• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2489/KH-UBND năm 2016 tuyển dụng công chức theo biên chế được giao năm 2015, 2016 tại thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 2489/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2015, 2016 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s13/2010/TT-BNV; Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính theo biên chế được giao năm 2015, 2016 ti thành phố Hải Phòng như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua việc thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức tt, có kiến thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mi công tác tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của thành phtrong tình hình mới.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định về phân cấp hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng

Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức) có văn bản gửi các cơ quan, địa phương đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức gửi Sở Nội vụ. Thời gian dự kiến trước ngày 15/11/2016.

Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thống nhất số lượng, nhu cầu tuyn dụng công chức theo vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển của các cơ quan sử dụng công chức. Thời gian: dự kiến trước ngày 25/11/2016.

Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thông báo slượng, nhu cầu tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển của các cơ quan sử dụng công chức. Thời gian dự kiến trước ngày 30/11/2016.

2. Thông báo tuyển dng công chức

Giao Sở Nội vụ thông báo công khai các nội dung tuyển dụng công chức trên Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, trong thời gian là 03 ngày liên tiếp (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật). Thời gian dự kiến từ ngày 15/12/2016.

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức là 30 ngày, dự kiến từ ngày 15/12/2016 đến hết ngày 15/01/2017.

4. Tổng hợp hồ sơ và thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức

- Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức gửi danh sách, kèm theo hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyn vào cơ quan mình về Sở Nội vụ để tổng hợp. Thời gian dự kiến trước ngày 20/01/2017.

- Sở Nội vụ báo cáo Hội đồng tuyển dụng về danh sách những người đđiều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức. Thời gian, dự kiến trước ngày 26/01/2017.

- Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và thông báo công khai danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyn công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2015, 2016. Thời gian dự kiến trước ngày 08/02/2017.

5. Hướng dẫn ôn tập

Dự kiến trước ngày 11/02/2017.

6. Tổ chức thi tuyển, xét tuyển

Thi tuyển: Dự kiến từ ngày 25/02/2017 đến hết 29/02/2017.

Xét tuyển: Dự kiến ngày 31/02/2017.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính làm dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng) tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng triển khai tổ chức kỳ thi tuyển công chức thành phố theo biên chế được giao năm 2015 - 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Khn trương hoàn thành việc tuyển dụng công chức năm 2014; sớm báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2093/UBND-KTGS&TĐKT ngày 11/10/2016 về việc rà soát, đề xuất việc kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó có nội dung kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hải Phòng theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm tra dự toán, đảm bảo đủ kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức của thành phố.

Thẩm định, bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị vận hành phần mềm (máy chủ, máy ảnh...) trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, phục vụ kỳ thi tuyn công chức thành phố năm 2015, 2016 và các năm tiếp theo.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và vận hành phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính phục vụ kỳ thi tuyển công chức thành phố.

Phi hợp với Sở Tài chính đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về việc đầu tư trang thiết bị để vận hành phần mềm thi tuyển công chức trên máy tính (máy chủ, máy ảnh...), đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

5. Các quan có nhu cầu tuyển dụng công chức có trách nhiệm niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng công chức của cơ quan mình theo Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hp lệ; báo cáo Hội đồng danh sách đăng ký dự tuyển; thông báo kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển tới thí sinh sau khi có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp nhận, phân công công chức trúng tuyển theo đúng vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức trúng tuyển theo đúng các quy định hiện hành...

4. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ đăng ký của người dự tuyển công chức.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức thành phố Hải Phòng theo biên chế giao năm 2015, 2016. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng) đkịp thời tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điu chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành
y;
- Công an thành phố;
- Các Sở, ngành, Chi cục;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Trang TTĐT Sở Nội vụ;
- CPVP UBND TP;
- Các Ph
òng: VXNC, TH, KTGSTĐKT;
- CV: NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2489/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2489/KH-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328835