• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 51/KH-UBND về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 51/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Thái Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 (gọi tắt là Đề án 896); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 896 trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.

2. Các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2020 theo các nhiệm vụ được giao; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án 896 của tỉnh (Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020).

2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

a) Tiến hành khảo sát bổ sung, xây dựng thiết kế chi tiết và dự toán dự án (Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020).

b) Tiến hành kiểm tra, phúc tra dữ liệu thông tin dân cư; Thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư (Thời gian thực hiện: Năm 2020).

c) Tiến hành kết nối hệ thống Căn cước công dân, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với cổng dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện phục vụ cấp số định danh cá nhân, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (Thời gian thực hiện: Quý IV/2020).

d) Đào tạo, tiếp nhận công nghệ và sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Thời gian thực hiện: Quý IV/2020).

e) Tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân:

- Cơ quan Công an xác lập số định danh cá nhân của công dân thông qua việc cấp căn cước công dân (Thời gian thực hiện: Năm 2020).

- Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh (Thời gian thực hiện: Năm 2020).

3. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý (Thời gian thực hiện: Quý II/2020).

4. Các hoạt động khác

a) Tiếp tục triển khai công tác truyền thông về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg , Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường xây dựng các phóng sự, tin bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân biết, phối hợp thực hiện nghiêm túc (Thời gian thực hiện: Trong năm 2020).

b) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2020

- Tổ chức các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết chuyên đề liên quan đến Đề án 896 năm 2020 (Thời gian thực hiện: Năm 2020).

- Tổ chức hội thảo công tác quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân, định hướng và giải pháp (Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020).

c) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896; hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896 (Thời gian thực hiện: Năm 2020).

d) Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, gồm các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2020 và tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020).

- Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo (Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện; gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) để theo dõi, tập hợp.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh thực hiện mục 1; điểm a, b, c, d mục 2; mục 4 phần II của Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điểm e mục 2 phần II của Kế hoạch này.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Căn cứ Kế hoạch của ngành dọc cấp trên, xây dựng Kế hoạch thực hiện mục 3, phần II Kế hoạch này theo phạm vi chức năng quản lý.

5. Thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, số điện thoại: 0912.560.757; 0968.212.020) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- C06, Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 51/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 26/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 51/KH-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452097