• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 3786/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 3786/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3786/KH-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 103/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW, NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2347/TTr-SVHTTDL ngày 15/12/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt nội dung của Nghị quyết, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch trthành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng tại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Tạo bước chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong phát triển du lịch; tăng cường đầu tư cho du lịch để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; phát triển du lịch phải gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Phát triển du lịch có trọng tâm trọng điểm, định hướng thị trường mục tiêu; khai thác hợp lý và có hiệu quả tài nguyên du lịch đặc trưng của địa phương, tạo sản phẩm du lịch có hàm lượng giá trị gia tăng cao, chú trọng chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh.

- Huy động các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho stham gia của các ngành, các cấp và toàn xã hội trong hoạt động phát triển du lịch; nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương để đẩy mạnh phát triển du lịch nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu

Rà soát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng đảm bảo phù hợp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Xác định rõ trách nhiệm của các ngành và địa phương trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết 08-NQ/TW và các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển du lịch đến các cơ quan ban, ngành, địa phương trong tỉnh các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ bản chất, vị trí, vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc thúc đy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông, báo chí để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cho cộng đồng và ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Điện Biên một cách thường xuyên trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, điểm cho phát triển du lịch

- Tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát du lịch tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên và Quy hoạch tng thphát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch đã được nêu trong các Nghị quyết, Quyết định gồm: Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1421/QĐ-UBNĐ ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc trin khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Xây dựng, hoàn thiện, ban hành chế, chính sách phát triển du lch

- Rà soát, điều chỉnh, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Năm 2018, xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù khuyến khích các tập đoàn, tổng công ty, nhà đầu tư phát triển các dự án du lịch cao cấp tại khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính sách cho phép các tổ chức, cá nhân tham gia trùng tu, nâng cấp, quản lý, khai thác các điểm du lịch đã được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham gia, sửa đổi, bổ sung các văn bản theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển du lịch hiệu quả

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, phê duyệt dự án đầu tư; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, công khai, minh bạch, để thu hút các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Ban hành các cơ chế hỗ trợ về đất đai, tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích phát triển du lịch theo nội dung đã được nêu trong các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch đã được ban hành gồm: Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc trin khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Đầu tư xây dựng cơ shạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

Ưu tiên phát triển các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, từng bước xây dựng các khu vui chơi giải trí cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Trước mắt tập trung nguồn lực thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện trùng tu, tôn tạo, phục dựng nguyên trạng và phát huy giá trị một số điểm di tích trong quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, trọng điểm là khu Sở Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng, Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Đồi A1, trung tâm đề kháng Him Lam...

- Chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng các điểm dừng chân trên các tuyến du lịch và nhà vệ sinh công cộng đạt chun tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; ưu tiên đầu tư cho khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc cho các khu, điểm du lịch.

- Thực hiện nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Điện Biên Phủ, mở các đường bay mới đkhai thác thị trường khách du lịch trọng điểm tại các tỉnh, thành phố trong nước như Hải Phòng, Vinh, Đà Nng... và các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan.

- Quy hoạch và mở rộng diện tích khoanh nuôi bảo vệ các khu vực có nhiều cây ban tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh; lựa chọn loại Hoa ban đẹp để trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ cây Hoa Ban tại các điểm di tích lịch sử, các tuyến ph, tuyến đường tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Quy hoạch diện tích phù hợp khu vực "Đảo Hoa" xã Pá Khoang; lựa chọn loại hoa Anh Đào đẹp, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Điện Biên để mở rộng diện tích trồng hoa Anh Đào hưng đến tổ chức lễ hội hoa Anh Đào hàng năm nhằm thu hút du khách du lịch.

5. Đa dạng hóa các sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh

Thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng sản phẩm đặc thù gắn với cụm, khu, điểm du lịch theo định hướng tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm:

- Cụm Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên: Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch lịch sử; nghiên cứu lịch sử, văn hóa của các dân tộc; vui chơi giải trí; nghỉ dưỡng, mua sắm, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện.Trin khai xây dựng khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng. Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái tại Đn thờ Hoàng Công Chất - thành Bản Phủ, thành Sam Mn, nước khoáng nóng Uva, động Pa Thơm, hang động Chua Ta; các điểm du lịch tâm linh.

- Cụm thị xã Mường Lay và các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo: Xây dựng khu nghmát Pú Vạp thành khu tham quan, nghỉ dưỡng, kết hợp tìm hiểu di tích lịch sử (Nhà tù Lai Châu, Đn Lê Lợi, Dinh thự Đèo Văn Long), thăm cảnh quan sông Đà, kết hợp với giao thông đường thủy, nuôi trồng và khai thác thủy sản, dịch vụ văn hóa, văn nghệ, lễ hội đua thuyền Đuôi Én gắn với văn nghệ dân gian, lhội truyền thống, thể thao dưi nước. Xây dựng cụm tượng đài thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo; Phát triển khu du lịch sinh thái Đèo Pha Đin.

- Cụm các địa phương khác; các công trình kiến trúc nghệ thuật (Tháp Mường Luân, Tháp Chiềng Sơ); thắng cảnh thiên nhiên Mường Nhé, chinh phục Ngã ba biên giới - điểm cực Tây tổ quốc A Pa Chải; hoạt động giao lưu văn hóa, đi sống dân cư khu vực biên giới.

- Xây dựng và phát triển lễ hội đua thuyền Đuôi Én, lễ hội Hoa Ban, lễ hội hoa Anh Đào, lễ hội Thành Bản Phủ, Giải Việt đã chinh phục Ngã ba biên giới A Pa Chải trở thành hoạt động thường niên, là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh để thu hút khách du lịch.

- Xây dựng các Bản văn hóa du lịch có chất lượng cao phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong việc tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thưởng thức văn hóa văn nghệ, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ lưu trú tại nhà dân.

6. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong các nghị quyết, quyết định, kế hoạch đã được ban hành gồm: Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện quy hoạch tng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; hướng dẫn viên du lịch; nhân viên lễ tân, nhân viên tiếp thị, nhân viên phục vụ tham gia trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại; lái xe taxi, xe khách, xe ôm; cộng đồng dân cư các địa điểm du lịch, dịch vụ, thương mại.... đáp ứng các yêu cầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trước mắt và lâu dài.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Phối hợp với Tổng cục Du lịch và các tỉnh trong khu vực đthực hiện các chương trình xúc tiến đến các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài nước; đề xuất các hoạt động cụ thể cho tng giai đoạn, hướng đến đến thị trường có khả năng thanh toán cao và lưu trú dài ngày.

- Gắn xúc tiến quảng bá du lịch với xúc tiến Thương mại và Đầu tư, đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao tại các thị trường trọng điểm trong nước và các nước ASEAN, Trung Quốc. Phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp đxây dựng thương hiệu, hình ảnh du lịch Điện Biên thân thiện, mến khách.

- Nâng cao vai trò của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Điện Biên đến với du khách trong và ngoài nước. Phát triển marketing điện tử (E-Marketing) phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch. Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của các trang thông tin, cổng thông tin của các cấp, các ngành; xây dựng các n phẩm, phát huy hiệu quả việc quảng bá du lịch Điện Biên trên các trang mạng xã hội.

- Thành lập câu lạc bộ phóng viên du lịch trực thuộc hội Nhà báo tỉnh Điện Biên để tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề về xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; đăng cai tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước; liên kết xây dựng thương hiệu và quảng bá điểm đến tại các thị trường du lịch trọng điểm trong nước và nước ngoài.

- Nâng cao năng lực hoạt động xúc tiến, quảng bá; ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

- Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020 qua đó xây dựng chương trình quảng bá xúc tiến giai đoạn tiếp theo chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng và định hình thương hiệu du lịch Điện Biên

- Huy động rộng rãi sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân vào việc quảng bá hình ảnh Điện Biên

8. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trong đó tập trung vào một số nội dung:

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch và dịch vụ du lịch trong công tác xây dựng chế, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực áp dụng các tiêu chun ngành, giám sát kiểm soát chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, thực hiện công tác thanh kiểm tra, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch.

- Thành lập hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên và các hội ngành nghề để đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch, sản xuất các sản phẩm lưu niệm, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. Chú trọng phát triển doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ, hộ gia đình, gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở vùng nông thôn, các thôn bản dân tộc ở các vùng sâu, xa, trên tuyến biên giới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch đến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và người dân địa phương nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch; xây dựng nếp sống văn minh, cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

- Phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch; tuyên truyền vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại nơi công cộng và các khu, điểm du lịch.

9. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác phát triển du lịch

- Tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Triển khai hợp tác với các tỉnh tại các vùng trọng điểm: Miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), Miền Trung (Đà Nng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế), Miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang) để tăng cường nguồn khách và tư vấn hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch.

- Triển khai có hiệu quả các biên bản, hợp tác, ghi nhgiữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc để lồng ghép các chương trình hợp tác và đề xuất hợp tác cụ thể hàng năm, khai thác thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thị trường mới, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch.

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án liên kết phát triển du lịch giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan. Triển khai và cải tiến việc cấp thị thực (Visa) tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

- Thành lập văn phòng đại diện du lịch tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan đthực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch đến Điện Biên. Nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của văn phòng đại diện Công Thương tỉnh Điện Biên tại tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

- Thu hút các hãng lữ hành lớn, chuyên nghiệp trong nước và quốc tế thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Điện Biên để phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường thu hút các nguồn khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, thực hiện có hiệu quả chính sách hội nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, đnâng cao hình ảnh du lịch Điện Biên.

10. Đảm bảo an ninh du lịch

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh đthu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm gây mất an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch.

- Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh, nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, cũng như tại các khu, điểm du lịch tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch và dịch vụ du lịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách của tỉnh, các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, kinh phí từ ngân sách tỉnh được bố trí trong kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước được phân bổ cho các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong kế hoạch hàng năm.

2. Hàng năm các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hành động. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh về tình hình thực hiện, những vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch hành động của UBND tỉnh đề xuất các đề án, dự án cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phù hợp với các giai đoạn đến năm 2020, đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đđưa vào kế hoạch ngành, lĩnh vực hàng năm, 5 năm của các đơn vị.

- Có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch; ban hành chính sách ưu đãi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các khu vui chơi giải trí cao cấp, thực hiện tốt chính sách xã hội hóa thu hút đầu tư phát triển du lịch.

- Tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, đề xuất nội dung xây dựng quy hoạch mới phù hợp với quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tnh Điện Biên đến năm 2020 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu cụ thể hóa chương trình để tổ chức thực hiện hàng năm, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch. Có trách nhiệm xây dựng tổng hợp kế hoạch và kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định cùng với thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tnh.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đthực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. SKế hoạch - Đầu tư: Cân đối nguồn vốn hàng năm để thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch. Chủ trì tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch của tnh.

3. Sở Tài chính: Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hp pháp khác, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các hoạt động của kế hoạch. Hướng dẫn cơ chế chính sách, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ

- Hàng năm căn cứ kế hoạch giao biên chế của tnh, bố trí biên chế hoạt động du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên.

5. Sở Công Thương

- Quản lý việc khai thác các thủy điện đphòng ngừa và giảm thiểu tác động xu đến môi trường tại các điểm, tuyến có tiềm năng phát triển du lịch.

- Triển khai thực hiện các chính sách khuyến công hỗ trợ các cơ Sở tiu thủ công nghiệp trên địa bàn.

- Hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, chế biến nông, lâm sản, khôi phục các làng nghề tiu thủ công nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ khách du lịch. Gắn kết các chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm địa phương với các hoạt động phát triển du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng ngun nhân lực nhằm phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hoạt động du lịch; xử lý kịp thời những trường hợp đăng, phát và xuất bản nội dung thông tin thiếu khách quan, không chính xác khi tuyên truyền về du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trong hoạt động du lịch theo quy định của nhà nước.

7. Sở Tài nguyên - Môi trường: Phối hợp hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các dự án phát trin du lịch. Chủ trì việc đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển du lịch, thủy điện cũng như phát triển kinh tế - xã hội khác. Triển khai và giám sát các chương trình và hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch tự nhiên tại địa phương.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Phát triển các nghề thủ công truyền thống sản xuất các mặt hàng lưu niệm phục vụ nhu cầu mua sm của khách du lịch.

- Thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái;

- Triển khai Quy hoạch và mở rộng diện tích khoanh nuôi bảo vệ các khu vực có nhiều cây ban tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh; lựa chọn loại Hoa ban đẹp đtiếp tục thực hiện hiệu quả dự án trồng cây phân tán, tăng cường và mở rộng diện tích trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ cây Hoa Ban tại các điểm di tích lịch sử, các tuyến phố, tuyến đường tại các huyện, thị xã, thành phố, các vùng trọng điểm quy hoạch du lịch.

- Chủ trì tổ chức quy hoạch mở rộng diện tích trồng hoa Anh Đào; phối hợp với công ty hoa Anh Đào Trần Lệ lựa chọn loại hoa Anh Đào đẹp, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Điện Biên để mở rộng diện tích trồng hoa Anh Đào hướng đến tổ chức lễ hội hoa Anh Đào hàng năm nhằm thu hút du khách du lịch.

9. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách trong nước và quốc tế đến Điện Biên thăm quan, du lịch.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp, quản lý thị thực để thu hút khách du lịch quốc tế.

- Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch đxâm phạm an ninh trật tự.

10. SXây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển khu du lịch đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển theo các quy hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lập quy hoạch các khu, điểm du lịch phù hợp với định hướng phát triển không gian chung của tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng tại Khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật.

11. Sở Giao thông - Vận tải: Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bố trí nguồn vốn xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và cải tạo nâng cấp cảng hàng không Điện Biên trong giai đoạn đến năm 2020 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng đào tạo phát trin nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch trước mắt cũng như lâu dài.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và hệ thng các trường THPT, chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh đi tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh để trải nghiệm, xây dựng ý thức tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường của khu du lịch.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện qun lý về lao động và định hướng về tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn đ chuyn đi sang làm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển du lịch. Đề xuất cơ chế thu hút nhân lực thuộc ngành nghề du lịch có trình độ tay nghề cao đến làm việc tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai các chương trình đào tạo nghề vdu lịch; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp chuyn đi sang làm dịch vụ du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chng các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại Khu du lịch quốc gia.

14. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị cửa khu thực hiện nghiêm các quy định về xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện và hàng hóa xuất, nhập qua cửa khu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách, nhất là khách du lịch từ nước thứ 3 xuất nhập cảnh qua cửa khu. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tại các cửa khu có kiến thức về nghiệp vụ du lịch, thông thạo về ngoại ngữ, tác phong lịch sự văn minh, gây thiện cảm cho du khách.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống Pano, áp - phích tại các cửa khu với các nội dung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những phong tục tập quán, hình ảnh đặc trưng của địa phương.

- Nghiên cứu đầu tư vốn xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các đơn vị có lợi thế về du lịch (khoáng nóng Thanh Luông ti đồn biên phòng Thanh Luông, cột mc ngã ba biên giới, chợ phiên biên gii gắn với đồn biên phòng A Pa Chải) nhằm tạo cơ Sở vật chất kết hợp phục vụ khách du lịch có nhu cầu, khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của tnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu mở mới tour du lịch lên mốc ngã ba biên giới tại lối mở A Pa Chải, đồng thời có phương án quy hoạch tổng thkhu vực mốc ngã ba với các công trình phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu thăm quan, du lịch của nhân dân cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực lối mA Pa Chải.

15. Sở Y Tế

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn cho các hướng dẫn viên trong tỉnh những kiến thức cơ bản trong sơ cứu y tế và xử lý tình huống khẩn cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan, các địa phương đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các địa bàn trọng điểm về du lịch vào các thời điểm lễ hội những dịp đông khách, các sự kiện quan trọng của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan và các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch gắn với công tác khám chữa bệnh kết hợp y học hiện đại và y học ctruyền.

16. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đin Biên Phủ: Triển khai mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự trên các ấn phẩm báo in, báo nói, báo hình và cổng thông tin điện tử của các Đơn vị phục vụ công tác quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các hoạt động du lịch tỉnh Điện Biên.

17. Các S, ngành tỉnh và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của ngành, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt.

18. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn, phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan và các đơn vị kinh doanh du lịch trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

- Tập trung đầu tư xây dựng các Bản văn hóa du lịch phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giao lưu văn hóa văn nghệ, ẩm thực, mua sắm và lưu trú tại nhà dân của khách du lịch.

19. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tnh

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đchủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong trong kế hoạch; kiến nghị nhng nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện kế hoạch.

20. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; tích cực tham gia và tạo điều kiện thuận lợi đgiới thiệu hình ảnh doanh nghiệp, hình ảnh du lịch của tỉnh đến các thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

- Tiếp tục đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất kỹ thuật, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đphục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch; Thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Th
ường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các S
; Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huy
n, TX, TP;
- Các Thành viên BCĐ phát triển du lịch tỉnh;
- Hội Nhà báo t
nh;
- L
ưu: VT.KGVX(NĐH);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3786/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3786/KH-UBND

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378081