• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 50/KH-UBND vể thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Tải về Văn bản khác 50/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020 (gọi tắt là Đề án) của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an (ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2020), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng của Đề án.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành:

1.1. Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2020:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian ban hành Kế hoạch: Tháng 5/2020.

- Thời gian xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện: Năm 2020.

1.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án:

- Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ yêu cầu thực tế chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

- Công an tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá của các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu xây dựng báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

+ Thời gian hoàn thành: Quý III/2020.

2. Phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án:

2.1. Đối với những quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

2.2. Đối với những văn bản pháp luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, trại viên, học sinh để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và yêu cầu của thực tế.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

2.3. Đối với các văn bản pháp luật quy định việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

3. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

3.1. Tiếp tục lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức trực quan, sinh động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng, trong đó, chú trọng các hình thức như: Hỏi đáp, tư vấn pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt…

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.2. Trên cơ sở tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, ngành cấp phát, tiến hành biên soạn lại phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và phát hành đến các đơn vị, địa phương để làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2020.

3.3. Biên soạn, in, phát hành tờ rơi, tờ gấp pháp luật để phổ biến những quy định pháp luật có liên quan đến các đối tượng của Đề án:

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả:

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án:

Tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn, hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương. Phát huy vai trò của gia đình, người có uy tín trong cộng đồng, các hội, nhóm tại khu dân cư trong quản lý, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện những nội dung cụ thể được nêu trong Kế hoạch này; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo về Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 04/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 50/KH-UBND

358

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444132