• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý sử dụng vật liệu nổ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Kế hoạch 3346/KH-UBND năm 2017 thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Văn bản khác 3346/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/KH-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 (sau đây gọi tắt là Luật); UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành theo Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2917 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì, tham gia phối hợp thực hiện Luật chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và đảm bảo chất lượng; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

c) Việc triển khai thi hành Luật phải tiến hành thiết thực, hiệu quả, phải có lộ trình cụ thể, đảm bảo từ ngày 01/7/2018 Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh

b) Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Sở: Công thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Đài truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức và sự hiểu biết đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ làm công tác quản lý, cán bộ được giao trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sách, tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, biên soạn, in, cấp phát tài liệu; tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan, tổ chức được trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phân cấp quản lý, cấp phép sử dụng.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị mình quản lý và lực lượng Dân quân tự vệ.

- Sở Công thương: Tổ chức phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức phổ biến rộng rãi Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho các cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng vũ khí thể thao;

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý.

d. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản phát luật và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thi hành

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp chung và báo cáo UBND tỉnh.

Đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với việc thực hiện Luật.

Thời gian hoàn thành: 15/12/2017.

4. Xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành Trung ương.

- Công an tỉnh: Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của các Bộ, ngành Trung ương.

Thời gian thực hiện: Sau khi có Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của các Bộ, ngành Trung ương.

- Các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành văn bản và hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi của ngành mình quản lý.

Thời gian thực hiện: Sau khi có Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của các Bộ, ngành Trung ương.

5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự trù kinh phí bảo đảm việc triển khai Luật, Nghị định và văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương,

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Theo Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định,

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT: Tnh ủy; HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3346/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 14/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3346/KH-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378176