• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 43/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Cơ quan Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại và nhân dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

Xác định nhiệm vụ cụ thể của cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện quy định theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP , nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Lồng ghép Hội nghị triển khai văn bản của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Rà soát, công bố thủ tục hành chính về Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Trung ương công bố.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

6. Rà soát, phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương phù hợp với tiêu chí quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ của mình, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại cho cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ở cấp tỉnh sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật. Kinh phí thực hiện các hoạt động khác theo nội dung Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ5);
- Lưu: VT, M.A14/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 43/KH-UBND

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446451