• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 25/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH CN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN, KẾT HỢP Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VỚI Y DƯỢC HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phát triển y dược c truyn, kết hợp y dược ctruyền với y học hiện đại đến năm 2030. Trên cơ sở đặc đim tình hình, điều kiện chung của thành phvà tình hình thực tế của công tác phát triển lĩnh vực y dược cổ truyền, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030, với các nội dung cụ th như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phát triển toàn diện y dược ctruyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Phát triển toàn diện y dược cổ truyền

a) Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược c truyn.

b) Đến năm 2025:

- Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ là Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền, hạng II, có 200 giường bệnh;

- 90% Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế có giường bệnh, Bệnh viện chuyên khoa có Khoa y dược cổ truyền;

- 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt đng tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, cha bệnh y dược cổ truyền.

c) Đến năm 2030:

- Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền thành phố Cần Thơ là bệnh viện hạng I, có 300 giường;

- 95% Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế có giường bệnh, Bệnh viện chuyên khoa có Khoa y dược cổ truyền;

- 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

d) Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tất cả các tuyến;

- Đến năm 2025: tuyến tỉnh đạt 20%; tuyến huyện đạt 25% và tuyến xã đạt 30%;

- Đến năm 2030: tuyến tỉnh đạt 25%; tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40%.

đ) Tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc:

- Đến năm 2025 tối thiểu là 20%;

- Đến năm 2030 là 30%; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

e) Tăng tỷ lệ dược liệu nuôi trồng, khuyến khích dược liệu nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới; góp phần giảm dần tỷ lệ nhập khu dược liệu, thuốc cổ truyền;

g) Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ng dụng trong thực tiễn; chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị;

h) Phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của các hội, hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

2. Kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

a) Đến năm 2025: Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Cần Thơ được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sdụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám bệnh,chữa bệnh; đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, các thuốc dược liệu, thuốc ctruyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn thành phđược quỹ bảo hiểm y tế chi trả;

b) Đến năm 2030: Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Cần Thơ được đầu tư trang thiết bị bào chế, sản xuất các dạng bào chế hiện đại thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn thành phố được quỹ bảo hiểm y tế chi trả; 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại; xây dựng phác đồ điều trị về kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lng ghép giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về y dược cổ truyền, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

a) Phát hiện, chứng minh khoa học và thương mại hóa thuốc/bài thuốc cổ truyền; khuyến khích sử dụng thuc/bài thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu được nuôi trồng trong nước trong khám chữa bệnh;

b) Nghiên cứu về tính vị và tác dụng theo y học cổ truyền của các vị thuốc nam, thuốc dân gian, bài thuc kinh nghiệm được xác định theo y học cổ truyền và y học hiện đại có tác dụng trong điều trị một sbệnh, chứng bệnh;

c) Nghiên cứu lựa chọn về các bài thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo y dược cổ truyền và y dược hiện đại có tác dụng trong điu trị một số chứng bệnh, bệnh;

d) Nghiên cứu chứng minh các phương thức chẩn trị và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc an toàn, hiệu quả;

đ) Nghiên cứu tuyển chọn tạo các chế phẩm thuốc cổ truyền có hiệu quả tốt, an toàn, có ưu thế hơn thuốc hóa dược và có giá trị kinh tế cao;

e) Nghiên cứu khoa học chứng minh an toàn, hiệu quả sử dụng thuốc cổ truyền kết hợp với thuốc hoá dược theo giai đoạn bệnh;

g) Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chn đoán bệnh nhằm xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán bệnh, thbệnh theo y học cổ truyền;

h) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế các bài thuốc y học ctruyền dưới dạng bào chế hiện đại.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

Sở Y tế hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo đại học và sau đại học ngành Y dược cổ truyền, đặc biệt bác sĩ tuyến cơ sở (Trạm Y tế); Trường Đại học Y Dược Cn Thơ thực hiện việc tiếp nhận đào tạo kthuật chuyên ngành phạm vi chuyên môn vy học hiện đại cho Bác sĩ y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền đ đm bảo kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại theo đúng quan điểm chđạo của Đảng tại Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

3. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh; ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phát trin y tế cơ sthuộc lĩnh vực y dược cổ truyền.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khu, nhập khu dược liệu, thuốc cổ truyền.

5. Phát huy vai trò các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền trong việc tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thương mại hóa sản phẩm, thuốc cổ truyền.

6. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp người dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền; về các thành tựu của y dược cổ truyền, tổ chức các hoạt động tôn vinh danh y, thầy thuốc y dược cổ truyền; tăng cường công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo về y dược cổ truyền.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về y dược cổ truyền, tập trung hợp tác trong các hoạt động khám bệnh, cha bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, chuyển giao kthuật và học tập kinh nghiệm các nước có nền y dược cổ truyền phát triển.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn vn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Khuyến khích việc xã hội hóa, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài Ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Hội Đông y thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển y, dược ctruyền thuộc lĩnh vực y tế đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo lộ trình đến năm 2030. Chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, đy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y dược cổ truyền; củng cố, kiện toàn, phát triển hệ thống khám bệnh, cha bệnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh bng y dược ctruyền; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực y dược cổ truyền; đáp ứng đủ nhu cầu thuốc đông dược đảm bảo chất lượng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; phối hợp, hỗ trợ hoạt động nâng cao vai trò của các cấp Hội Đông y thành phố.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền, phổ biến về vai trò của y, dược cổ truyền trong phòng và cha bệnh. Tăng cường thông tin, truyền thông về thuc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiu đúng vtác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền.

c) Phối hợp với SKhoa học và Công nghệ triển khai nghiên cứu, ng dụng y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại. Tăng cường nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền; ưu tiên b trí kinh phí đtriển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vlĩnh vực y dược cổ truyền.

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án nghiên cứu và đề xuất các vùng chuyên nuôi trồng dược liệu được quy định tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh; nuôi trồng, chế biến dược liệu, trao đi chuyên gia vy dược cổ truyền.

e) Có kế hoạch thanh tra, kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, cha bệnh bằng y dược cổ truyền, vsản xut, kinh doanh dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu tại các cơ sở y tế, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

g) Tổ chức thực hiện Kế hoạch, theo dõi, đôn đc việc thực hiện, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Y tếy ban nhân dân thành ph.

2. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương xây dựng quy hoạch, phân bổ diện tích vùng nuôi trồng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nuôi trồng các cây, con làm thuốc, ưu tiên phát triển vùng nuôi, trồng cây, con làm thuốc; ưu tiên các loại cây, con có hiệu quả cha bệnh tt, giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn đcung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu, sản xuất thuốc từ dược liệu trong nước và xut khu.

b) Phi hợp với Sở Y tế khảo sát, nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, thống kê các loại cây, con làm thuốc; sự phân bố, hệ sinh thái và trữ lượng cây, con làm thuốc hiện có trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó có kế hoạch tổ chức bảo vệ, khai thác, tái sinh hợp lý và phát triển bền vững.

3. Sở Khoa học và Công ngh

a) Phi hợp với Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính chất nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y dược cổ truyền; kết hợp y dược ctruyền với y dược hiện đại.

b) Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhm xác định được danh mục, sự phân bhệ sinh thái cây, con làm thuốc hiện có trên địa bàn thành ph đ nuôi trng, sản xuất dược liệu. Trong đó, chú trọng việc tái sinh, nhân giống, bảo tn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm.

4. SKế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổng hợp, đề xuất phân bổ các nguồn đầu tư ngân sách Trung ương và vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển y dược cổ truyền trên địa bàn thành phố.

5. S Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc đông dược; quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển y dược cổ truyền Việt Nam; phổ biến, giáo dục kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe bằng y dược cổ truyền.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan thực hiện quy định của Luật Di sản văn hóa về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của y dược cổ truyền tại các địa phương. Nghiên cứu quảng bá và phát triển hình thức du lịch kết hợp chữa bệnh bng y dược ctruyền trên địa bàn thành phố.

8. Sở Giáo dc và đào to

Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống y dược cổ truyền cho học sinh và hướng dẫn các trường phổ thông trồng một số cây vào vườn thực vật của nhà trường (đặc biệt là các cây thuốc sẵn có ở địa phương), đồng thời hướng dn cách sử dụng cho từng loại cây thuốc.

9. S Tài chính

Căn ckhả năng cân đối ngân sách hàng năm, phối hợp với Sở Y tế đbố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

10. Hội Đông y thành phố

Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, chú trọng nâng cao y đức và chất lượng chuyên môn cho hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền, chấp hành đúng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y dược cổ truyền.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chc chính trị - xã hội nghề nghiệp

a) Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của y dược cổ truyền; phbiến kiến thức, lợi ích của y dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

b) Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phát triển y dược cổ truyền Việt Nam.

12. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Chỉ đạo các Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, trị trấn triển khai, tchức thực hiện Kế hoạch.

b) Tạo điều kiện cho Hội Đông y, các Chi hội hoạt động và phát triển.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế, phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền tại địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. Yêu cầu Giám đốc S, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp với SY tế triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế trước ngày 31 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mc các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế đtổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TTTU, TT.HĐNDTP;
- CT, PCT
UBNDTP (1AB);
- Thành viên BCĐ CSKSTP;
- Các s
, ban, ngành TP;
- UBMTTQ và đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBND TP (20, 3BC);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 29/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 25/KH-UBND

5

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467703