• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2016 phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

Tải về Văn bản khác 51/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Kết luận số 28-KL/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy tiềm năng du lịch, khai thác hiệu quả loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, du lịch cộng đồng; xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của du lịch Tuyên Quang; thu hút nhà đầu tư có năng lực phát triển các dịch vụ du lịch; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát triển du lịch bền vững theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, có bước đi vững chắc, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khôi phục các lễ hội, làng nghề truyền thống; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhất là đặc sản của địa phương phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ nhu cầu du lịch.

- Phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 phải tranh thủ được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chú trọng khai thác công nghệ thông tin trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Một số mục tiêu chủ yếu

- Năm 2020 đón 1,7 triệu lượt khách.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch tương đối đồng bộ tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

- Tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động ngành du lịch; đến năm 2020, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành du lịch được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch; 60% lao động du lịch trực tiếp được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phấn đấu xây dựng Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu vào các khu du lịch của tỉnh như Khu du lịch quốc gia Tân Trào; Khu du lịch trung tâm thành phố Tuyên Quang và phụ cận; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và vùng phụ cận; Khu du lịch sinh thái Na Hang. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư, khai thác và phát triển các loại hình du lịch lịch sử văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, du lịch cộng đồng.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác du lịch; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

3. Nội dung và giải pháp (Có danh mục chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

3.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; về ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Triển khai cuộc vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

3.2- Tập trung đầu tư, thu hút đầu tư để phát triển du lịch:

Tiếp tục tập trung các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu vào các khu du lịch có tiềm năng phát triển, ưu tiên Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào; Khu du lịch trung tâm thành phố Tuyên Quang và vùng phụ cận; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và vùng phụ cận; Khu du lịch sinh thái Na Hang, Lâm Bình và một số điểm du lịch khác trên địa bàn huyện, thành phố.

- Đầu tư xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh, như: Du lịch lịch sử văn hóa Tân Trào, du lịch tâm linh, Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội Động Tiên, Lễ hội Cam Sành, Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, Lễ hội Lồng tông,...; phát triển thêm loại hình du lịch mới, dịch vụ du lịch mới, như: Du lịch tham quan, trải nghiệm sản xuất chè sạch tại làng chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; du lịch thể thao cao cấp, sản phẩm chính là phát triển sân golf để thu hút khách du lịch,...

- Đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích, di sản văn hóa, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng để phát huy giá trị khai thác phục du lịch như: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến (ATK) trên địa bàn tỉnh; Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung, Khu bảo tồn thiên nhiên Cham Chu, Khu rừng đặc dụng Tân Trào,...

- Đầu tư xây dựng các làng văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng như: Làng văn hóa - du lịch Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; thôn Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang; thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình; thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa,...

- Hoàn thành hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể "Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Đại hội II của Đảng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa; lập hồ sơ "Công viên địa chất quốc gia Na Hang - Lâm Bình” trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

- Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, nông nghiệp chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ phát triển du lịch.

- Lập Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020; xây dựng danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư; tập trung thu hút, mời gọi các khu vực tư nhân đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, chú trọng đầu tư xây dựng các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, khu vui chơi giải trí, khu thương mại - dịch vụ cao cấp, sân golf,...

- Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng tại tỉnh, ngoài tỉnh.

- Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, chú trọng ưu đãi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ.

- Đẩy mạnh triển khai huy động nguồn quỹ và nâng cao hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.

3.3. Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết vùng để phát triển du lịch:

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá hình ảnh về miền đất, văn hóa, con người Tuyên Quang và danh mục dự án du lịch kêu gọi đầu tư. Từng bước chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Chú trọng tổ chức hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia và quốc tế; các chương trình khảo sát, xây dựng tua, tuyến, điểm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế; các chương trình khảo sát, thăm và quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh cho các phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước và quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức cuộc thi thiết kế các mẫu quà tặng lưu niệm đặc trưng về du lịch Tuyên Quang, lựa chọn mẫu đoạt giải, sản xuất phục vụ công tác quảng bá du lịch của tỉnh.

- Xuất bản tờ rơi, tập gấp, sách ảnh, cẩm nang; xây dựng video, ký sự, phim tài liệu quảng bá giới thiệu về du lịch.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, các khu, điểm du lịch,...

- Tổ chức các sự kiện du lịch thường niên để thu hút, phục vụ khách du lịch: Lễ hội Thành Tuyên; Lễ hội Lồng Tông; Lễ hội Động Tiên; Lễ hội Cam Sành; Hội Xuân thành phố Tuyên Quang; Lễ hội rước Mẫu đền Hạ; Hội đua thuyền Sông Lô,...

- Tham gia các sự kiện du lịch của các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế; trưng bày, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu văn hóa, du lịch của Tuyên Quang tại Hà Nội.

- Tăng cường, nâng cao số lượng, chất lượng các tin, bài, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trung ương. Đẩy mạnh khai thác, phối hợp với các công ty lữ hành lớn để quảng bá về du lịch Tuyên Quang.

- Chủ động đẩy mạnh liên kết và hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc", kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc, Chương trình kết nối hợp tác du lịch bốn tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; kết nối du lịch với thành phố Hồ Chí Minh,... để đa dạng hóa và phát triển thị trường nguồn khách cũng như thu hút đầu tư vào du lịch.

3.4. Tăng cường công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch:

Hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung hoàn thành quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tân Trào, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từng bước xây dựng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm trở thành khu nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp của khu vực. Tăng cường thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển các điểm du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố.

3.5. Tăng cường công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực du lịch:

- Hằng năm xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh.

- Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các Ban quản lý khu du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

- Thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Tuyên Quang; hình thành Trung tâm hỗ trợ du khách của tỉnh.

- Ban hành cơ chế cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đào tạo chuyên sâu về du lịch.

- Mở ngành đào tạo du lịch tại Trường Đại học Tân Trào; nâng cao chất lượng đào tạo nghề du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, lao động trực tiếp các cơ sở kinh doanh du lịch; tổ chức tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức hội thi tay nghề du lịch nhằm tôn vinh, nâng cao tay nghề nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN (Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tổng kinh phí: 2.930.195 triệu đồng. Cụ thể:

- Phân theo nguồn vốn:

+ Ngân sách Trung ương: 259.771 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh: 116.975 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 8.100 triệu đồng;

+ Nguồn vốn khác: 2.551.670 triệu đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển du lịch theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành:

3.1. Sở Kế hoạch - Đầu tư: Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các khu, điểm du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Chương trình hành động quốc gia về du lịch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương rà soát các dự án đầu tư kinh doanh du lịch để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án và xử lý những dự án vi phạm quy định, cam kết đầu tư.

3.2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, bố trí kinh phí sự nghiệp hằng năm cho các đề án, dự án thuộc kế hoạch; chủ trì, tham mưu bố trí nguồn vốn ban đầu cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh hoạt động; hướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh phí sự nghiệp được giao.

3.3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý khu du lịch; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đào tạo chuyên sâu về du lịch.

3.4. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức các sự kiện, các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Tuyên Quang với các đối tác nước ngoài.

3.5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định các hồ sơ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

3.6. Sở Giao thông - Vận tải: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đường giao thông đến các khu, điểm du lịch; tổ chức quản lý cấp biển hiệu cho xe vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức các tuyến vận tải khách công cộng đến các khu, điểm du lịch.

3.7. Sở Công Thương: Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống phục vụ du lịch trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm và làng nghề thủ công truyền thống.

3.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao: Rau, hoa và các loại cây ăn quả, đặc sản của địa phương để phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ nhu cầu du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện lồng ghép mục tiêu bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng,... với việc khai thác phát triển du lịch.

3.9. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch giai đoạn 2016-2020; tổ chức cuộc thi thiết kế các mẫu quà tặng lưu niệm đặc trưng về du lịch Tuyên Quang, lựa chọn mẫu đoạt giải, sản xuất phục vụ công tác quảng bá du lịch của tỉnh; tăng cường kêu gọi đầu tư, quảng bá xúc tiến du lịch.

3.10. Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong khu du lịch để làm căn cứ lập các dự án đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch.

3.11. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để tuyên truyền rộng rãi hình ảnh về miền đất, con người Tuyên Quang, cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

3.12. Các sở, ban, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, xây dựng đề án, phương án, kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lồng ghép kế hoạch phát triển của ngành với kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến thực hiện kế hoạch phát triển du lịch.

3.13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ nội dung kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh để cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, trong đó cần chú trọng khai thác những lợi thế về du lịch trên địa bàn; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan trong việc xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn; thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3.14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm nâng cao hình ảnh về miền đất, con người Tuyên Quang để phát triển du lịch; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng kế hoạch cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Du lịch; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCĐ phát triển Du lịch tỉnh và các  sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng các phòng khối NCTH;
- Lưu VT, VX (Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

Biểu số 01

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Cơ quan phê duyệt

Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch

 

1

Đường giao thông phân khu du lịch Lâm viên Phiêng Bung, thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang

BQL Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang

UBND tỉnh

Năm 2016-2017

Năm 2017

2

Hạ tầng Khu di tích thắng cảnh Động Tiên

UBND huyện Hàm Yên

UBND xã Yên Phú

UBND tỉnh

Năm 2016-2020

Năm 2020

3

Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

BQL Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

UBND xã Phú Lâm

UBND tỉnh

Năm 2016-2020

Năm 2020

4

Hạ tầng du lịch Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang

UBND xã liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016-2020

Năm 2020

5

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái thuộc huyện Lâm Bình

UBND huyện Lâm Bình

UBND xã liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016-2020

Năm 2020

6

Đầu tư cải tạo, nâng cấp Đường vào Khu di tích Đồng Man - Lũng Tẩu, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND xã Tân Trào

UBND tỉnh

Năm 2016-2020

Năm 2020

II

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và khai thác sản phẩm du lịch

1

Phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến (ATK) trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện, thành phố liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2017-2020

Năm 2020

2

Phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Lào, thôn Làng Ngòi, thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Yên Sơn

UBND tỉnh

Năm 2016-2020

Năm 2020

3

Lập quy hoạch tổng thể Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Sơn Dương, Yên Sơn

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

4

Lập “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2016-2017

Năm 2017

5

Lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào là Khu du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2017

2017

6

Xây dựng cổng chào, khu đón tiếp khách tham quan; khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng thuộc Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái quốc gia Tân Trào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Sơn Dương

UBND tỉnh

Năm 2017-2018

Năm 2018

7

Cải tạo suối Khuôn Pén, đảm bảo sự hoạt động, lưu thông của Cọn nước tạo cảnh quan thiên nhiên hài hòa, về hình ảnh quen thuộc của bản làng miền núi thuộc Khu du lịch Quốc gia Tân Trào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Sơn Dương

UBND tỉnh

Năm 2016-2018

Năm 2018

8

Thành lập Trung tâm dịch vụ phát triển du lịch tại Tân Trào

UBND huyện Sơn Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh

Năm 2017

Năm 2017

9

Phát triển du lịch chè, khai thác phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm sản xuất chè tại Làng Chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào

HTX Vĩnh Tân, xã Tân Trào

UBND xã Tân Trào

UBND huyện Sơn Dương

Năm 2017

Năm 2017

10

Lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Chiêm Hóa

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2016

Năm 2016

11

Lập quy hoạch bảo vệ vùng mỏ nước khoáng Mỹ Lâm (diện tích khoảng 5 km2)

Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm;

Sở Tài nguyên - Môi trường

UBND tỉnh

Năm 2016-2018

Năm 2018

12

Xây dựng cổng chào tại điểm đầu và điểm cuối của Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm;

UBND huyện Yên Sơn

UBND tỉnh

Năm 2017

Năm 2018

13

Dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

Doanh nghiệp

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016-2017

Năm 2017

14

Dự án xây dựng sân golf và khu du lịch sinh thái tại xã Nhữ Hán, xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn

Doanh nghiệp

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2019-2020

Năm 2020

15

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Làng văn hóa-du lịch Giếng Tanh, xã Kim Phú, Yên Sơn

UBND xã Kim Phú

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Yên Sơn

Năm 2016-2018

Năm 2018

16

Dự án xây dựng Khách sạn cao cấp Mường Thanh, thành phố Tuyên Quang

Doanh nghiệp

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

17

Đầu tư, mở rộng khu du lịch Chùa Hang, thành phố Tuyên Quang

UBND xã An Khang

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND thành phố Tuyên Quang

Năm 2018-2020

Năm 2020

18

Kêu gọi xúc tiến đầu tư phát triển Khu du lịch Núi Dùm - Cổng Trời, Khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng soi Tình Húc…

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

UBND thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

19

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Na Hang, vì có sự thay đổi ranh giới địa lý hành chính huyện Lâm Bình và Na Hang

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

20

Lập hồ sơ “Công viên địa chất quốc gia Na Hang - Lâm Bình” trình Thủ tướng Chính phủ công nhận

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND Na Hang, Lâm Bình

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2017-2020

Năm 2020

21

Dự án phát triển loại hình dịch vụ du lịch tại thôn Nà Tông xã Thượng Lâm; Khu làng văn hóa du lịch thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái

UBND xã Thượng Lâm; UBND xã Hồng Thái

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình

Năm 2017-2020

Năm 2020

22

Xây dựng khu giới thiệu sản phẩm thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (gắn kết phát triển thủy sản và du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang);

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2020

Năm 2020

23

Tổ chức hội nghị hợp tác phát triển tuyến du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang với Bắc Kạn, Hà Giang.

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2017-2020

24

Đề án bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống dân tộc Tày gắn với phát triển dịch vụ du lịch tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, Chiêm Hóa

UBND xã Kim Bình

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Chiêm Hóa

Năm 2016-2018

Năm 2018

25

Tiếp tục đầu tư điểm du lịch sinh thái Thác Bản Ba

Doanh nghiệp du lịch

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Chiêm Hóa

Năm 2016-2020

Năm 2020

26

Đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch: Lễ hội Động Tiên; lễ hội Cam Sành…

UBND xã liên quan

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Hàm Yên

Năm 2016-2020

Năm 2020

27

Hoàn thành Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UNESCO

Năm 2016-2017

Năm 2017

III

Cơ chế chính sách, thu hút đầu tư du lịch

 

 

 

1

Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chú trọng ưu đãi các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phục vụ cho phát triển du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

2

Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

4

Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng tại tỉnh, ngoài tỉnh (Hà Nội, thành phố HCM).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2017-2020

5

Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống phục vụ du lịch trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm và làng nghề thủ công truyền thống.

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

6

Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao: Rau, hoa và các loại cây ăn quả, đặc sản của địa phương vừa phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ nhu cầu du lịch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2017

Năm 2017

IV

Xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

1

Tổ chức cuộc thi thiết kế các mẫu quà tặng lưu niệm đặc trưng về du lịch Tuyên Quang, lựa chọn mẫu đoạt giải sản xuất phục vụ công tác quảng bá du lịch của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2017

Năm 2017

2

Xuất bản tờ rơi, tập gấp, sách ảnh, cẩm nang; xây dựng video, ký sự, phim tài liệu quảng bá giới thiệu du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Hàng năm

3

Duy trì và nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, các khu, điểm du lịch…

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND tỉnh

Hàng năm

4

Tổ chức, đăng cai các sự kiện lớn thu hút khách du lịch: Hàng năm tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch; Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” (2016); Giải thể thao khu vực, quốc gia…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

5

Tổ chức các sự kiện du lịch thường niên phục vụ khách du lịch: Lễ hội Thành Tuyên; lễ hội Động Tiên; lễ hội Cam Sành; Hội Xuân thành phố Tuyên Quang; lễ hội rước Mẫu đền Hạ; hội đua thuyền Sông Lô…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Hàng năm

6

Tham gia các sự kiện du lịch: Năm du lịch, Festival, Hội chợ, Liên hoan… của các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế (Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc…)

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Hàng năm

7

Thuê phòng trưng bày tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu văn hóa, du lịch tại Hà Nội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016-2017

8

Tổ chức các chương trình khảo sát, xây dựng tua, tuyến, điểm du lịch mời sự tham gia các doanh nghiệp lữ hành, phóng viên, nhà bác thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước và quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

UBND tỉnh

Năm 2017-2020

9

Liên kết hợp tác phát triển du lịch, kết nối tua, tuyến lịch với các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, Chương trình hợp tác du lịch bốn tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; kết nối du lịch với thành phố Hồ Chí Minh…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Hàng năm

V

Tăng cường công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực du lịch

1

Đề án chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy ban quản lý các khu du lịch được UBND tỉnh thành lập

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016

Năm 2016

2

Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2020

Năm 2020

3

Hình thành Trung tâm hỗ trợ du khách

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2020

Năm 2020

4

Tổ chức định kỳ các hội thi tay nghề du lịch; tổ chức tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Hàng năm

5

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Hàng năm

6

Ban hành cơ chế cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đào tạo chuyên sâu về du lịch

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Năm 2016-2017

Năm 2017

 

Biểu số 02

KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Cơ quan phê duyệt

Thời gian thực hiện/ Tổng kinh phí (Giai đoạn 2016 - 2020)

Khái toán vốn

Nguồn vốn

2016

2017

2018

2019

2020

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Nguồn khác

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

6

7

8

9

10

I

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch

 

 

 

1

Đường giao thông phân khu du lịch Lâm viên Phiêng Bung, thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang

BQL Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang

UBND tỉnh

3,000

2,000

 

 

 

5,000

5,000

 

 

 

2

Hạ tầng Khu di tích thắng cảnh Động Tiên

UBND huyện Hàm Yên

UBND xã Yên Phú

UBND tỉnh

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

11,000

11,000

 

 

 

3

Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

BQL Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

UBND xã Phú Lâm

UBND tỉnh

14,500

18,500

18,000

17,000

18,000

86,000

86,000

 

 

 

4

Hạ tầng du lịch Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang

UBND xã liên quan

UBND tỉnh

5,000

25,000

25,000

25,000

20,000

100,000

100,000

 

 

 

5

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái thuộc huyện Lâm Bình

UBND huyện Lâm Bình

UBND xã liên quan

UBND tỉnh

500

2,000

1,500

1,500

1,100

6,600

6,600

 

 

 

6

Đầu tư cải tạo, nâng cấp Đường vào Khu di tích Đồng Man - Lũng Tẩu, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND xã Tân Trào

UBND tỉnh

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

10,000

 

10,000

 

 

II

Đầu tư nâng cao chất lượng và khai thác sản phẩm du lịch

 

 

 

 

1

Phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến (ATK) trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện, thành phố liên quan

Thủ tướng Chính phủ

 

5,000

5,000

4,000

3,500

17,500

17,500

 

 

 

2

Phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Lào, thôn Làng Ngòi, thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Yên Sơn

UBND tỉnh

5,000

5,000

5,000

5,000

7,500

27,500

27,700

 

 

 

3

Lập quy hoạch tổng thể Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Sơn Dương, Yên Sơn

UBND tỉnh

2.376

(Thực hiện năm 2015 là 2.495)

 

 

 

 

4,871

 

 

 

4

Lập Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Chính phủ

500

500

 

 

 

1,000

 

1,000

 

 

5

Xây dựng cổng chào, khu đón tiếp khách tham quan; khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng thuộc Khu du lịch Quốc gia Tân Trào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Sơn Dương

UBND tỉnh

 

50,000

10,000

 

 

60,000

 

60,000

 

 

6

Cải tạo suối Khuôn Pén, đảm bảo sự hoạt động, lưu thông của Cọn nước tạo cảnh quan thiên nhiên hài hòa, về hình ảnh quen thuộc của bản làng miền núi thuộc Khu du lịch Quốc gia Tân Trào

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Sơn Dương

UBND tỉnh

1,000

1,000

1,000

 

 

3,000

 

3,000

 

 

7

Thành lập Trung tâm dịch vụ phát triển du lịch tại Tân Trào

UBND huyện Sơn Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh

 

300

 

 

 

300

 

300

 

 

8

Phát triển du lịch chè, khai thác phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm sản xuất chè

HTX Vĩnh Tân, xã Tân Trào

UBND xã Tân Trào

UBND huyện Sơn Dương

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

50

950

9

Lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng, thôn Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND huyện Chiêm Hóa

Thủ tướng Chính phủ

700

 

 

 

 

700

 

700

 

 

10

Lập quy hoạch bảo vệ vùng mỏ nước khoáng Mỹ Lâm (diện tích khoảng 5 km2)

Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm;

Sở Tài Nguyên - Môi trường

UBND tỉnh

500

500

500

 

 

1,500

 

1,500

 

 

11

Xây dựng cổng chào tại điểm đầu và điểm cuối của Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm;

UBND huyện Yên Sơn

UBND tỉnh

 

500

 

 

 

500

 

30

 

470

12

Dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm

Doanh nghiệp

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

100,000

800,000

 

 

 

900,000

 

 

 

900,000

13

Dự án xây dựng sân golf và khu du lịch sinh thái tại xã Nhữ Hán, xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn

Doanh nghiệp

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

 

 

 

300,000

300,000

600,000

 

 

 

600,000

14

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Làng văn hóa-du lịch Giếng Tanh, xã Kim Phú, Yên Sơn

UBND xã Kim Phú

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Yên Sơn

200

300

500

 

 

1,000

 

50

300

650

15

Dự án xây dựng Khách sạn cao cấp Mường Thanh, thành phố Tuyên Quang

Doanh nghiệp

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

400,000

 

 

 

 

400,000

 

 

 

400,000

16

Đầu tư, mở rộng khu du lịch Chùa Hang, thành phố Tuyên Quang

UBND xã An Khang

các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND thành phố Tuyên Quang

 

 

1,000

1,000

1,000

3,000

 

 

 

3,000

17

Kêu gọi xúc tiến đầu tư phát triển Khu du lịch Núi Dùm - Cổng Trời, Khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Soi Tình Húc…

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

UBND thành phố

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

500,000

 

 

 

500,000

18

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Na Hang (Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 31/5/2008) vì có sự thay đổi ranh giới địa lý hành chính huyện Lâm Bình và Na Hang.

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình

UBND tỉnh

1,000

 

 

 

 

1,000

 

1,000

 

 

19

Lập hồ sơ “Công viên địa chất quốc gia Na Hang - Lâm Bình” trình Thủ tướng Chính phủ công nhận

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND Na Hang, Lâm Bình

Thủ tướng Chính phủ

 

700

300

100

 

1,100

 

1,100

 

 

20

Dự án phát triển loại hình dịch vụ du lịch tại thôn Nà Tông xã Thượng Lâm; Khu làng văn hóa du lịch thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái

UBND xã Thượng Lâm; UBND xã Hồng Thái

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

UBND huyện Na Hang, Lâm Bình

 

500

500

500

500

2,000

 

1,000

500

500

21

Xây dựng khu giới thiệu sản phẩm thủy sản vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (gắn kết phát triển thủy sản và du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang);

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

 

 

 

 

1,000

1,000

 

300

 

800

22

Tổ chức hội nghị hợp tác phát triển tuyến du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang với Bắc Kạn, Hà Giang.

Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

 

50

50

50

50

200

 

150

 

 

23

Đề án bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống dân tộc Tày gắn với phát triển dịch vụ du lịch tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, Chiêm Hóa

UBND xã Kim Bình

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Chiêm Hóa

900

1,500

1,400

 

 

3,800

 

50

2,450

1,300

24

Tiếp tục đầu tư điểm du lịch sinh thái Thác Bản Ba.

Doanh nghiệp du lịch

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Chiêm Hóa

5,000

20,000

20,000

40,000

20,000

100,000

 

 

 

100,000

25

Đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch: Lễ hội Động Tiên; lễ hội Cam Sành

UBND xã liên quan

Cơ quan, đơn vị liên quan

UBND huyện Hàm Yên

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

 

 

4,000

4,000

26

Hoàn thành Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UNESCO

1,000

1,000

 

 

 

2,000

 

2,000

 

 

27

Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng tại tỉnh, ngoài tỉnh (Hà Nội, thành phố HCM).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

 

100

200

100

200

200

800

 

800

 

28

Hình thành Trung tâm hỗ trợ du khách

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

 

 

 

 

200

200

 

 

 

 

III

Đầu tư xúc tiến quảng bá du lịch; tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

 

 

 

 

 

1

Tổ chức cuộc thi thiết kế các mẫu quà tặng lưu niệm đặc trưng về du lịch Tuyên Quang, lựa chọn mẫu đoạt giải sản xuất phục vụ công tác quảng bá du lịch của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh

 

300

 

 

 

300

 

300

 

 

2

Sưu tầm, xây dựng tờ rơi, tập gấp, sách ảnh, cẩm nang; xây dựng video, ký sự, phim tài liệu quảng bá giới thiệu du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

UBND tỉnh

50

100

150

100

100

500

 

500

 

 

3

Duy trì và nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, các khu, điểm du lịch…

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND tỉnh

500

500

500

500

500

2,500

 

2,500

 

 

4

Tổ chức, đăng cai các sự kiện lớn thu hút khách du lịch: Hàng năm tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch; Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” (2016); Giải thể thao khu vực, quốc gia…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

15,000

300

14,700

 

 

5

Tổ chức các sự kiện du lịch thường niên phục vụ khách du lịch: Lễ hội Thành Tuyên; Hội Xuân thành phố Tuyên Quang; lễ hội rước Mẫu đền Hạ; hội đua thuyền Sông Lô…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

 

10,000

 

40,000

6

Tham gia các sự kiện du lịch: Năm du lịch, Festival, Hội chợ, Liên hoan… của các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế (Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc…)

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

100

100

100

100

100

500

 

500

 

 

7

Thuê phòng trưng bày tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu văn hóa, du lịch tại ĐIỂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM (3năm liên tục) tại Hà Nội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

1,100

1,100

1,100

 

 

3,300

 

3,300

 

 

8

Tổ chức các chương trình khảo sát, xây dựng tua, tuyến, điểm du lịch mời sự tham gia các doanh nghiệp lữ hành, phóng viên, nhà bác thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước và quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

UBND tỉnh

 

20

20

25

20

85

 

85

 

 

9

Liên kết hợp tác phát triển du lịch, kết nối tua, tuyến lịch với các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, Chương trình hợp tác du lịch bốn tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; kết nối du lịch với thành phố Hồ Chí Minh…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

400

400

400

400

400

2,000

 

2,000

 

 

VI

Đầu tư nâng cao nguồn nhân lực du lịch

 

 

 

1

Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh

UBND tỉnh

 

 

 

 

60

60

 

60

 

 

2

Tổ chức định kỳ các hội thi tay nghề du lịch (1 năm/lần); tổ chức tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu kinh doanh du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. (2 năm/1 lần)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

50

100

50

100

50

350

 

350

 

 

3

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch (lớp/năm)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

100

100

100

100

100

500

 

500

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

2,930,195

259,771

116,975

8,100

2,551,670

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Hải Anh
Ngày ban hành: 23/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 51/KH-UBND

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331462