• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng


Văn bản pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động viên

 

Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị Động viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 34/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ đỘNG VIÊN

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải nâng cao, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Lực lượng dự bị động viên được thực hiện đúng, đầy đủ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Lực lượng dự bị động viên

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên

Tiếp nhận, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Lực lượng dự bị động viên hùng hậu, nhất là trên địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.

2.1. Trách nhiệm cụ thể

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận tài liệu từ Bộ Quốc phòng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 tới cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân bằng hình thức phù hợp, bảo đảm việc thực hiện Luật được thống nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên cổng Thông tin điện tử; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, đại học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục quốc phòng - an ninh trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với ngành học, cấp học.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là lực lượng dự bị động viên.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.

2.2. Thời gian thực hiện: Năm 2020 và 2021.

3. Triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị mình, nhất là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Luật Lực lượng dự bị động viên.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí bảo đảm triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên tại Kế hoạch này; Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT- XH tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 34/KH-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439202