• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2015 triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 52/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 52/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (Đề án); Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU

1. Mục đích, yêu cầu

a) Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

b) Những nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật của Quốc hội được phổ biến đến nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời phát huy vai trò, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

d) Tăng cường lồng ghép các hoạt động triển khai nội dung kế hoạch này với các Chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang được triển khai tại địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai Kế hoạch này.

2. Mục tiêu

a) Phấn đấu đến năm 2020, có 70% Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

b) Phấn đấu đến năm 2020, có 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR.

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến

a) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Nội dung: Phối hợp tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; đồng thời chủ động tổ chức khảo sát (khảo sát trực tiếp và khảo sát qua phiếu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định nhu cầu, hình thức phổ biến phù hợp với điều kiện địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2016.

b) Tổ chức các hoạt động triển khai cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm; trên cơ sở kết quả cuộc thi, sử dụng video clip các tiểu phẩm đạt giải phục vụ việc phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên Đài Phát thanh - Truyền hình, tuyên truyền lưu động.

- Nội dung: Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật về các quyền dân sự, chính trị và tổ chức tuyên truyền phổ biến các tiểu phẩm đạt giải tại cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2017.

c) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Nội dung:

+ Phối hợp với Bộ Tư pháp phát hành, phổ biến các tài liệu (sách, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng) do Bộ Tư pháp chủ trì biên soạn.

+ Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

+ Hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

d) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các tổ chức đoàn thể cơ sở, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Nội dung hoạt động: Lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

đ) Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản, quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Nội dung: Tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử các ngành, các địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

e) Tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện các mô hình phổ biến nội dung cơ bản, quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tại một số địa bàn cấp xã thuộc các huyện: Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Thường Xuân.

- Nội dung:

+ Tổ chức phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và Nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ....

+ Thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền....

+ Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa.

+ Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tại địa bàn làm điểm.

- Thời gian thực hiện:

+ Tổ chức chỉ đạo điểm các năm 2015 - 2017.

+ Tổng kết, hướng dẫn nhân rộng mô hình điểm các năm 2018 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư Pháp.

- Hằng năm, căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo điểm thực hiện các mô hình phổ biến quyền dân sự, chính trị tại địa phương.

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện những nội dung công việc có liên quan được giao tại Kế hoạch này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp dưới tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ quy định tại kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch (kế hoạch cho cả giai đoạn hoặc hàng năm) và bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản, quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tại địa phương; tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (đưa vào là một nội dung trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án được đảm bảo từ ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ cho địa phương để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 52/KH-UBND

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271951