• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 4352/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Văn bản khác 4352/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4352/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1863/QĐ-TTG NGÀY 23/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em của gia đình, trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ quan, tchức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em;

- Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành liên cấp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động đột phá trong việc cung cấp dịch vụ, điều tra, xử lý kết hợp hỗ trợ nạn nhân trẻ em và đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi;

- Phn đu 100% người làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dich vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp;

- Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thống nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục và học sinh; thực hiện các bin pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện học sinh bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục; 

- Phấn đấu 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; đặc biệt là hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục;

- Phấn đấu 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; thành lập thí điểm Phòng điều tra thân thiện với trẻ em (cấp thành phố và quận).

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em

- Hàng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông và các sự kiện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, tết Nguyên đán, tết Trung thu, hội thi, hội thảo, đối thoại, tọa đàm, diễn đàn trẻ em và các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em;... về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu về bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em phục vụ công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng, gia đình, trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em,…;

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và vận động xã hội về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tạo lập môi trường sống an toàn cho trẻ em;

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; kỹ năng làm cha mẹ và áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong việc bảo vệ trẻ em (quan tâm những gia đình có trẻ em được xác định là có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực như trẻ em sống trong gia đình nghèo, gia đình có bố mẹ ly hôn, ly thân, gia đình có vấn đề xã hội, công nhân ở các khu công nghiệp, ...). Đồng thời, tăng cường tư vấn, giáo dục và hướng dẫn cho trẻ em kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, tố giác, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em;

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111), khuyến khích mọi người kết nối và cung cấp thông tin các vấn đề về trẻ em, đặc biệt là các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực.

2. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình học sinh về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Tăng cường quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) trong các cơ sở giáo dục;

- Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học;

- Tổ chức nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục về kiến thức pháp luật; kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống; lòng yêu nghề, yêu trẻ và sự gương mẫu trong phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động theo chủ đề về xây dựng trường học, lớp học tích cực và quản lý hiệu quả hành vi của học sinh bằng các phương pháp kỷ luật tích cực tại các cơ sở giáo dục; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, tham vấn học đường và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Nghiên cứu thiết lập cơ chế bảo mật để tiếp cận và thân thiện với trẻ em để trẻ em có thể thông tin, báo cáo các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục (phòng chat, hộp thư góp ý, đường dây nóng...); thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường, cơ sở giáo dục và gia đình học sinh để tăng cường phối hợp, quản lý, xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- Phát hiện, thông tin, báo cáo và kết nối hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục.

3. Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

- Thiết lập các kênh thông tin để các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thông tin, thông báo, tố giác các hành vi, bạo lực, xâm hại trẻ em nhất là kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111); triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại;

- Nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục (như dịch vụ tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội,... cho trẻ em) nhằm giảm thiểu các triệu chứng chấn thương và hậu quả tiêu cực về tâm lý tình cảm cho trẻ em;

- Củng cố, tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em cho các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt, đặc biệt năng lực ứng phó, kết nối khẩn cấp với các trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ và can thiệp khẩn cấp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục;

- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tổ chức hội thảo, diễn đàn chia sẻ thông tin về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

4. Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục

- Đẩy mạnh lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vào hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong bệnh viện;

- Tăng cường truyền thông cho người chăm sóc trẻ, vị thành niên, thanh niên về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, vận động xã hội chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, lồng ghép trong truyền thông, tư vấn về các hoạt động chuyên môn của ngành Y tế. Tuyên truyền cho gia đình, người chăm sóc trẻ về trách nhiệm và quyền lợi của việc đưa trẻ bị xâm hại đến khám, chữa bệnh, giám định tại các cơ sở y tế để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ;

- Triển khai quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh và tăng cường năng lực của nhân viên y tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Thực hiện thống kê, báo cáo đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục;

- Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

5. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em

- Triển khai thực hiện các quy định và tiêu chuẩn về hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Công an; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em;

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của các vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; kỹ năng, hiểu biết về tâm lý và các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em cho cán bộ công an các cấp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em;

- Thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên cấp thành phố, cấp quận nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động điều tra và đảm bảo không gây tổn hại đến tâm lý, tình cảm của trẻ em và người chưa thành niên là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại tình dục;

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong trường hợp phải thực hiện các biện pháp xử lý hành chính và hình sự. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

6. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và phát triển mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

- Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường công tác phối hợp, điều phối và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về trẻ em; giải quyết các vấn đề về trẻ em, đặc biệt là tăng cường hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan công an và cơ quan lao đng - thương binh và xã hội về các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em để triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại;

- Tổ chức hoạt động có hiệu quả Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực; xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

- Phát triển mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại bo lực trẻ em; chú ý các tổ chức xã hội, các khu vực tư nhân,... Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp các hội, đoàn thể, cộng tác viên, tình nguyện viên, các tổ chức tham gia vào mạng lưới bảo vệ trẻ em (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Chữ thập đỏ,...) và Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã về bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đảng, chính quyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục; bố trí ổn định đội ngũ người làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cấp xã và bố trí kinh phí để thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em tại địa phương. Quan tâm công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục hoc có nguy cơ bị xâm hại, nhất là nhóm trẻ em có cha mẹ ly hôn, trẻ em trong các gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em; các văn bản chính sách pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác bảo vệ trẻ em; phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em; đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

3. Phát triển các dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình cơ sở giáo dục và cơ sở y tế.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã trong hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111); duy trì thực hiện và nâng cao hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

5. Đẩy mạnh các hoạt động xây dng xã, phường phù hợp với trẻ em; trường học an toàn, thân thiện với trẻ em; cộng đồng an toàn với trẻ em.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác trẻ em, chú trọng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách thành phố, ngân sách quận, huyện, xã, phường được giao trong dự toán của đơn vị và huy động từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng.

2. Tại thời điểm xây dựng dự toán chi thường xuyên hàng năm, trước ngày 30/6 (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành phố), căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan lập dự toán chi tiết theo nội dung chi, mức chi đúng chế độ quy định hiện hành bảo đảm triển khai hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp để gửi Sở Tài chính kiểm tra, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên cơ sở dự toán HĐND thành phố phê chuẩn, UBND thành phố quyết định giao kinh phí cho các sở, ngành, địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch. Cơ quan tài chính có trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện kịp thời các khoản chi theo dự toán được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 3, 6 Mục II của Kế hoạch; phối hp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành, hội, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu đề xuất UBND thành phố sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 2, Mục II của Kế hoạch.

3. Sở Y tế: Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 4, Mục II của Kế hoạch.

4. Công an thành phố: Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 5, Mục II của Kế hoạch. Chia sẻ thông tin về các vụ việc bạo lực xâm hại tình dục trẻ em cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội để triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

5. Sở Văn hóa và Thể thao: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản dành cho trẻ em và liên quan đến trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận, sử dụng nguồn thông tin, phương tiện truyền thông lành mạnh; bảo vệ sự an toàn của trẻ em trên môi trường mạng. Phối hợp với các sở, ngành liên quan xuất bản các tài liệu liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

7. Sở Tài chính: Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở đề nghị của các sở, ngành, đơn vị và địa phương, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thanh phố xem xét, phê duyệt theo đúng quy đnh của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Các sở, ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân thành phố Hội Cựu chiến binh thành phố và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em trong tổ chức mình và quần chúng nhân dân; tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; phòng ngừa xâm hi bạo lực trẻ em.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Căn cứ vào mục tiêu, hoạt động và giải pháp của Kế hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương; chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện Kế hoạch;

- Hàng năm, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng xã hội về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; bố trí ổn định đội ngũ người làm công tác trẻ em các cấp, nhất là cấp xã và nâng cao năng lực cho đội ngũ này;

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ trẻ em; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động của Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực; xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ;

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các quận, huyện theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương hình và Xã hội) để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định. Hàng năm, tùy theo tình hình địa phương, đơn vị lồng ghép vào các chương trình tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng việc thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025; các sở, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- CT UBND TP;
- UB MTTQVNTP;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT-TH ĐN, Báo ĐN, Báo CAĐN;
- Lưu: VT, VHXH, SLĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4352/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 06/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4352/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467749