• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật dân quân tự vệ


 

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 35/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Dân quân tự vệ được thực hiện đúng, đầy đủ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Dân quân tự vệ

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Dân quân tự vệ; Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2020.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo công tác tuyên truyền được hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm, thống nhất về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Dân quân tự vệ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.1. Trách nhiệm cụ thể

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận tài liệu từ Bộ Quốc phòng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân bằng hình thức phù hợp, bảo đảm việc thực hiện Luật được thống nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, đại học; tổ chức các hoạt động ngoại khoá về giáo dục quốc phòng - an ninh trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.

2.2. Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020 và những năm tiếp theo.

3. Tập huấn, xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ, tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

3.1. Tổ chức tập huấn:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và Quý I năm 2021.

3.2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh lựa chọn 01 đơn vị cấp xã để xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

3.3. Tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ tại cấp tỉnh và cấp huyện theo nội dung Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

Thời gian thực hiện: Cấp huyện xong trong Quý I năm 2021, cấp tỉnh xong trong Quý II năm 2021.

4. Triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chỉ huy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ.

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Thời gian thực hiện: Quý IV 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí bảo đảm triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ của các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

2. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 35/KH-UBND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439203