• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi


Văn bản pháp luật về Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

 

Kế hoạch 4594/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 4594/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4594/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2017/NĐ-CP NGÀY 16/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (sau đây viết tắt là Nghị định số 129/2017/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai trong việc triển khai thực hiện quy định về quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, yêu cầu thời gian thực hiện để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, thống nhất.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21 Luật Thủy lợi và khoản, 2 Điều 17 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

2. Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ:

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (công trình thủy lợi) thuộc UBND cấp tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao tài sản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (trừ những tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý, khai thác theo Điều 7 Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ).

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý: Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành Quyết định giao tài sản thuộc phạm vi quản lý cho Phòng chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế) quản lý.

3. Giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ:

- Đối với các công trình thủy lợi thuộc UBND cấp tỉnh quản lý: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức khai thác công trình.

- Đối với các công trình thủy lợi thuộc UBND cấp huyện quản lý: Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định giao các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc các tổ chức, cá nhân khai thác công trình.

4. Lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

5. Thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

6. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

7. Quy định phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

8. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác theo điểm b, khoản 2, Điều 18; thu hồi tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 25; điều chuyển theo điểm c, khoản 2, Điều 26; bán tài sản theo điểm c, khoản 2, Điều 27; thanh lý tài sản theo điểm b, khoản 2, Điều 29; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, hủy hoại theo điểm b, khoản 2, Điều 30 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

9. Thực hiện quy định về chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Điều 19 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

10. Thực hiện việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 34 Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao quản lý tài sản, giao khai thác và lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Hoàn thành công việc trong Quý II/2020.

b) Lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Hoàn thành công việc trong Quý III/2020.

c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quy định phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP. Hoàn thành công việc trong Quý III/2020.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, tổ chức rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định. Hoàn thành công việc trong Quý III/2020.

e) Tham mưu UBND tỉnh quyết định giao công trình thủy lợi thuộc UBND cấp tỉnh quản lý cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai để tổ chức khai thác. Hoàn thành công việc trong Quý IV/2020.

f) Định kỳ lập Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

g) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thực hiện việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 34 Nghị định 129/2017/NĐ-CP .

h) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ; tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định.

i) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương và đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

2. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quản lý, giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

b) Hàng năm, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

3. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Tổ chức rà soát, phân loại, lập hồ sơ tài sản và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; lập phương án giao tài sản và quyết định giao quản lý tài sản đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn theo phân cấp, trừ các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đang quản lý và lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho Phòng chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi. Hoàn thành công việc trong Quý II/2020.

b) Quyết định giao công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý cho các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc các tổ chức, cá nhân khai thác công trình. Hoàn thành công việc trong Quý III/2020.

c) Tổ chức lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP. Hoàn thành công việc trong Quý IV/2020.

d) Hướng dẫn các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc các tổ chức, cá nhân khai thác công trình tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định.

e) Định kỳ tổ chức lập, phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý để công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý tài sản. Tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

f) Thực hiện việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 34 Nghị định 129/2017/NĐ-CP .

g) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc các tổ chức, cá nhân được giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tình hình quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định.

h) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP.

4. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

a) Rà soát, phân loại, lập danh mục tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại) và các hồ sơ tài liệu liên quan, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định. Hoàn thành công việc trong Quý II/2020.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thực hiện các nội dung phục vụ cho công tác: Giao quản lý tài sản, lập hồ sơ quản lý tài sản và kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với công trình thủy lợi Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đang quản lý, khai thác. Hoàn thành công việc trong Quý III/2020.

c) Tiếp nhận bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để tổ chức khai thác theo quy định.

d) Định kỳ tổ chức lập, phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý để công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

e) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

f) Thực hiện việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 34 Nghị định 129/2017/NĐ-CP .

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan huy động phương tiện, thiết bị, cán bộ chuyên môn của đơn vị để thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, phối hợp để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc các quy định tại Kế hoạch này không còn phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định có liên quan và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước ngày 25/12/2020./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch KTNS;
- Các Sở: Tài chính, NN và PTNT, Xây dựng;
- UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CT thủy lợi;
- Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai;
- Chánh, Phó Văn phòng KTNS;
- Lưu: VT, KTNS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4594/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 22/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4594/KH-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445605