• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa


 

Kế hoạch 494/KH-UBND năm 2016 triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 494/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/KH-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO TỈNH NGHỆ AN

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2015;

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005,

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin đin thoặc cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;

- Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 ca Thủ tưng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt đng của cơ quan Nhà nước giai đon 2016-2020;

- Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quyết định phê duyệt Đán Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An”;

- Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, chế một cửa điện tử liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 6501/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 6502/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016;

- Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cung cấp cáo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2016 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An;

- Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông Công nghệ thông tin (giai đoạn 2014 - 2020) giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Thông báo số 463/TB-UBND ngày 03/8/2016 về Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chtịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về triển khai kế hoạch cung cp các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc công khai, minh bạch tiến độ gii quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;

- Đảm bảo đồng bộ, kết nối liên thông hệ thống một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh;

- Giúp cho việc theo dõi, quản lý giám sát của UBND tỉnh về việc thực hiện các thủ tục hành chính được khoa học và chính xác.

2. Yêu cầu

- Xây dựng hệ thống Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tnh Nghệ Antrên nền tảng công nghệ mới, hiện đại, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến hiện có từ các nền tảng khác nhau sang nền tảng thống nhất, đảm bảo ổn định và an toàn thông tin.

- Công khai tình trạng xử lý hồ sơ, cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng thái xlý hồ sơ qua nhiều kênh, nhiều thiết bị như: website, tin nhắn điện thoại, email, kiosk...

- Đảm bảo các mục tiêu và lộ trình thực hiện theo Kế hoạch số 102/KH- UBND ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh về cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2016 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An;

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An

- Khảo sát hiện trạng hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị;

- Chuẩn bị môi trường triển khai: Hạ tầng, máy tính, kết nối, đường truyền Internet...

- Cài đặt, cấu hình hệ thống, cấu hình quy trình xử lý, cập nhật dliệu và biểu mẫu ban đu cho các đơn vị;

- Khởi tạo, cu hình tên miền http://dichvucong.nghean.gov.vn để sử dụng cho hệ thống;

- Đào tạo, chuyển giao cho cán bộ của Cổng thông tin điện tử Nghệ An trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị quản trị, vận hành, quản lý hệ thống;

- Hỗ trợ người dùng cho tất cả các điểm: qua điện thoại, email, trực tiếp;

- Tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

2. Đối với các đơn vị đang sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng khác

- Phối hợp với VNPT Nghệ An để khảo sát hiện trạng, đxuất giải pháp tích hợp các dịch vụ công trực tuyến hiện có từ các nền tảng khác nhau sang nền tảng thng nht, đảm bo n định và an toàn thông tin.

- Thời gian hoàn thành tích hợp kết nối trước ngày 30/11/2016;

- Trong trường hợp các hệ thống sẵn có không tích hợp kết nối được với hệ thống của tỉnh, các đơn vị chủ động liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để trin khai cùng với hệ thống thuê dịch vụ của tỉnh.

IV. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN

1. Phạm vi thực hiện:

Triển khai cho toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tnh Nghệ An.

2. Thi gian triển khai

Triển khai 100% dịch vụ công cấp 2 cho toàn bộ cơ quan hành chính cấp tnh; huyện, thị, thành; và xã, phường, thị trấn trước 31/12/2016.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo đúng lộ trình Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về cung cp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2016 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thuê dịch vụ CNTT trọn gói theo công nghệ điện toán đám mây để triển khai Hệ thng phn mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là đầu mối chịu trách nhiệm triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An.

- Phi hợp với VNPT Nghệ An khảo sát hiện trạng cụ thể để tổ chức triển khai hệ thống đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt hiệu qu cao.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An.

- Chđạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử Nghệ An tuyên truyền đến các tchức trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Định kỳ báo cáo UBND tnh kết quả trin khai hệ thống trong toàn tỉnh;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Tham mưu các thủ tục pháp lý, thẩm định về kinh phí thuê dịch vụ CNTT trọn gói để triển khai hệ thống trong toàn tỉnh theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

3. Các S, ban, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành ph, thị xã

- Phối hợp với VNPT Nghệ An trong việc khảo sát, rà soát, bổ sung hạ tầng kỹ thuật đảm bo việc tiếp nhận chuyển giao hệ thống.

- Tập trung chđạo vận hành hệ thống tại đơn vị đm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Cử cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị phối hợp với Cổng thông tin điện tử Nghệ An trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc vận hành, quản lý hệ thống sau khi được VNPT Nghệ An bàn giao đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc sử dụng phần mềm đúng quy trình, nghiệp vụ phục vụ công dân, tổ chức;

- Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ về khai thác, quản trị và vận hành hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo gắn trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia vào sử dụng xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đúng tiến độ;

4. VNPT Nghệ An

- Cung cấp hệ thng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An đảm bo yêu cầu;

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để lập kế hoạch và lộ trình tchức thực hiện triển khai hệ thống đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả cao;

- Khảo sát, cài đt, cấu hình hệ thống xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị đảm bo đúng quy trình theo quy định.

- Đào tạo, chuyển giao quản trị hệ thống cho cán bộ kthuật Cổng thông tin điện tử Nghệ An trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị quản trị, vận hành, quản lý hệ thống;

- Đào tạo chuyển giao, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ công chức của các đơn vị.

- Duy trì, cung cấp Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh NghAn hoạt động ổn định 24h/24h và 7 ngày/tuần trên mạng Internet phục vụ các cơ quan, đơn vị và công dân, tổ chức khai thác, sử dụng đảm bảo an toàn thông tin.

- Bàn giao hệ thống cho Cổng thông tin điện tử Nghệ An trực thuộc Sở Thông tin và Truyn thông quản lý, quản trị, vận hành, giám sát, đánh giá tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
-
PCT Huỳnh Thanh Điền;
-
CVP, PVP CN UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Tú).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ CNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Kế hoạch
494/KH-UBDN.CN ngày 17 tháng 8 năm 2016 của UBND tnh)

TT

Tên đơn vị

Dự kiến số lớp

I

Đến ngày 30/10/2016

 

1

Sở Thông tin và Truyền thông

1

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

3

Sở Công thương

1

4

Sở Tư pháp

1

5

Sở Giao thông và vận tải

1

6

Sở Y tế

1

7

Sở Tài nguyên và môi trường

1

8

Sở Xây dựng

1

9

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

10

Sở Văn hóa và thể thao du lịch

1

11

S Khoa học và công nghệ

1

12

UBND thành phố Vinh và các xã, phường

2

13

Thị xã Cửa Lò và các xã, phường

2

14

Thị xã Thái Hòa và các xã, phường, thị trấn

2

15

UBND huyện Yên Thành và các xã, thị trấn

2

16

UBND huyện Hưng Nguyên và các xã, thị trấn

2

II

Đến ngày 31/12/2016

 

 

Triển khai chuyển giao hệ thống cho tất cả các cơ quan, đơn vị còn lại trên địa bàn tnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 494/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Ngọc Hoa
Ngày ban hành: 17/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 494/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332088