• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

Kế hoạch 3965/KH-UBND năm 2014 tổ chức hoạt động Đoàn thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2014 - 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 3965/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3965/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2017

Thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 955/NQLT/UBND-BCHTĐ ngày 26/3/2013 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh Đoàn thanh niên tỉnh Phú Thọ về việc “Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ”; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1369 -TB/TU ngày 5/8/2014 về kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2014-2017 và tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2014 - 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm thiểu số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

- Phát huy tính sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Yêu cầu.

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Các hoạt động của Đoàn tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng thanh, thiếu nhi và thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia, thể hiện vai trò trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

II. MỤC TIÊU

- 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm.

- 13/13 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng tiêu chí văn hóa giao thông trong thanh niên, tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên ký cam kết không vi phạm Luật an toàn giao thông.

- 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập ít nhất 01 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các lễ hội, các sự kiện lớn của tỉnh.

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

- 100% Liên đội có các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông; thành lập ít nhất 01 Câu lạc bộ tuyên truyền về an toàn giao thông.

- 100% Đoàn các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề, Cao đẳng, Đại học xây dựng và duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; thành lập, duy trì ít nhất 01 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường vào các giờ cao điểm.

- Hằng năm 13/13 huyện, thị, thành Đoàn tổ chức ít nhất 01 chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông cụ thể như sau: Tuyên truyền an toàn giao thông theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niên khu vực đô thị, thanh niên lao động trong các khu công nghiệp; Tuyên truyền trên các tuyến đường bộ (Bến xe), đường sắt (Nhà ga); đường thủy (các bến đò ngang); Truyền thông về an toàn giao thông bằng các chương trình văn hóa nghệ thuật để nâng cao nhận thức của người dân và thanh thiếu nhi.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các Đoàn thể.

- Đảng bộ và chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án triển khai công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông; lồng ghép các chỉ tiêu về an toàn giao thông trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Đưa công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông thành nội dung hoạt động thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền,coi đây là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục những yếu kém, bất cập.

2. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên các cấp.

- Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên an toàn giao thông các cấp.

- Mỗi huyện thành thị xây dựng ít nhất 01 đội ngũ tuyên tuyền viên an toàn giao thông cấp huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở.

- Hàng năm tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, triển khai, cập nhật các văn bản pháp luật về an toàn giao thông cho các tuyên truyền viên an toàn giao thông các cấp. Cung cấp tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến hết năm 2017.

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị, thành.

3. Tuyên truyền các chủ trương, nội dung đảm bảo an toàn giao thông.

3.1. Duy trì và phát triển Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ở các cấp học:

- Duy trì và phát triển Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trong tỉnh. Trong đó ưu tiên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vận động học sinh không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

- Số lượng: 55 cổng trường.

- Địa bàn triển khai: trong toàn tỉnh .

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2017.

3.2. Xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn”:

- Xây dựng Mô hình “Bến đò ngang an toàn”. Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật an toàn giao thông đường thủy nội địa cho người dân khu vực bến đò; treo các băng rôn tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn người dân mặc áo phao khi đi phà, đi đò.

- Số lượng: xây dựng 04 Mô hình tại thành phố Việt Trì và các huyện Lâm Thao, Thanh Ba, Cẩm Khê.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2017

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông; UBND các huyện, thị, thành.

3.3. Xây dựng và tiến hành tuyên truyền thực hiện các tiêu chí văn hoá giao thông trong lực lượng thanh thiếu nhi:

- Xây dựng Bộ tiêu chí văn hoá giao thông nhằm tạo thói quen và nâng cao ý thức về an toàn giao thông cũng như văn hoá ứng xử trong giao thông cho đối tượng thanh thiếu niên. Hàng năm tổ chức đồng loạt một ngày Đoàn thanh niên ra quân tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên ký cam kết thực hiện các tiêu chí về văn hoá giao thông. Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội và chi đội thường kỳ; hàng năm tiến hành bình chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; điều tra, đánh giá kết quả thực hiện và hoàn thiện bộ tiêu chí.

- Tổ chức chương trình giao lưu toạ đàm trong các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề... trước mắt thí điểm tổ chức tại 01 trường để giao lưu, đối thoại, gặp mặt dưới hình thức sân khấu hoá và trao đổi trực tiếp về các vấn đề ứng xử của thanh niên với văn hoá giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên thanh niên.

- Thời gian thực hiện tổ chức phát động vào tháng 9 hàng năm.

3.4. Tổ chức các chiến dịch thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng hàng năm :

- Tổ chức huy động lực lượng thành lập các đội thanh niên tình nguyện phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn đại biểu, du khách thập phương về tham quan Đền Hùng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); phối hợp cùng lực lượng công an tham gia hướng dẫn giao thông tại các chốt giao thông quan trọng, các ngã 3, ngã 4, chốt đèn tín hiệu giao thông, tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

- Số lượng Đội Thanh niên tình nguyện: 05 đội; số lượng đội viên: 50 người/1 đội.

- Địa bàn triển khai:Tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh.

- Thời gian thực hiện: vào các dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2017).

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, UBND thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh.

3.5. Tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông và thi lái xe an toàn trong thanh niên:

- Tuyên truyền, vận động Thanh thiếu nhi thực hiện ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông: phải tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đi đường; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi ra đường; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia các phương tiện giao thông; không đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò, phà….

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giúp thanh niên hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông như: Kỹ năng lái xe khoa học và an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2014 – 2017.

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông; Công an tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

3.6. Xây dựng chuyên mục trên truyền hình: 1 số/quý

- Làm phóng sự tuyên truyền về Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; các mô hình, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2017

- Đơn vị phối hợp: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3.7. Tổ chức cuộc thi viết, vẽ, ảnh cho thanh thiếu nhi:

- Hàng năm phát động tổ chức các cuộc thi viết, vẽ và ảnh theo chủ đề về an toàn giao thông, phản ánh thực tế các hoạt động giao thông trong đời sống hàng ngày.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2014 - 2017.

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, Sở giáo dục đào tạo.

3.8. Biên tập tài liệu sinh hoạt chi đoàn theo quý tuyên truyền về an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi:

- Biên tập bản tin sinh hoạt chi đoàn, đăng tải các tin, bài viết, phóng sự, bài phản ánh các mặt hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 – 2017.

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Phú Thọ; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

- Ban thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Sở giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông tỉnh xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kế hoạch thực hiện thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn thanh niên.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh lập kế hoạch xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Kế hoạch theo từng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch; Tổng kết đánh giá định kỳ hàng năm, báo cáo kiến nghị với UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

2. Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giải toả hành lang an toàn giao thông; xây dựng các tiêu chí “văn hoá giao thông” và chiến dịch tuyên truyền trên một số tuyến đường bộ, đường sắt theo chủ đề.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp thực hiện Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; các tiêu chí văn hoá an toàn giao thông; cuộc thi ảnh, thi viết, vẽ, sáng tạo về an toàn giao thông, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ làm báo viết, báo nói, báo hình cho đối tượng nhóm học sinh nòng cốt trẻ em, các Câu lạc bộ và liên đội trưởng, liên đội phó các trường THCS và tiểu học.

4. Sở Tư pháp.

Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc cung cấp tài liệu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh thiếu nhi.

5. Sở tài chính.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự toán kinh phí báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí và tổng hợp thanh quyết toán kinh phí theo quy định của luật ngân sách. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, có hiệu quả.

- Nghiên cứu đề xuất mức chi thường xuyên cho Đoàn thanh niên tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

6. Sở Thông tin truyền thông.

- Chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục an toàn giao thông phục vụ cán bộ, nhân dân trên Báo, Đài, trang thông tin điện tử của tỉnh;

- Phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về tuyên truyền luật an toàn giao thông; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

7. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về an toàn giao thông; tăng thời lượng phát sóng, phát hành các chương trình, chuyên mục và tin bài về an toàn giao thông.

8. Công an tỉnh.

Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và việc xử lý các đối tượng vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

9. UBND các huyện, thành thị.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các cấp bộ Đoàn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Hàng năm cân đối, chủ động bố trí nguồn kinh phí giao cho các huyện Đoàn, thành Đoàn và tạo điều kiện thuận lợi để các huyện Đoàn, thành Đoàn tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2014 - 2017. UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Tỉnh Đoàn thanh niên để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ giao thông vận tải;
- Ban ATGT Quốc gia;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- TT.TU; HĐND, UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- CVP, PVPTH;
- Lưu: VT, KT1, VX4 ( 45b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3965/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3965/KH-UBND

481

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250126