• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trẻ em


Văn bản pháp luật về Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em

 

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 44/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo cho trẻ em đến đủ 8 tuổi trên địa bàn tỉnh được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn diện theo độ tuổi đảm bảo các quyền của trẻ em, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Phấn đấu 70% trẻ em đến đủ 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

b) Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ làm công tác trẻ em tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

c) Phấn đấu 50% huyện, thị xã, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

2.2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

a) Phấn đấu 90% trẻ em đến đủ 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em và phúc lợi xã hội.

b) Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ làm công tác trẻ em tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

c) Phấn đấu 90% các huyện, thị xã, thành phố duy trì và mở rộng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến đủ 8 tuổi và nhân rộng mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

- Trẻ em đến đủ 8 tuổi.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình có liên quan.

2. Thời gian thực hiện: từ năm 2019 - 2025

3. Phạm vi thực hiện: trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng

1.1. Hoạt động

- Xây dựng chiến lược truyền thông về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em với mục tiêu phổ biến các kiến thức, kỹ năng, các bài học kinh nghiệm về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, vai trò của phát triển bộ não trẻ em trong giai đoạn đầu đời, đặc biệt trong giai đoạn sơ sinh và dưới 36 tháng tuổi; nâng cao sự quan tâm, đầu tư của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; đẩy mạnh sự tham gia và cam kết của cha mẹ đối với thực hiện chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, nâng cao nhu cầu và khả năng tiếp cận đến các dịch vụ xã hội cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em để đảm bảo sự phát triển sớm và toàn diện cho trẻ em.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chiến dịch truyền thông về phát triển toàn diện trẻ em với các nội dung về cơ sở khoa học của việc chăm sóc trẻ em trong những năm đầu đời, các yếu tố để đảm bảo cho trẻ em được phát triển toàn diện...

- Xây dựng, in ấn và cấp phát các tài liệu về phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hành nuôi dạy trẻ em, hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, vui chơi, học tập cho trẻ em. Tư vấn và hướng dẫn thực hành nuôi dạy con đối với cha mẹ và người chăm sóc trẻ em; Cung cấp thông tin về các chương trình và dịch vụ phát triển toàn diện trẻ em, đa dạng các phương thức tiếp cận các chương trình, dịch vụ này tại cộng đồng, địa phương.

- Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng truyền thông: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo chí, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình…) pano, áp phic, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, sổ tay, hội thảo, hội nghị, cuộc thi, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trường học…

1.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

1.3. Cơ quan chủ thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời

2.1. Hoạt động

- Tổ chức các lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, đoàn thể liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cộng tác viên, nhân viên công tác xã hội, giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: tài liệu tập huấn cho giảng viên nòng cốt, tài liệu cho các cán bộ các ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, cộng tác viên, nhân viên y tế, tài liệu cho người chăm sóc trẻ em, cán bộ tại các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, trường mầm non, trường tiểu học và tài liệu cho bản thân trẻ em.

2.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

2.3. Cơ quan chủ thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

3. Nghiên cứu, xây dựng và tham gia ý kiến các chính sách về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời

3. 1. Hoạt động

- Nghiên cứu góp ý sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ chăm sóc toàn diện trẻ em những năm đầu đời, đặc biệt các nội dung liên quan đến triển khai Luật Bảo hiểm y tế nhằm góp ý xây dựng các hướng dẫn mở rộng nội dung chi trả Bảo hiểm y tế cho trẻ em,

- Nghiên cứu góp ý xây dựng gói dịch vụ cơ bản chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em; quy trình hỗ trợ chăm sóc toàn diện trẻ em; các tiêu chuẩn, tiêu chí về chăm sóc trẻ em toàn diện tại cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành trong triển khai công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em; Lồng ghép các hoạt động của các chương trình, kế hoạch liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em và sự liên kết các dịch vụ để hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho trẻ em.

3.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

3.3.Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện .

4. Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến đủ 8 tuổi. Xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục cho cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

4.1. Hoạt động

- Tư vấn, hướng dẫn cho các bà mẹ trong thời kỳ mang thai đảm bảo cho các bà mẹ được khám thai, tiêm phòng trước sinh; tư vấn cho các bà mẹ chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ sau khi sinh; triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh để phát hiện các dị tật và có biện pháp can thiệp, xử trí phù hợp; tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.

- Hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non, tiểu học về kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ đến đủ 8 tuổi.

- Hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về các thời điểm học tập quan trọng của trẻ em thuộc nhóm tuổi này, đảm bảo 100% trẻ em đến đủ 8 tuổi có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện trong những năm đầu đời.

- Hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, bản thân trẻ em tại gia đình và cộng đồng các kỹ năng đảm bảo an toàn tính mạng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại, hỗ trợ phát triển tâm lý, tinh thần cho trẻ đến đủ 8 tuổi; đảm bảo các điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống tại các các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, các trung tâm bảo trợ xã hội được phát triển toàn diện.

4.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

4.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

5. Trẻ em đến đủ 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 03 năm đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực

5.1. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đến đủ 8 tuổi và phụ nữ mang thai

5.1.1. Hoạt động

- Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai chú trọng các nội dung: khám thai, tiêm chủng đầy đủ trong quá trình mang thai, tư vấn chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong thai kỳ, bổ sung vi chất như axit folic và sắt cho bà mẹ mang thai; phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh; sự trợ giúp của nhân viên y tế trong quá trình sinh con, hướng dẫn chăm sóc trẻ sau sinh; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...

- Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đến đủ 8 tuổi để trẻ em được phát triển hài hòa về thể chất và sức khỏe tinh thần, chú trọng 04 nội dung về y tế là tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em, tiếp cận chăm sóc y tế khi trẻ bị ốm, phát hiện, can thiệp sớm các loại hình khuyết tật, phòng ngừa và điều trị rối loạn tâm thần và sàng lọc rối nhiễu tâm trí ở trẻ em; đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường cho trẻ em.

+ Chăm sóc trẻ đến 3 tuổi (bao gồm cả thời kỳ bào thai): Chăm sóc và kích thích phát triển của trẻ trong thời kỳ bào thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, hỗ trợ nuôi dạy con, đảm bảo trẻ tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước. Sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em để gia đình và y tế cơ sở theo dõi; chăm sóc, tư vấn, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình và cộng đồng; tuyên truyền cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, sớm nhất khi có thể và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ từ 6 đến 24 tháng tuổi; phát hiện và điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính, phát hiện, can thiệp sớm các loại hình khuyết tật, phòng ngừa, điều trị rối loạn tâm thần và sàng lọc rối nhiễu tâm lý ở trẻ em.

- Chăm sóc trẻ từ 3 tuổi đến đủ 8 tuổi: Giám sát tăng trưởng và hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình. Thực hiện lập sổ theo dõi sức khỏe toàn diện cho trẻ em và khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho trẻ em; sàng lọc sớm phát hiện các nguy cơ về bệnh tật và chuyển các cơ sở y tế để điều trị phù hợp; can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi; tư vấn chế độ ăn uống lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng cho gia đình chăm sóc trẻ phù hợp với từng lứa tuổi (3-6 tuổi, 6-8 tuổi). Tích cực triển khai Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

5.1.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

5.1.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

5.2. Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em đến đủ 8 tuổi

5.2.1. Hoạt động

- Với trẻ đến dưới 3 tuổi: Hỗ trợ cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em cách thức chăm sóc trẻ em phù hợp với độ tuổi nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rối loạn cảm xúc, trầm cảm; can thiệp sớm giúp trẻ tăng trưởng và phát triển, hòa nhập cộng đồng đối với những trẻ gặp vấn đề về tâm lý; xây dựng các mô hình thí điểm về chăm sóc và hỗ trợ giáo dục sớm, nâng cao hỗ trợ từ cộng đồng đối với thay đổi hành vi trong việc nuôi dạy con theo các nguyên tắc phát triển toàn diện.

- Với trẻ em từ đủ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi: vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ đưa trẻ đến tuổi đi học mầm non, phổ biến chương trình phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi và vận động cha mẹ đưa trẻ vào học lớp 1 đúng độ tuổi.

- Với trẻ em từ 6 đến đủ 8 tuổi: Hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em từ 6 đến 8 tuổi, tăng cường chăm sóc dinh dưỡng học đường cho trẻ; hỗ trợ trẻ khuyết tật được giáo dục hòa nhập.

- Tiếp nhận tài liệu, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ về phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ chậm phát triển và trẻ khuyết tật; đẩy mạnh giáo dục hòa nhập đối với trẻ khuyết tật.

5.2.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.2.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

5.3. Hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội

5.3.1. Hoạt động

- Đảm bảo cho trẻ em khi sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế đúng quy định.

- Tạo môi trường an toàn, lành mạnh, được nâng cao nhận thức để trẻ em không bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích; đảm bảo các điều kiện để trẻ em phát triển tâm lý, xã hội tích cực; phát triển các điểm vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn cho trẻ em.

- Thực hiện các can thiệp về bảo vệ trẻ em để ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em theo ba cấp độ: phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm.

- Hỗ trợ trẻ em đặc biệt là trẻ em ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận các dịch vụ đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em.

- Đảm bảo các chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em được thực hiện và tiếp cận đến tất cả trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

- Thực hiện các biện pháp chăm sóc thay thế cho trẻ từ 0 đến đủ 8 tuổi không được sống cùng cha mẹ.

- Đảm bảo trẻ em được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách trợ cấp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm quyền được vui chơi, giải trí cho tất cả trẻ em.

5.3.1. Thời gian thực hiện: Hàng năm

5.3.2. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện

5.4. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ cha mẹ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình

5.4.1. Hoạt động

- Rà soát các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng (bao gồm: hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; giáo dục; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phúc lợi xã hội và chính sách bảo trợ xã hội; hỗ trợ cha mẹ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình), đánh giá chất lượng và khả năng cung cấp các dịch vụ sẵn có tại cộng đồng; kết nối chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc trẻ em.

- Khuyến khích cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia vào mạng lưới cung cấp dịch vụ phát triển toàn diện trẻ em: các trung tâm, các cơ sở cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ em cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ; trung tâm dạy kỹ năng sống, trung tâm hỗ trợ điều trị các rối nhiễu tâm trí của trẻ, trung tâm phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ em gặp các vấn đề trong phát triển thể chất và tâm thần, trung tâm trợ giúp pháp lý…

5.4.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

5.4.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện

6. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình về chăm sóc toàn diện trẻ em

6.1. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng

6.1.1. Hoạt động

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về vấn đề chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em, trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể của các ngành trong việc phối hợp liên ngành, trách nhiệm liên kết mạng lưới dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em, chuyển tuyến các dịch vụ giữa các cấp.

- Hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ và chuyển gửi các dịch vụ theo nhu cầu, đảm bảo chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Triển khai áp dụng bộ công cụ theo dõi, xác định nhu cầu và đánh giá việc trợ giúp của các dịch vụ đối với nhu cầu của trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.1.2. Thời gian thực hiện: năm 2019.

6.1.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

6.2. Triển khai thí điểm và nhân rộng một số mô hình phát triển toàn diện trẻ em

6.2.1. Hoạt động

Nghiên cứu, lựa chọn thí điểm triển khai một số mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, ưu tiên cho trẻ em dưới 3 tuổi như: Mô hình dịch vụ thân thiện với trẻ nhỏ tại cộng đồng để theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn nuôi dưỡng tốt hơn cho trẻ em dưới 3 tuổi; Mô hình tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc về phát triển toàn diện trẻ em đến đủ 8 tuổi các kiến thức kỹ năng chăm sóc trẻ tại gia đình, cộng đồng; Mô hình hỗ trợ trẻ chuyển tiếp vào tiểu học; Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng dựa trên đánh giá nhu cầu của trẻ ...

6.2.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm

6.2.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành.

7. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em

7.1. Hoạt động

- Triển khai khảo sát, đánh giá trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch để đánh giá kết quả hoạt động của Kế hoạch và đề xuất can thiệp về triển khai công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em trong giai đoạn tiếp theo.

- Áp dụng, triển khai khung giám sát, bộ chỉ số đánh giá thực hiện đề án chăm sóc toàn diện trẻ em, hệ thống thu thập thông tin, hệ thống theo dõi giám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Bộ chỉ số và công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá, thu thập thông tin về thực hiện đề án chăm sóc toàn diện trẻ em và phân công cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các ngành.

+ Bộ chỉ số tối thiểu theo dõi, đánh giá chất lượng của dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em.

+ Tài liệu hướng dẫn theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch; Hướng dẫn đánh giá chất lượng của dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em theo bộ chỉ số tối thiểu về dịch vụ phát triển toàn diện trẻ em.

- Triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát triển toàn diện tại các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành; triển khai giám sát, đánh giá hàng năm tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại các ngành, đơn vị để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội.

7.2. Thời gian thực hiện: hàng năm

7.3. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện

8. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các ngành trong triển khai công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em liên quan tới nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

IV. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: ngân sách của tỉnh, ngân sách cấp huyện và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành, UBND các huyện huyện, thị xã, thành phố lập dự toán chi hàng năm bảo đảm các hoạt động của Kế hoạch, gắn kết với các chương trình, dự án liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát mạng lưới dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng.

- Hỗ trợ trẻ em tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tiếp cận với các chế độ Bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ chính sách xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo đúng quy định.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến đủ 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục toàn diện trẻ em, kỹ năng phát hiện các rối nhiễu tâm trí ở trẻ; phát triển các trung tâm giáo dục đặc biệt dành trẻ em gặp các vấn đề về tâm lý, phát triển; tập huấn, đào tạo giáo viên về phát triển toàn diện cho trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em từ trong bụng mẹ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai; hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc trẻ em chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo quyền vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình; xây dựng sân chơi cho trẻ em.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

6. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ các Chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7. Sở Tài chính: Hàng năm trên cơ sở dự toán của các sở, ban, ngành, địa phương, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các dự án đảm bảo trẻ em được tiếp cận, sử dụng nước sạch, quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường vệ sinh, an toàn.

9. Sở Tư pháp: Chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em; đảm bảo trẻ em đăng ký khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn; phối hợp rà soát và kiến nghị sửa đổi các chính sách đối với trẻ em cho phù hợp với thực tiễn.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức xã hội: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; triển khai các mô hình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trên địa bàn tỉnh.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tại địa phương, chú trọng việc triển khai, xây dựng mạng lưới dịch vụ, hỗ trợ trẻ em tiếp cận dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trong những năm đầu đời; xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương; triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ những năm đầu đời.

- Huy động và bố trí nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, Kế hoạch khác có liên quan tại địa phương.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo yêu cầu.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Báo cáo đánh giá hàng năm, sơ kết và tổng kết giai đoạn, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 21/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 44/KH-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410366