• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Đánh giá và phân loại cán bộ công chức viên chức

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2020 về xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 307/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/KH-UBND

Nghệ An, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GẮN VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 89-CTr/TU ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 89-CT/TU ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ để phục vụ tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại.

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của cơ quan có thẩm quyền (theo Hướng dẫn số 1744/HD-SNV ngày 26/10/2016 của Sở Nội vụ) các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cho vị trí việc làm.

2. Các nhóm tiêu chí đánh giá:

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ; Văn bản số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá gắn với vị trí việc làm: Bộ tiêu chí đánh giá cho nhóm các vị trí lãnh đạo, quản lý; bộ tiêu chí đánh giá cho nhóm các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và bộ tiêu chí dành cho nhóm các vị trí thừa hành, phục vụ, hỗ trợ.

- Các nhóm tiêu chí đánh giá: Cần cụ thể, chi tiết cụ thể hơn so với hướng dẫn đã triển khai trước đây cho cơ quan, đơn vị, hoặc gửi kèm hướng dẫn theo nhóm tiêu chí:

+ Hiệu quả công việc, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Thẩm định và ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc.

3. Thời gian hoàn thành:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện (thành phố, thị xã): trước ngày 30/7/2020.

- Các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện (thành phố, thị xã): trước ngày 30/8/2020.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT TTr UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các đơn vị SN công lập thuộc UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TH(Tg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 307/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 16/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 307/KH-UBND

39

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452639