• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Kế hoạch 289/KH-UBND về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Văn bản khác 289/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH; KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 2432/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, phát hiện những vướng mắc, bất cập để đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Triển khai thực hiện công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra, khảo sát phải thực hiện đúng quy định, theo các lĩnh vực trọng tâm và tại các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã được ban hành, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao.

- Việc kiểm tra, khảo sát phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT

- Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong đó tập trung chủ yếu công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA, KHẢO SÁT

1. Đối tượng, phương pháp kiểm tra

a) Đối tượng kiểm tra

- Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Minh Hóa.

- Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các s: Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố: Đồng Hới, Quảng Ninh, Minh Hóa và một số UBND cấp xã trong trường hợp xét thấy cần thiết.

b) Phương pháp kiểm tra

Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đi với việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND các huyện, thành phố: Đồng Hới, Quảng Ninh, Minh Hóa, đề nghị lãnh đạo UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện và Hạt kiểm lâm chuẩn bị các hồ sơ xử lý các vụ vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Công an huyện và Hạt kiểm lâm huyện để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, mỗi đơn vị lựa chọn 02 đơn vị cấp xã trên địa bàn có số vụ việc xử lý VPHC nhiều để Đoàn trực tiếp kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh, đề xuất, kiến nghị để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật khi áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Mốc kiểm tra: Từ 01/10/2016 đến thời điểm kiểm tra.

2. Đối tượng, phương pháp khảo sát

Việc khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được tiến hành qua việc lấy phiếu khảo sát các đối tượng có nhu cầu thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Minh Hóa phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc khảo sát các cá nhân đến thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Kết thúc đợt khảo sát, Sở Tư pháp tổng hợp kết quả lấy phiếu khảo sát báo cáo UBND tỉnh.

3. Thời gian kiểm tra, khảo sát

Trong Quý II và Quý III/2018 (thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra liên ngành bố trí và thông báo cụ thể cho các đơn vị, địa phương được kiểm tra trước ngày kiểm tra 05 ngày). Việc khảo sát được tiến hành đồng thời trong thời gian thực hiện kiểm tra.

4. Thành phần Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện các s: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

2. Đoàn kiểm tra thực hiện thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho các đơn vị được kiểm tra.

3. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện các nội dung sau:

- Chuẩn bị báo cáo và gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất trước 05 ngày kể từ ngày có thông báo kiểm tra của Đoàn kiểm tra, mốc số liệu báo cáo tính từ 01/10/2016 đến thời điểm báo cáo (theo mẫu đề cương kèm theo Kế hoạch này).

+ Phụ lục Báo cáo số 01: Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý VPHC của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện;

+ Phụ lục Báo cáo số 02: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai.

- Bố trí thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra, gồm: Đại diện Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra; cán bộ phụ trách các mảng công tác liên quan đến nội dung kiểm tra; cung cấp một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (nếu Đoàn yêu cầu), tạo thuận lợi để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Tổ chức lấy phiếu và ghi phiếu khảo sát theo đề nghị của Đoàn kiểm tra hoặc Sở Tư pháp.

4. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện còn lại tự kiểm tra theo các nội dung trên và các nội dung khác theo Kế hoạch do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành và báo cáo kết quả kiểm tra thành một mục riêng trong báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/10/2018 (qua Sở Tư pháp).

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị được kiểm tra;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 289/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 289/KH-UBND

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378566