• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 2846/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Văn bản khác 2846/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2846/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị s 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL ngày 28/4/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai Chỉ thị sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án, thuộc lĩnh vực gia đình đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu:

Việc triển khai Chỉ thị phải được thực hiện đồng bộ, cụ thể, thiết thực và có hiệu quả. Tổ chức theo dõi, nhận xét, đánh giá, sơ kết, tổng kết nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện.

II. NI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đạo đức lối sống trong gia đình.

2. Xây dựng và phổ biến bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó nhấn mạnh nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó xây dựng, biên soạn và cung cấp các tài liệu giáo dục đời sống gia đình cho cơ sở.

3. Hướng dẫn lng ghép nội dung giáo dục chuyn đi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; bố trí thời gian đưa tin, phát sóng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các kênh quảng bá đthu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng Nhân dân.

7. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang.

8. Xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm chi cho sự nghiệp gia đình, ưu tiên đảm bảo các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

9. Tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực của địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn.

10. Thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

11. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào tại các địa phương; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kế hoạch liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện.

b) Trong quý IV năm 2017, triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó nhấn mạnh nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống; đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai các chương trình, đề án, thuộc lĩnh vực gia đình; chủ trì tổ chức, hướng dẫn việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo quy định.

2. S Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì thực hiện nội dung giáo dục chuyn đi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến các trường học trên địa bàn tỉnh, trong quý IV năm 2017.

3. Công an tỉnh: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan ti gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hp pháp của người dân đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

4. Sở Tư pháp: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các Đài Truyền thanh cấp huyện, thành phố mở chuyên mục tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; chỉ đạo Cổng thông tin điện tử cập nhật, đăng tải các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin về các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

6. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình: Trong quý 4 năm 2017, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; bố trí thời gian đưa tin, phát sóng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các kênh quảng bá để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang, trong quý IV năm 2017.

8. Sở Tài chính: Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm chi cho sự nghiệp gia đình, ưu tiên đảm bảo các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

9. S Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo. Thực hiện đề án xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các thành viên trong gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình.

10. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế. Tư vấn sức khỏe cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn, cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực trong chăm sóc sức khỏe sinh sản mất cân bằng giới tính. Thực hiện thống kê, báo cáo về các trường hợp nạn nhân bị bạo lực gia đình.

11. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về gia đình cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ kế hoạch của tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực của địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn; tổ chức trin khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý IV năm 2017.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng, thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh: Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh; đề nghị các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Ninh Thuận;
- VP
UB: CVP, PCVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2846/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 17/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2846/KH-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361535