• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Kế hoạch 487/KH-UBND năm 2016 xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 487/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/KH-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DNG ĐIN HÌNH TIÊN TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Thực hiện Chỉ thị số 02 -CT/TU ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thXVIII nhiệm k 2015 2020; Nhm cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010­-2015, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn (2016-2020), trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh.

2. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chđộng phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, những tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sng xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập trên toàn tỉnh.

3. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 5/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị  số 02 -CT/TU ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoch s376/KH-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

4. Cấp ủy Đng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng:

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực; là nhng nhân tố mới, những điển hình tiêu biểu qua các phong trào thi đua, được tập ththừa nhận, suy tôn, có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương để học tập làm theo.

2. Tiêu chí chung:

- Những mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; là nhân tố ni trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thsố 05- CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Trên cơ sở tiêu chí chung, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng tiêu chí riêng, phù hợp với đặc thù, lĩnh vực hoạt động để phấn đấu thực hiện.

3. Lựa chọn, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực

Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua giai đoạn 5 năm (2010-2015) và thực tế mà các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương xây dựng các mô hình cho phù hợp theo các chđề sau:

- Xây dựng mô hình, gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Xây dựng mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng mô hình thôn, bản, làng, khu phố, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thành, thị văn hóa tiêu biểu.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về “thi đua dạy tốt, học tốt”; “học sinh tích cực, trường học thân thiện” trong ngành giáo dục đào tạo.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến đạt danh hiệu “Gương sáng Y đức”, “Thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sc khỏe nhân dân.

- Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

- Xây dựng mô hình tchức hội, đoàn thể tiêu biểu về mọi mặt.

- Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là tấm gương người tt, việc tốt.

III. QUY TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến; phát hiện, lựa chọn và khen thưởng

- Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng; các huyện, thành ph, thị xã; các doanh nghiệp, tổ chức hội thuộc tỉnh căn cvào tình hình thực tế, tùy từng đối tượng cụ thể để lập kế hoạch, đăng ký thực hiện trong giai đoạn (2016-2020). Mi đơn vị xây dựng ít nhất 3-5 mô hình, điển hình tiên tiến (riêng doanh nghiệp và tổ chức hội tùy vào thực tế của từng loại hình doanh nghiệp, tổ chức hội để để đăng ký xây dựng số lượng mô hình thích hợp).

- Từ các mô hình do các cơ quan đơn vị xây dựng, các cụm, khối thi đua của tỉnh hợp xét, suy tôn lựa chọn từ 1-2 mô hình tiêu biểu nhất/ 1cụm, khối để đề nghị UBND tỉnh khen thưởng trong dịp tổng kết giai đoạn (thời gian dự kiến trước khi diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2016-2020).

- Các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu được UBND tnh khen thưởng sẽ được lựa chọn để tổ chức trình diễn vào dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2016-2020.

2. Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

2.1. Phát hiện, xây dựng lộ trình

Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, đăng ký xây dựng trong giai đoạn 2016-2020 thì các ngành, các cấp cần có lộ trình bồi dưng, nếu mô hình phát huy hiệu quả thì phổ biến nhân rộng.

Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, các nội dung cần bồi dưng điển hình (kiểm tra, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, hỗ trợ kinh phí...), công tác tuyên truyền, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo.

2.2. Xây dựng điểm một s tập thể, cá nhân

a) Thông qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010-2015), các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn một stập thể là nhân tố nổi trội để xây dựng điểm.

b) Thời gian qua, từ phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và qua phát hiện, đxuất của các cơ quan, đơn vị, UBND tnh chỉ đạo lựa chọn xây dựng điểm một số tập thể, cá nhân để phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong giai đoạn (2016­2020), gồm:

- Danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới:

+ Đối với tập thể: Công an tnh Nghệ An; Công an thành phố Vinh;

+ Đối với cá nhân: Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

- Danh hiệu anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới:

+ Đối với tập thể:

Nhân dân và cán bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành;

Nhân dân và cán bộ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc;

Trường cao đẳng nghề Du lịch Thương mại Nghệ An;

Trường THPT Thái Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trường THCS Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ;

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, sở Y tế;

Kho bạc Nhà nước tỉnh;

Khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể: Xây dựng 01 tập thể (căn cứ thực tế các đơn vị đề xuất);

+ Đối với cá nhân:

Khối cơ quan Nhà nước và khối Đảng, đoàn thể: 02 cá nhân (căn cứ thực tế các đơn vị đề xuất);

Khối doanh nghiệp: Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc, Tập đoàn TH;

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc:

Ngành Giáo dục Đào tạo: 5 -7 cá nhân; Ngành Y tế: 5 -7 cá nhân; Văn hóa xã hội, khoa học công nghệ: 04 cá nhân; Cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn th: 04 cá nhân; Các ngành khác: 05 cá nhân;

(Riêng các cơ quan Trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh đề nghị đăng ký theo ngành dọc).

3. Sơ kết, tổng kết kế hoạch

3.1. Sơ kết giữa giai đoạn công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình, biểu dương khen thưởng

- Việc tổ chức sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưng, xây dựng gương điển hình tiên tiến giao các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết cp cơ sở, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh.

- Về thời gian: Thực hiện trong dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HChí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ban Thi đua Khen thưởng tnh có hướng dẫn cụ thể về công tác biểu dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm này.

3.2. Tổng kết giai đoạn 5 năm (2016-2020) công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đin hình, biểu dương khen thưởng

- Tổ chức đánh giá, tổng kết kế hoạch xây dựng gương điển hình tiên tiến ở cơ sở qua đó lựa chọn, suy tôn các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

- Thời gian: Tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm các cơ quan, đơn vị và lựa chọn giới thiệu tham dự, biểu dương, khen thưởng tại Đi hội Thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2016-2020 (giao Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tham mưu văn bn hướng dẫn thực hiện).

4. Kinh phí thực hiện

- Từ nguồn kinh phí 20% trích trong quỹ thi đua, khen thưởng của từng cp, từng đơn vị để chi cho các nội dung công việc trong từng giai đoạn. Các cơ quan, đơn vị chủ động lập kế hoạch trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến cn thiết phải đầu tư kinh phí để đạt hiệu qulàm lợi cho tập thể và nhà nước thì các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định để đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng; các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp và tổ chức hội thuộc tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trong cụm, khối thi đua theo phân công của UBND tỉnh thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trong việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương; mcác chuyên trang, chuyên mục để phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến.

4. Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, đôn đc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí để giới thiệu, cổ vũ, phổ biến, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc.

Trên đây là kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn (2016-2020), đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, hàng năm có báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua khen thưởng tỉnh)./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW(để b/c);
-
TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; các trường đại học, cao đẳng;
- UBND các huyện, thành ph, thị xã;
-
Các doanh nghiệp, các Hội thuộc khi thi đua của tỉnh;
-
Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
-
Phòng Nội chính (đ/c Đồng);
- Lưu: VT, TTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 487/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 487/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332087