• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm


 

Kế hoạch 394/KH-UBND về công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 394/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/KH-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2018

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Kế hoạch số 12/KH-BCĐ138/CP ngày 16/01/2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm so với năm 2017. Phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% trên tổng số án khởi tố; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 95% chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh trong năm 2018.

II. NHỮNG CÔNG TÁC, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ cụ thể nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

2. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất trong chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống tội phạm; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ, đồng thời nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của từng thành viên. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại một số Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm về công tác phòng, chng tội phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở như: Xây dựng các tin, bài, phóng sự... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm, nhất là tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở và người dân; cần chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Rà soát, củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... đặc biệt duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nêu gương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm.

4. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Công an với các Sở, ban, ngành, đoàn thể; tập huấn, quán triệt thực hiện, tuyên truyền trong cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về các chương trình phối hợp giữa Công an với Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Bộ đội Biên phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

5. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý Nhà nước dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm tội như: Trong việc thực hiện các Chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; công tác quản lý đất đai, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; công tác quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mạng internet... góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý đối tượng, nhất là các đối tượng nghiện có biểu hiện "ngáo đá", đối tượng có tiền án, tiền sự, côn đồ hung hãn có biểu hiện coi thường pháp luật; tăng cường việc lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa các đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự, quản lý, giáo dục phạm nhân trong Trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2876/KH-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kin cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn kinh phí đóng góp, hỗ trợ và sử dụng có hiệu quả "Quỹ hoàn lương" của tỉnh.

7. Các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp, kế hoạch nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, liên tục mở các đt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội trên địa bàn; Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức nhất là các băng nhóm hoạt động tín dụng đen, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, ma túy...

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020. Thành lập Hội đồng thẩm định địa bàn được lựa chọn chuyển hóa, tổ chức tập huấn, khảo sát, tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo điểm công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại một số địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn đã chuyển hóa thành công năm 2016 - 2017, đồng thời lựa chọn các địa bàn xã, phường, thị trn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, trong đó tập trung vào các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy để xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng, thực hiện các biện pháp để chuyển hóa thành các địa bàn an toàn về ANTT.

8. Thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra các cấp nâng cao hiệu quả các biện pháp điều tra, xác minh, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đ đy nhanh tiến độ công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án, phòng tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án ma túy ln được dư luận đặc biệt quan tâm.

9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ các đơn vị, bộ phận có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm về những quy định mới trong các văn bản pháp luật, nhất là Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, phòng ngừa sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; nghiên cu, phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.

10. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, chú trọng hợp tác quốc tế trong khuôn khổ song phương và đa phương với các tổ chức quốc tế. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với An ninh 6 tỉnh Bắc Lào và Công an huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Thực hiện các chương trình, nội dung hợp tác về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì giao ban, gặp gỡ, hội đàm thường niên, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, truy bắt tội phạm, đối tượng truy nã lẩn trn trên địa bàn, khu vực biên giới. Đào tạo cán bộ, hỗ trợ công cụ, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người; thực hiện nghiêm quy chế biên giới giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam -Trung Quốc, đng thời thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm trên cơ sở các quy định pháp luật của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; Kế hoạch phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma túy. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa bàn, khu vực biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại các xã biên giới tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

3. Sở Công thương: Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại...

4. Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Tòa soạn báo Điện Biên Phủ: Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống tội phạm.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế: Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội để chủ động phòng ngừa tội phạm.

6. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

7. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư: Phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán, phân bổ, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị sử dụng hiệu quả kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018, dự toán kinh phí năm 2019.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Liên đoàn lao động tỉnh, các trường Cao đẳng chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm cho hội viên, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ.

10. Đề nghị Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, tăng cường xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể đtriển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp chung. Kế hoạch triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Công an tỉnh trước ngày 01/3/2018 để tổng hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo kịp thời.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Bộ Công an (qua C42);
- TT. T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huy
n, th xã, thành phố;
- Lưu: VT,
NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 394/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 394/KH-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378151