• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 249/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/KH-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA Y TẾ TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-BYT ngày 14/01/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế; hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thi đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Y tế về các lĩnh vực y tế liên quan đến công tác thanh tra;

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020 đối với các cấp chính quyền, nhân dân, người sử dụng lao động và người lao động nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực y tế.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án, Kế hoạch được lồng ghép vào các nội dung trong các hội nghị, hội thảo, giao ban, qua hệ thng thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Hà Giang, các tạp chí chuyên ngành.

2. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách đối với thanh tra y tế

Nghiên cứu, rà soát, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra, thanh tra chuyên ngành Y tế; Kịp thời phát hiện những văn bn quy phạm chồng chéo, trùng lặp, những văn bản quy phạm không còn phù hợp, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kiện toàn tổ chức thanh tra y tế, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thanh tra viên, cộng tác viên, công chức thanh tra y tế

3.1. Giai đon đến hết năm 2017

Kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra y tế.

a) Bố trí, sắp xếp đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra theo Đề án vị trí việc làm đã được cp có thẩm quyn phê duyệt đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra y tế (các đơn vị trực thuộc, Phòng Y tế các huyện, thành phố) bảo đảm hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát liên tục từ tnh đến huyện.

b) Đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; tin học cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành về y tế

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ thanh tra:

+ 100% công chức thanh tra Sở Y tế, công chức thanh tra chuyên ngành được đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và thanh tra viên;

+ 50% thanh tra viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và thanh tra viên chính.

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành:

+ 100% công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

+ 100% cộng tác viên thanh tra được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và thanh tra chuyên ngành theo nhiệm vụ được giao.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và đạo đức công vụ cho thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành y tế.

- Về cơ cấu ngạch công chức thanh tra y tế:

+ 75% công chức thanh tra Sở Y tế được bổ nhiệm thanh tra viên.

+ 25% thanh tra viên được bổ nhiệm thanh tra viên chính theo quy định.

- Về trình độ học vấn của thanh tra viên và công chức thanh tra y tế: 100% thanh tra viên, công chức thanh tra y tế; công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trình độ đại học trở lên phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020

Sắp xếp, hoàn thiện hệ thống thanh tra y tế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; tăng cường số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra y tế bảo đảm theo vị trí việc làm đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

a) Về biên chế

- Bổ sung biên chế công chức thanh tra, thanh tra viên trong tổng biên chế hàng năm của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Bố trí, sắp xếp đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đm bảo đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế, Sở Y tế rà soát đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra làm cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, phù hợp với kế hoạch biên chế dài hạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra y tế

- Về đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ thanh tra:

+ 100% công chức thanh tra được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và thanh tra viên.

+ 70% thanh tra viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và thanh tra viên chính.

- Đào tạo ngoại ngữ cho thanh tra viên, công chức thanh tra góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành: 100% công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

- Về cơ cấu ngạch công chức thanh tra y tế: 100% công chức thanh tra Sở Y tế được bổ nhiệm thanh tra viên, trong đó 40% được bổ nhiệm thanh tra viên chính.

- Về trình độ học vấn của thanh tra viên và công chức thanh tra y tế: 100% thanh tra viên, ng chức thanh tra Sở Y tế; công chức thanh tra chuyên ngành có trình độ đại học trở lên phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ bảo đm thực hiện nhiệm vụ thanh tra y tế.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của thanh tra y tế

Xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra y tế đảm bảo công khai, minh bạch; cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu liên quan; trao đổi thông tin về hoạt động và kết quả hoạt động của các cơ quan thanh tra y tế;

Quản lý việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và các hoạt động thanh tra trong ngành Y tế bng hệ thống công nghệ thông tin.

5. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, kinh phí hoạt động của thanh tra y tế

5.1. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, công cụ htrợ cho hoạt động thanh tra y tế

Tiến hành rà soát, lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, công cụ hỗ trợ cho hoạt động Thanh tra Sở Y tế, thanh tra chuyên ngành của các Chi cục trực thuộc.

Các cuộc thanh tra chuyên ngành y tế được bố trí phương tiện của cơ quan phục vụ công tác thanh tra đảm bảo đúng tiến độ và thời gian.

5.2. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động thanh tra y tế

Hàng năm dự toán kinh phí cùng thời điểm dự toán ngân sách của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân s- Kế hoạch hóa gia đình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của Thanh tra Sở Y tế, thanh tra chuyên ngành của các Chi cục trực thuộc (bao gm cả chi mua tin, lấy mẫu, xét nghiệm) và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phtổ chức thực hiện Kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm, theo giai đoạn. Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ được giao theo nội dung Đề án và Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Y tế về những vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực y tế và chế độ chính sách trong công tác thanh tra không còn phù hợp hoặc trái quy định để kịp thời đề nghị điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi b cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế xem xét, thành lập, kiện toàn công chức thanh tra chuyên ngành lĩnh vực y tế, cân đi, bổ sung biên chế công chức thanh tra ngành y tế trong tổng biên chế được giao.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế hàng năm cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động nâng cao năng lực công tác thanh tra y tế theo kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác thanh tra về lĩnh vực y tế.

5. Thanh tra tnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra y tế; đăng ký cử công chức thanh tra, thanh tra viên y tế đi học nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính; xem xét, đề xuất việc bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính cho thanh tra y tế.

6. y ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020; hỗ trợ các điều kiện cần thiết phục vụ nhiệm vụ thanh tra y tế trên địa bàn.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thanh tra y tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- T
hường trực Tnh ủy-HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Sở: Y tế; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Tư ph
áp; Tài chính;
- Thanh tra tỉnh; Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, NC, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 28/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 249/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332515