xã; các báo địa phương như: Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa, Báo điện tử Thanh Hóa, Website ngành Y tế Thanh Hóa về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTH thuốc lá.

- Tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2019 -2020 của địa phương với các sở, ban ngành; Hội nghị đánh giá việc thực hiện cam kết môi trường không khói thuốc của các cơ sy tế.

- Sản xuất và phổ biến các tài liệu truyền thông; tập huấn cho các y tế thôn, bản tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các huyện, thị xã, thành phố kỹ năng truyền thông.

- Tổ chức lễ mít-tinh, diễu hành và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại thuốc lá Hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5). Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn về cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế của tỉnh, xã, phường, thôn, bản tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; cho giáo viên các trường về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đưa vào chương trình giảng dạy ngoại khóa; cho nông dân các xã, phường, thị trấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chng tác hại của thuốc lá.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- Năm 2019: Quý IV

- Năm 2020: Quý I đến Quý IV

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Từ nguồn hỗ trợ ca Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Trung ương và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ về phòng, chống tác hại thuốc lá)

- Chủ trì, phi hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tnh xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh” trong toàn ngành y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm “Bệnh viện không khói thuốc”.

- Chđạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, cha bệnh trực thuộc.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về phòng, chống tác hại thuốc lá của tnh.

- Phối hợp với các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa,...tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

- Ký hợp đồng trách nhiệm với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá và phối hp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Qu phòng chống tác hại thuốc lá TW; hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh; đề xuất Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá TW hỗ trợ địa phương dành cho các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Thực hiện sản xuất và cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện đúng quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Ngành Y tế thực hiện phổ biến quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà, trong khuôn viên trường học; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các trường học và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Trường học không khói thuốc”; lồng ghép nội dung giảng dạy về tác hại thuốc lá trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học; đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống, văn minh; tham gia diễu hành cổ động PCTH thuốc lá do Sở Y tế tổ chức.

3. Công An tỉnh

- Phi hợp với Ban chđạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá với các đối tượng vi phạm.

- Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và các hội viên tham gia phòng, chng tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.

4. Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giao thông - Vận tải:

- Phi hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thc về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dn bằng các hình thức trực quan, sinh động.

- Chỉ đạo và phi hợp thực hiện các sự kiện mit-ting Phòng, chống tác hại thuốc lá, hỗ trợ triển khai Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc; bổ sung các tiêu chí về không hút thuốc lá vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa khu dân cư.

- Phối hợp và hỗ trợ thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định không khói thuốc lá nơi làm việc trong nhà, tuyên truyền về tác hại thuốc lá đến người lao động trong các xí nghiệp.

- Chỉ đạo triển khai mô hình điểm thực hiện không hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tnh.

- Xây dựng kế hoạch phát sóng và dành thời lượng phù hợp để phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

6. Đ nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chng tác hại thuốc lá và triển khai thực hiện theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xlý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương. Chđộng huy động ngun lực, btrí ngân sách hàng năm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Tích cực vận động hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc, phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử phạt vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong web của các cơ quan, đơn vị.

- Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào trong hương ước.

- Chủ động thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

UBND tnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019 - 2020 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (cơ quan thường trực chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh) trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tếy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Quỹ PCTHTL TW ;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành
phố;
- Các sở, ngành liên quan;
- Lưu: VT, VXs
ln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 247/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 02/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 247/KH-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441967