• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2014 phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2015 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 43/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM ĐẾN NĂM 2015

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 176/KHLT/BVCSTE-MT-CĐTNĐ-C68-TCTDTT-CTHSSV-HĐĐTW-ĐCT-DSGĐTE ngày 26 tháng 4 năm 2012 giữa Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế; Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải; Cục Cảnh sát đường thủy, Bộ Công an; Tổng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tâm Dân số - Gia đình - Trẻ em, Trung ương Hội Nông dân về Kế hoạch liên tịch phòng, chống đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Văn bản số 3254/LĐTBXH-BVCSTE ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các gia đình, các tổ chức cá nhân và cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước ở trẻ em; tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho trẻ em, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích, trong đó đặc biệt do đuối nước gây ra.

2. Mục tiêu đến năm 2015

- 100% các huyện, thành phố có Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng.

- 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.

- Ít nhất 50% số trẻ em lứa tuổi tiểu học và 70% số trẻ em lứa tuổi trung học cơ sở biết bơi và có kỹ năng tự cứu đuối.

- Ít nhất 80% số trẻ em sử dụng áo phao hoặc cặp phao khi tham gia giao thông đường thủy.

- 100% mạng lưới y tế cơ sở và cộng tác viên phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng được phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trẻ em bị tai nạn thương tích và đuối nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức

Xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em phù hợp với từng vùng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em; xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền tại trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; tuyên truyền gắn với các hoạt động vui chơi ngoại khóa của trẻ em; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em với việc tuyên truyền các chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuyên truyền tại các điểm du lịch, khu vui chơi, khu vực có sông, suối, các bến phà, bến đò ngang,...

Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em, kỹ năng sơ cấp cứu các trường hợp khi bị tai nạn thương tích, bị đuối nước cho cán bộ, cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế thôn bản, cán bộ của các tổ chức đoàn thể, giáo viên các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mẫu giáo, các bậc ông, bà, cha, mẹ, anh, chị của trẻ em và bản thân trẻ em.

Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng.

2. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em

Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em như các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, nhà trẻ, mẫu giáo an toàn, Cộng đồng an toàn phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích; Quyết định số 4458/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy, các phương tiện giao thông chuyên chở trẻ em với số lượng đông, xe đưa đón học sinh, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, qua đó hạn chế thấp nhất tai nạn thương tích đối với trẻ em khi tham gia giao thông hoặc cùng người lớn tham gia giao thông. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý khủng bố, bắt cóc trẻ em, bắt cóc con tin tại các khu vực trường học, nhà trẻ, khu vui chơi có đông trẻ em tham gia.

Huy động nguồn lực, kết hợp với việc vận động các tổ chức, cá nhân tặng áo phao cứu sinh cho trẻ em thường xuyên phải đi lại trên đường thủy, trẻ em phải sinh sống cùng gia đình trên tàu, thuyền, các xóm chài trên sông, hồ.

Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các đội tình nguyện cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước đối với trẻ em.

3. Triển khai các hoạt động dạy kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước

Duy trì và tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em tại nhà trường để giáo dục về ý thức khi tham gia giao thông, dạy các kỹ năng và các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích khi vui chơi và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như: Tạo thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; sử dụng các đồ dùng bảo hộ khi chơi các trò chơi, hoạt động có nguy cơ gây tai nạn thương tích; không chơi gần sông, suối, ao hoặc các khu vực có nước, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, cát khi không có người lớn đi cùng. Dạy các kỹ năng gọi cấp cứu khi có bạn bị tai nạn, bị đuối nước.

Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cấp cứu đuối nước cho cộng tác viên tại cộng đồng, cán bộ y tế thôn bản, cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng. Tổ chức các lớp tập huấn về dạy trẻ em bơi an toàn cho cán bộ chăm sóc, nuôi dạy, quản lý trẻ em như: Giáo viên, cán bộ đoàn các cấp,...

Phát động phong trào học bơi, dạy bơi an toàn cho trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè ở những địa bàn trọng điểm về đuối nước. Huy động các nguồn lực từng bước hỗ trợ dạy bơi phổ biến cho trẻ em ở lứa tuổi tiểu học, tập trung thực hiện tại các địa bàn trọng điểm về nguy cơ đuối nước trẻ em.

4. Thực hiện các văn bản, quy định có liên quan

Rà soát, kiểm tra, củng cố việc thực thi pháp luật và các quy định liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em như: Thực thi các quy định về chất lượng phương tiện xe cơ giới chuyên chở trẻ em; xe đưa đón học sinh; phương tiện chuyên chở hành khách bằng đường thủy; quy định về tàu, thuyền chở khách đúng trọng tải quy định; việc mặc áo phao khi đi thuyền, đò; không uống rượu khi lái thuyền, đò hay ở những sông, hồ lớn; quy định cấp phép giám sát cho các đơn vị, địa điểm du lịch, bể bơi; quy định trẻ em khi đi bơi, tắm tại bể bơi, sông, hồ phải có người lớn đi kèm và có áo phao phù hợp với lứa tuổi; các biện pháp an toàn, phòng, chống cháy nổ; quy định về sơ cấp cứu tại các khu vui chơi giải trí có trẻ em tham gia, đặc biệt là các khu du lịch trên sông hồ, các bể bơi. Rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ chơi cho trẻ em, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán các sản phẩm đồ chơi gây nguy hiểm cho trẻ em (đặc biệt là những đồ chơi bạo lực hoặc kích động bạo lực) mà pháp luật cấm sản xuất, tàng trữ, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả các hàng quán có bán đồ ăn xung quanh trường).

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định hướng dẫn về xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí "Ngôi nhà an toàn".

Triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng gặp tai nạn rủi ro theo quy định của Nhà nước.

5. Theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Thực hiện chế độ thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo các chỉ số liên quan tới phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em hằng tháng, quý, 6 tháng và báo cáo năm; đồng thời báo cáo các trường hợp tai nạn thương tích trẻ em đột xuất tại địa phương. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cán bộ, theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng; xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” phòng chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hằng năm.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

1.2. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình Cộng đồng an toàn theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

- Tăng cường các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tham gia thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích.

- Nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ y tế các tuyến; cải thiện hệ thống sơ cấp cứu trước khi đến bệnh viện, chăm sóc chấn thương thiết yếu và phục hồi chức năng.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học, các cơ sở dịch vụ kinh doanh đồ ăn bên cạnh và trước cổng các trường học.

- Thiết lập hệ thống giám sát thương tích tạo cơ sở cho việc triển khai kế hoạch và đánh giá hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Chỉ đạo các trường học tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền vào những tháng trước khi nghỉ hè.

- Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống cháy nổ; phòng ngừa bắt cóc trẻ em, khủng bố, bắt cóc con tin; vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, phát động phong trào xây dựng cổng trường an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở phụ huynh học sinh đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức đào tạo giáo viên dạy bơi tại các địa phương, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi an toàn cho học sinh lứa tuổi tiểu học.

1.4. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm về thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy nơi có các bến đò ngang dân sinh có trẻ em đi lại bằng phương tiện thuyền, bè; phương tiện giao thông đường thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch trên toàn tỉnh. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ, thoát nạn tại các trường học, các khu du lịch, khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; chuẩn bị sẵn sàng các phương án đề phòng, xử lý khủng bố, bắt cóc con tin, bắt cóc trẻ em.

- Tăng cường công tác đào tạo tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa. Tiếp tục xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội tự quản về an ninh trật tự, các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng đáp ứng tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và ứng cứu, xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn đối với trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan về tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích, bị đuối nước.

1.5. Sở Giao thông Vận tải

- Tham mưu với Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng như phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa, trong đó có việc thực hiện cuộc vận động "văn hóa giao thông với bình yên sông nước", "người đi đò mặc áo phao".

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung tại các bến khách ngang sông, các khu du lịch có hoạt động đi lại trên phương tiện tàu, thuyền, đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy thường xuyên rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trên đường thủy nội địa.

1.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Có kế hoạch phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là công tác phổ cập bơi cho học sinh các trường tiểu học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, hướng dẫn viên cứu đuối nước.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em, về sự cần thiết phổ cập bơi, cứu đuối và đặc biệt là các phương pháp phòng, chống tai nạn trên sông nước. Gắn công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng khu du lịch an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

1.7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu lập dự toán chi ngân sách hằng năm thực hiện cho Kế hoạchphù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

1.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

*1.8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật về trẻ em, luật giao thông, xây dựng các mô hình: “Cộng đồng an toàn”, “Ngôi nhà an toàn” và “Trường học an toàn”, xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em. Giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em và việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

*1.8.2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn các kiến thức về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ Hội các cấp và các bậc cha mẹ; Phổ biến các quy định về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; đưa việc xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” vào nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ của các cấp Hội.

1.8.3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức chiến dịch ra quân phòng, chống TNTT trẻ em; tổ chức tập huấn cho mạng lưới đoàn viên thanh niên các cấp về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trong dịp hè và cuộc thi Tuyên truyền măng non về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên dương các thiếu niên, nhi đồng điển hình trong hoạt động cứu đuối và tham gia phong trào phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em./.

1.8.4. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường phổ biến kiến thức về phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tình nguyện, tiến hành đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sơ cứu tai nạn thương tích, đuối nước ban đầu cho hội viên và tình nguyện viên.

- Tích cực vận động cộng đồng tham gia cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước.

2. Trách nhiệm của UBND huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; hàng quý tổng hợp tình hình tai nạn thương tích trẻ em vào ngày 25 của tháng cuối quý gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước tại cộng đồng, đặc biệt tập trung đối tượng là trẻ em vào các dịp cao điểm như trong các dịp nghỉ hè và các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, đuối nước.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, TCTM(NL. ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 43/KH-UBND

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237906