• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Kế hoạch 4747/KH-BVHTTDL năm 2018 về tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Văn bản khác 4747/KH-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4747/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH”

I. CĂN CỨ

1. Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;

2. Chương trình phối hợp số 639/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN ngày 23 tháng 02 năm 2018 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2018-2022”;

3. Kế hoạch số 1095/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc:

II. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Mc đích

- Đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện và triển khai áp dụng chính thức “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí) trên phạm vi cnước.

- Góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

2. Phạm vi thực hiện

a) Về không gian: Triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên phạm vi toàn quốc.

b) Về thời gian:

- Năm 2018: Xây dựng, nhân bản tài liệu mẫu chuẩn bị cho việc thí điểm Bộ tiêu chí.

- Năm 2019 - 2020: Tiến hành các hoạt động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại các tnh/thành:

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại địa bàn 12 tỉnh/thành đại diện cho các vùng, miền văn hóa trên cả nước, gồm:

+ Vùng văn hóa Tây Bắc: Lào Cai, Yên Bái.

+ Vùng Văn hóa Việt Bắc: Cao Bằng, Quảng Ninh.

+ Vùng văn hóa châu thổ Bắc bộ: Hà Nội, Thái Bình.

+ Vùng văn hóa Trung bộ: Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận:

+ Vùng văn hóa Tây nguyên: Lâm Đồng, Đắk Lắc.

+ Vùng Văn hóa Nam bộ: TP. Hồ Chí Minh, An Giang.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh thành còn lại căn cứ điều kiện thực tế, chủ động triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí theo điều kiện đặc thù của địa phương và kế hoạch hướng dẫn của Bộ.

- Năm 2021: Tổng kết hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí.

III. NỘI DUNG

1. Xây dựng công văn gửi các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí

- Công văn đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hưng dẫn các cấp triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại các địa bàn lựa chọn; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện Bộ tiêu chí.

- Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên địa bàn lựa chọn.

2. Xây dựng, nhân bản tài liệu mẫu chuẩn bị cho thí điểm Bộ tiêu chí

a) Nội dung, hình thức: Tài liệu mẫu là sổ tay hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí có các nội dung hướng dẫn, mẫu tờ gấp, pa-no, khẩu hiệu; mẫu phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí, phiếu khảo sát đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng tài liệu mẫu gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao để làm mẫu, nhân bản thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

3. Tập huấn, tuyên truyền về Bộ tiêu chí

a) Tổ chức tập huấn

- Đơn vị thực hiện:

+ Vụ Gia đình, Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép tập hun nội dung thí điểm Bộ tiêu chí cho cán bộ công tác gia đình, công tác văn hóa cơ sở, công tác văn hóa dân tộc, công tác phụ nữ cấp tỉnh.

+ Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí cho cán bộ công tác gia đình, công tác văn hóa cơ sở, công tác văn hóa dân tộc, công tác phụ nữ cấp huyện, cấp xã, Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp xã (nếu có) và Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ về gia đình, các trưởng thôn, làng, bản, khu, tổ dân phố tại địa bàn lựa chọn thí điểm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

- Nội dung: Tuyên truyền bám sát Bộ tiêu chí được nêu trong Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2017; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ...giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đng, giới, Luật trẻ em; Luật người cao tui và các văn bản liên quan khác

- Hình thức: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền bằng hình thức thông tin cổ động, pano, áp phích; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và các hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình, các Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền; các đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền trên Báo Văn hóa, cổng thông tin điện tử (bvhttdl.gov.vn), mạng thông tin văn hóa (http://cinet.vn). Báo điện tử Tổ quốc, trang thông tin điện tgia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (http://www.giadinh.bvhttdl.gov.vn).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6).

4. Lựa chọn địa bàn thí điểm

a) Tiêu chí lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm:

Tại mỗi tỉnh/thành lựa chọn tối thiểu 02 địa bàn cấp xã mang đặc trưng văn hóa nông thôn và đô thị (đồng bằng/miền núi), có sự đa dạng về các thành phn dân tộc, tôn giáo, các loại hình gia đình. Mỗi địa bàn cấp xã lựa chn 02 câu lạc bộ về gia đình để thí điểm đối với các gia đình là thành viên của câu lạc bộ/ hoặc 01 đến 02 đơn vị thôn (ấp, bản, làng, tổ dân phố) tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Câu lạc bộ hoặc thôn (ấp, bản, làng, tổ dân phố) được lựa chọn cn có các loại hình gia đình trẻ, gia đình trung niên, gia đình cao tuổi; đại diện cho nhóm nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc... . Ưu tiên lựa chọn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.

b) Đơn vị thực hiện:

- Tại 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thí điểm:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp, thống nhất với Vụ Gia đình lựa chọn địa bàn thí điểm.

- Các tỉnh/thành còn lại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động lựa chọn địa bàn thí điểm.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 1/2019.

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm.

a) Tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm: Vụ Gia đình, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kiểm tra hoạt động thí điểm Bộ Tiêu chí định kỳ theo quý hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát công tác gia đình hằng năm.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm:

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức sơ kết vào quý IV/2019 và gi báo cáo sơ kết trước ngày 15/12/2019; tổ chức tổng kết trong quý I/2021 và gửi báo cáo tổng kết trước ngày 25/4/2021 về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) để tổng hợp.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết trong quý II/2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện: Kinh phí trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ các năm 2018, 2019, 2020, 2021.

2. Tại 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm, đề nghị các tỉnh/thành phối hợp bố trí kinh phí, triển khai các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí.

3. Kinh phí thực hiện các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí của các tỉnh/ thành còn lại do Ủy ban nhân dân cấp tnh bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí; thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch và triển khai thí điểm Bộ tiêu chí tại 12 tỉnh, thành phố nêu trên.

- Vụ Văn hóa Dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch.

Đối với việc tổ chức thí điểm Bộ tiêu chí tại địa bàn các vùng dân tộc thiểu số thuộc 12 tỉnh/thành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai: Vụ Văn hóa Dân tộc phối hợp với Vụ Gia đình, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng lựa chọn địa bàn cụ thể, tiến hành các bước thí điểm Bộ tiêu chí.

- Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn, bố trí kinh phí triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

- Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo điện tTổ quốc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo Ban Gia đình và Xã hội phối hợp với Vụ Gia đình triển khai hoạt động thí điểm, thực hiện nội dung tại mục 2.5 Chương trình phối hợp số 639/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN ngày 23 tháng 02 năm 2018 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2018-2022”.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoạt động thí đim Bộ tiêu chí tại địa phương.

4. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn địa bàn thí điểm, gửi danh sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trong tháng 1/2019 và tiến hành triển khai các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương
(để báo cáo);
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội Liên hiệp PNVN (Ba
n GĐ và XH);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Sở VHTTDL; S
VHTT;
- Vụ GĐ, Vụ VHDT, Cục VHCS, VP Bộ, Vụ KHTC, Báo VH, Báo ĐTTQ, TTCNTT;
- Lưu: VT, GĐ, HN.160.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4747/KH-BVHTTDL   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 19/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4747/KH-BVHTTDL

387

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402617