• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 3316/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Tải về Văn bản khác 3316/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3316/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ- TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ hợp tác, vận động, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

2. Yêu cầu

- Hợp tác quốc tế phải chú trọng hiệu quả, bền vững và đảm bảo công tác quản lý, giữ gìn an ninh, an toàn trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế đã ký kết;

- Các nguồn lực tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; tạo điều kiện phát huy tối đa những lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế của địa phương; quản lý, sử dụng các nguồn lực đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược các nhà đầu tư, tài trợ

- Các cơ chế, chính sách mang tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với pháp luật và các cam kết quốc tế.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hợp tác, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS và miền núi góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tranh thủ vận động, thu hút các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Vận động, thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi dựa trên nhu cầu và thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, từng dân tộc, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, bảo vệ môi trường;

- Vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Đối tượng thu hút của Đề án: Chính phủ các nước, các tổ chức phát triển, các tổ chức quốc tế song phương, đa phương; các tổ chức phi chính phủ (NGO), các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Đối tượng thụ hưởng của Đề án: Vùng đồng bào DTTS và miền núi, ưu tiên các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

2. Phạm vi hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính; kỹ thuật; tri thức, kinh nghiệm và chuyển giao khoa học, công nghệ.

3. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025.

IV. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án có vốn viện trợ nước ngoài đang còn hiệu lực trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, cụ thể:

- Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số;

- Dự án sắp xếp, quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết;

- Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc;

- Dự án đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;

- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em;

- Dự án thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề về giới và trẻ em;

- Dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn;

- Dự án truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình;

3. Lập Đề án tái thiết sau thiên tai và phát triển bền vững miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, vận động thu hút, kêu gọi đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi từ nguồn vốn ODA, NGO và các nguồn lực trong nước.

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi từ các Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức NGO và các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài;

2. Vốn đối ứng: Nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn từ cộng đồng, cá nhân của các doanh nghiệp trong nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, triển khai, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 và các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để kêu gọi, huy động tài trợ nước ngoài;

- Chủ động nắm thông tin từ các cơ quan Trung ương, đối tác nước ngoài,… quan tâm đến viện trợ, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS và miền núi để thông tin đến các cơ quan, đơn vị chức năng và các huyện miền núi; phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin tới các đối tác nước ngoài quan tâm đến viện trợ, hỗ trợ vùng DTTS và miền núi;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo đúng thời gian quy định; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ tìm kiếm, huy động, vận động các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước;

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025; nội dung kế hoạch phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu xây dựng các dự án phù hợp để vận động tài trợ và thu hút đầu tư vào vùng DTTS và miền núi từ nguồn ODA, NGO...;

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

3. Sở Tài chính

- Hằng năm, căn cứ Kế hoạch được duyệt và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan, đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng triển khai thực hiện các dự án, chương trình tài trợ, hỗ trợ quốc tế;

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

4. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tìm kiếm, huy động, vận động các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan liên quan tuyên truyền, thông tin đối ngoại về vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những thành tựu đảm bảo quyền của người DTTS và tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức tại các diễn đàn quốc tế.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành tại Chương trình mục MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, tham mưu xây dựng và triển khai Đề án “ Hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hóa các DTTS miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

6. Các Sở, ngành và UBND các huyện liên quan

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện để tăng cường nguồn lực hỗ trợ đầu tư vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 do các Sở, Ban, ngành và các địa phương thực hiện;

- UBND các huyện tổ chức huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án; rà soát, xác định lĩnh vực, địa phương vùng DTTS để được đầu tư, hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu, ngày công lao động cùng nguồn lực tài trợ nước ngoài, các tổ chức để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát huy hiệu quả nguồn lực tài trợ.

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) trước ngày 05/11./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3316/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành: 03/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3316/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
477747