• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Kế hoạch 4868/KH-UBND năm 2016 thực hiện đấu thầu qua mạng theo Quyết định 1402/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Văn bản khác 4868/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4868/KH-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1402/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ LỘ TRÌNH ĐẤU THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2016-2025

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016- 2025; Công văn số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. Mục tiêu:

1. Giai đoạn 2016-2018: Áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu triển khai trên địa bàn tỉnh theo lộ trình quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính, cụ thể:

- Năm 2016, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

2. Giai đoạn 2019-2025: Áp dụng đấu thầu qua mạng theo tỷ lệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

II. Nhiệm vụ:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phổ biến các quy định pháp luật về nội dung cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát các đơn vị áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư, bên mời thầu và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung qua mạng, thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchĐầu tư, các sở, ngành liên quan triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế.

4. Giám đc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các chủ đầu tư:

- Kiểm tra, đôn đốc bên mời thầu trực thuộc triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các gói thầu áp dụng đu thầu qua mạng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Trên cơ sở nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể địa phương, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết liệt, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong kế hoạch này; Chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này; có giải pháp xử lý kịp thời; kiến nghị giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Trường hợp phát hiện các đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình áp dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (báo cáo quý trước ngày 15 của tháng cuối quý và báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12).

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hp, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạchĐầu tư;
- Thường
trực Tnh ủy;
- Thường
trực HĐND tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP
UBND tnh;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VT-CNXD-TH-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4868/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 4868/KH-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328986