• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 504/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 504/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 504/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 29/CT-TTG NGÀY 23/7/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (ĐVHD). Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2803/SNN.KL ngày 26/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã đề ra trong thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tăng cường thực thi pháp luật quốc gia, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và các điều ước quốc tế liên quan là quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhất quán trong việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển bền vững các loài ĐVHD.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã này phải đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành chặt chẽ, toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, người đứng đầu, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; là yếu tố đảm bảo thực hiện thành công trong việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển bền vững các loài động vật hoang dã.

II. NHIỆM VỤ

1. Dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã trái với quy định của Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đối với động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam, cơ quan Hải quan cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu. Trường hợp chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ hàng thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.

- Các sở, ngành theo chức năng, thẩm quyền được giao thực hiện rà soái hệ thống văn bản pháp luật để đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật.

- Kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên.

- Mọi công dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bảo vệ các loài ĐVHD, nhất là các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (các tội phạm phạm liên quan đến bảo vệ ĐVHD); Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp nhà nước...

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài ĐVHD trái pháp luật; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các quy định khác của pháp luật về quản lý động vật hoang dã.

4. Phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD với các nội dung: Không săn, bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ ĐVHD trái với quy định của pháp luật; khuyến khích người dân thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập khẩu, săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, nuôi nhốt, quảng cáo, xâm hại động vật nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng hoang dã trái phép theo quy định của pháp luật.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ ĐVHD, bảo tồn đa dạng sinh học đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và người dân trên địa bàn; hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện ký cam kết không kinh doanh, mua, bán, giết mổ, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo ĐVHD hoặc bộ phận, dẫn xuất của ĐVHD trái pháp luật trên địa bàn quản lý. Tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; tích cực phát hiện và phê phán mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Quản lý tốt các hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh ĐVHD; trường hợp phát hiện ĐVHD mắc các bệnh truyền nhiễm cần tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định pháp luật về thú y; tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường tại các cơ sở gây nuôi ĐVHD, đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, các loài thú trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người và môi trường; cấp mã số cơ sở nuôi ĐVHD nguy cấp thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ; lập danh sách, cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi ĐVHD trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục về xác lập quyền sở hữu toàn dân; lập và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng tự nguyện giao nộp nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tổ chức thực hiện tốt công tác cứu hộ cá thể động vật hoang dã, trả về môi trường tự nhiên của chúng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các trung tâm cứu hộ thực hiện tốt công tác cứu hộ động vật hoang dã.

- Chỉ đạo các chủ rừng tổ chức tăng cường tuần tra, kiểm tra trên diện tích rừng mình được giao quản lý, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành săn, bắt, vận chuyển, mua, bán, giết mổ, sử dụng ĐVHD trái phép, nhất là tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo xử lý thiếu kiên quyết để xảy ra tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ, gây nuôi các loài động vật hoang dã trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực được phân công, quản lý.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã; đặc biệt là tập trung triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức trong việc mua bán, tàng trữ, giết mổ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh trái phép mẫu vật các loài động vật hoang dã; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi quảng cáo, mua bán trái phép mẫu vật động vật hoang dã trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường quản lý, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng các loài súng săn, súng tự chế có khả năng săn bắn ĐVHD.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới và trên biển; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất trái phép động vật hoang dã.

- Kiên quyết loại bỏ ở các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trải pháp luật, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ... động vật hoang dã trái pháp luật

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới không săn, bắt, nuôi, nhốt, giết mổ, mua bán, vận chuyển... trái phép động vật hoang dã.

4. Cục Quản lý thị trường

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài trên theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

5. Cục Hải quan

- Triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm soát động vật hoang dã theo Công ước CITES và chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng làm thủ tục nhập khẩu đối với động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã trái với Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Hải quan Cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là động vật hoang đã được cơ quan quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam. Trường hợp chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không được xác định được chủ hàng thì xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.

- Thường xuyên nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật trong bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm đến cộng đồng, doanh nghiệp, không buôn bán, tiếp tay cho các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm của chúng; phối hợp ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý xuất khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài động vật hoang dã.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh y, dược, các cơ sở sản xuất thuốc, sản phẩm y tế có sử dụng các thành phần từ động vật hoang dã, đảm bảo chỉ sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp trong lĩnh vực y, dược.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, bảo vệ loài được ưu tiên bảo vệ; Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở gây nuôi ĐVHD đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học.

8. Sở Giao thông vận tải

Yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi vận chuyển; tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ ĐVHD nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lái xe và các nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận tải, yêu cầu ký cam kết không vận chuyển hàng cấm nói chung và ĐVHD nói riêng trái quy định của pháp luật.

cường công tác kiểm dịch, khử trùng, có biện pháp đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với ĐVHD tại Trung tâm cứu hộ ĐVHD và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn của tỉnh để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ĐVHD, thực hiện “5 không”: không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép các sản phẩm từ ĐVHD. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc nuôi ĐVHD không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn, bắt từ rừng tự nhiên.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các hộ đang nuôi nhốt ĐVHD để phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo ĐVHD và sản phẩm của chúng trái phép; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh trái phép ĐVHD và sản phẩm ĐVHD trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp chỉ đạo, xử lý kiên quyết.

- Tổ chức triển khai cho các cơ sở, cá nhân kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không kinh doanh, mua, bán, giết, mổ, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo ĐVHD hoặc bộ phận, dẫn xuất của ĐVHD trái pháp luật.

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, không tham gia, hoặc tiếp tay cho các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo ĐVHD trái pháp luật; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ ĐVHD cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở ngành, địa phương mình quản lý. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này.

2. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách quản lý ĐVHD thiếu quyết liệt; để xảy ra tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ, gây nuôi các loài ĐVHD trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, gây bức xúc trong nhân dân nhung không kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Hải quan; Cục Quản lý TT;
- VQG Pù Mát; các KBTTN: Pù Hoạt, Pù Huống;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NN (D.Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 504/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Ngày ban hành: 08/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 504/KH-UBND

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452665