• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở

 

Kế hoạch 429/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Văn bản khác 429/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định s619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch công tác ph biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (viết tắt là Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các Điều ước quốc tế về nhân quyn mà Việt Nam là thành viên và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020.

b) Tăng cường hiệu quả công tác qun lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức li sng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến căn bn trong ý thức tuân thủ và chp hành pháp luật trong xã hội.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước v ph biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành trung ương, gắn vi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, sở, ban, ngành, UBND các cấp.

b) Bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đcao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, cơ quan thường trực Hội đng, tchức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phi hợp, lồng ghép các hoạt động.

c) Phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng tập trung vcơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chun tiếp cận pháp luật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực tiễn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản hưng dẫn thi hành; đề xuất, thực hiện giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác ph biến, giáo dục pháp luật, tháo g khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các s, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh và tchức đoàn th, UBND các huyện, thành phthực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Chỉ đạo, hưng dẫn, rà soát các quy định, đánh giá thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thchế hoặc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phi hp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các Chương trình, Đán về phổ biến, giáo dục pháp luật theo hưng tăng cường công tác quản lý nhà nước; tăng cường truyền thông, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thực tiễn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phthực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường phi hợp, học tập, trao đi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phtrên cả nước về công tác này

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh theo hướng nâng cao trách nhiệm các thành viên của Hội đng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố có thành viên tham gia Hội đồng phối hợp phbiến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng sở, ban, ngành, tchức đoàn thể và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2019 và năm 2020; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tcáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; các điu ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: SThông tin và Truyền thông; Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; các tchức hành nghpháp luật, nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, các Đ án và Chương trình phi hợp về ph biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, điều phi kế hoạch và kinh phí thực hiện các chương trình, đán, Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chng tham nhũng, Cuộc thi trực tuyến Tìm hiu pháp luật năm 2020

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phthực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 đi vào chiu sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của sở, ban, ngành, địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các s, ban, ngành, tổ chức đoàn th, UBND cp huyện, cp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm, cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2020.

e) Rà soát, củng c, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; nâng cao năng lực, bi dưng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn th, UBND cp huyện, cp xã thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp vpháp luật và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: C năm.

g) Phi hợp thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm vào đi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo (đi với các nhà trường thuộc hệ thng giáo dục quốc dân), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các cơ sở giáo dục nghnghiệp); yêu cu Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, tchức đoàn th, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

h) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể, triển khai Kế hoạch tuyên truyền pháp luật trực quan sinh động qua màn hình tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả các cấp trên địa bàn tỉnh; xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định s 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, STài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; yêu cu các sở, ban, ngành, tchức đoàn th, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020.

i) Thực hiện khảo sát, chm điểm và đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/03/2018 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

k) Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đi tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (chỉ đạo, hướng dẫn chung); yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, s, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phi hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

l) Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định s 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tưng Chính phủ

+ Hưng dẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định s 14/2019/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

+ Hướng dẫn danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật mới định kỳ sáu tháng một ln

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phi hợp: Các Nhà xuất bản, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 và tháng 12/2020.

+ Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật cung cấp cho Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

m) Tổng kết thực hiện Chương trình số 02-CTr/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh bng hình thức phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp), đnghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

n) Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật gii về pháp luật phòng, chống tham nhũng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Về hòa giải ở cơ sở

a) Thực hiện có hiệu quả Đ án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Tổ chức các Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tập huấn viên pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hp: y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phi hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về ph biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019 - 2023, nhất là trong việc thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đxuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật gn kết với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Phối hp kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyn con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 ca Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phthực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý tại Quyết định s 22/2018/QĐ-TTg .

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hp: Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra và gửi báo cáo về cơ quan thường trực Hội đng; tchức 02 Đoàn kiểm tra của Hội đồng kiểm tra tại một số s, ban, ngành, địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng phi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, UBND các huyện, thành ph.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tin gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/02/2020; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, cân đối giữa nhiệm vụ với các điều kiện bảo đảm.

b) Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các cấp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, knăng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thành viên các “Nhóm nòng cốt”; tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hòa giải với Ban công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi đoàn Thanh niên trong hoạt động hòa giải; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tư vấn pháp luật lưu động, cung cấp tài liệu và tham gia sinh hoạt các mô hình “Câu lạc bộ” pháp luật.

c) Giao Sở Tư pháp

- Chủ trì, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hp.

- Chủ trì, phi hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, bảo đảm quyền thông tin pháp luật của công dân.

2. Kinh phí thc hin

a) Các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh sử dụng kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phần kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp cho đơn vị trong năm 2020.

b) Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Hội đng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch, dự trù kinh phí báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp phê duyệt.

c) Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện theo quy định.

3. Thông tin báo cáo

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Định kỳ 06 tháng và cả năm thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các s, ban, ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng tổng hp, trình Chủ tịch Hội đồng báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp.

Thời điểm báo cáo như sau:

- Báo cáo 06 tháng gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 6.

- Báo cáo năm gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 11.

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ban, ngành cp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tnh;
- UBMTTQVN t
nh và các tổ chức thành viên;
- Ch
tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư t
nh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Lưu: VT, THNC.
<Maibnt.KH.T01>

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 429/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 14/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 429/KH-UBND

62

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435520