• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Kế hoạch 5386/KH-BHXH năm 2015 cải cách hành chính năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 5386/KH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5386/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

Thực hiện công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo him y tế đối với người lao động và nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức để các hoạt động của Ngành đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

- Triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nghiệp vụ của Ngành.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyn giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi những TTHC không phù hp, để các TTHC đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các tổ chức, cá nhân; xây dựng các quy trình thẩm định việc giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo him y tế phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của địa phương, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

- Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC, ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC với mục tiêu việc ban hành mới phải đảm bảo các yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính hiệu quả, không phát sinh TTHC gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc cắt giảm TTHC nhằm giảm thời gian thực hiện các TTHC về tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, đến hết năm 2016 giảm thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội xuống còn 45 giờ.

- Nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

- Tổ chức tổng kết cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp", trên cơ sở đó đưa vào trin khai thực hiện những giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Bảo hiểm xã hội địa phương sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn giữa các đơn vị, phù hợp với thực tế, khc phục tình trạng chng chéo, bỏ trng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội quận, huyện đảm bảo phù hợp nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của Ngành.

- Tiếp tục củng c, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa tại Bảo him xã hội cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Tổ chức đào tạo, bi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành; chuyển đổi tác phong làm việc của đội ngũ công chức, viên chức từ hành chính thụ động sang hành chính phục vụ, năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ giao.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản, quy định của Ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 - 2021; phi hợp với Ban Thường vụ tỉnh ủy địa phương trong công tác cán bộ; đy mạnh thực hiện công tác luân chuyn cán bộ và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đi với các chức danh theo quy định.

- Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ đảm bảo phù hợp với Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ hàng năm theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế trong toàn Ngành đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP .

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất đi với công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tchức và công dân trong giải quyết TTHC.

4. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công:

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016 - 2018.

- Về chính sách an sinh xã hội:

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Luật Việc làm.

+ Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện tại 63 tỉnh, thành phố; đồng thời đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo him xã hội qua tài khoản thẻ ATM, đảm bảo việc chi trả chế độ bảo him xã hội đy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn và an toàn.

- Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn phân bổ dự toán chi quản lý bộ máy cho các đơn vị trực thuộc trong Ngành đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, quy định về quản lý tài chính đi với Bảo him xã hội Việt Nam.

+ Đổi mới cơ chế phân bổ dự toán gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; bổ sung các tiêu chí, định mức phân bổ đơn giản, rõ ràng, khoa học; tăng quyn tự chủ của đơn vị trong việc sử dụng kinh phí.

+ Tiếp tục đổi mới công tác lập kế hoạch và cấp kinh phí đảm bảo đúng dự toán, đáp ứng nhu cầu chi trả thực tế của các đơn vị và không để tiền tồn dư cao tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, tăng hiệu quả công tác đầu tư tăng trưởng quỹ bảo him xã hội, bảo hiểm y tế.

+ Thực hiện công khai, minh bạch các tiêu chí, định mức phân bổ và số liệu phân bổ dự toán năm 2016.

- Thực hiện đi mới cơ chế tài chính đi với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Hoàn thành quy chế quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; chuyển đổi dần các đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

5. Hiện đại hóa hành chính

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về giao dịch điện tử trong thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

- Tiếp tục triển khai dự án "Xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, đồng thời tiếp tục thực hiện nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ hiện tại và xây dựng mới một số phần mềm để đáp ứng nhu cu cấp bách của hoạt động quản lý nghiệp vụ và quản lý điều hành của cơ quan Bảo hiểm xã hội ở cả 03 cấp Trung ương, tỉnh, huyện.

- Triển khai đề án “Cơ sở dữ liệu Ngành về người hưởng bảo hiểm xã hội” nhm xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam phục vụ cho việc tra cứu, kiểm tra để chống gian lận trong xét duyệt các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Xây dựng hệ thống cấp sđịnh danh và quản lý bảo hiểm y tế hộ gia đình nhm đáp ứng yêu cầu quản lý bảo hiểm y tế hộ gia đình và cấp số định danh cho tt cả đi tượng tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan trin khai thực hiện liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và giám định BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống trao đổi và tích hp thông tin thống nhất ngành Bảo hiểm xã hội để phục vụ việc liên thông kết ni thông tin với các Bộ, ngành đảm bảo việc liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

- Xây dựng và triển khai hệ thống thu nộp bảo hiểm xã hội điện tử cho các doanh nghiệp, người lao động giai đoạn 1 nhằm thực hiện thí điểm chi trả bảo hiểm xã hội, bảo him y tế điện tử.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phđiện tử giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết đnh số 1499/QĐ-BHXH ngày 10/12/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó tập trung vào việc kết nối phần mềm quản văn bản với Văn phòng Chính phủ, triển khai tích hợp hệ thống ISO điện tử; ...

- Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun ISO 9001:2008 tại cơ quan Bảo him xã hội Vit Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

- Tiếp tục thực hiện Đ án "Xây dựng, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc của ngành Bảo him xã hội đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030".

6. Công tác chỉ đạo điều hành

- Thường xuyên quan tâm đến việc chỉ đạo, điều hành công tác cải hành chính; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo him xã hội quận, huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bng nhiều hình thức về các nội dung cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức của Ngành đi với công tác cải cách hành chính nói chung và việc giải quyết các công việc của công dân, tổ chức nói riêng.

- Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức cán bộ

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam, Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính; chú trọng đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch.

- Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác cải cách hành chính; xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành.

2. Ban Pháp chế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác cải cách TTHC, trọng tâm là việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định hiện hành của Nhà nước; tổng hợp công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định.

Chủ trì, giúp Tổng Giám đốc theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

3. Ban Tài chính - Kế toán

Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác cải cách tài chính công, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện chính sách và hệ thống tin lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội; đổi mới cơ chế phân bngân sách và cơ chế tài chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Ban Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030".

5. Văn phòng

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành; áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực tham gia bảo him xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện t.

- Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành, nhất là xây dựng mới và nâng cấp các phần mm quản nghiệp vụ đđáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện nghiệp vụ.

7. Ban Kiểm tra

Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra việc thực thi công vụ nhiệm vụ của công chức, viên chức trong Ngành; nhất là việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

8. Ban Tuyên truyền

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc tuyên truyn việc trin khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Ngành.

9. Các Ban nghiệp vụ khác

Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc về quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Ban Pháp chế thực hiện công tác cải cách TTHC; triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

10. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tình hình thực tiễn của đơn vị đthực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình đảm bảo hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

11. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị mình đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Chú trong quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phn mm phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC nhm đáp ứng yêu cu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 yêu cu các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB (3b)
.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 5386/KH-BHXH ngày 30/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Cải cách thủ tc hành chính

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2016.

Ban Pháp chế

Các Ban nghiệp vụ liên quan

Tháng 12/2016

 

II

Cải cách tổ chức bộ máy

 

 

 

 

1

Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị mới được kiện toàn theo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2014/NĐ-CP .

Ban Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc có liên quan

Tháng 7/2016

 

2

Sửa đi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đảm bảo phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2014/NĐ-CP .

Ban Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc

Tháng 12/2016

 

III

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

 

 

 

 

1

Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn chức danh đi với Tổ trưởng, Phó Ttrưởng Tnghiệp vụ BHXH cấp huyện.

Ban Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 6/2016

 

2

Xây dựng Quy chế tuyển dụng viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

Ban Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 9/2016

 

IV

Cải cách tài chính công

 

 

 

 

1

Sửa đi, bổ sung Quyết định s488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

Ban Tài chính - Kế toán

Các Ban nghiệp vụ liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 3/2016

 

2

Xây dựng Phương án sp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác trong toàn Ngành báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tài chính - Kế toán

Văn phòng; BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 3/2016

 

V

Hiện đại hóa hành chính

 

 

 

 

1

Trin khai thí đim hệ thống kết ni, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh 4 tuyến tại BHXH một số tỉnh, thành phố.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Ban Thực hiện chính sách BHYT; BHXH tỉnh, thành phố liên quan

Tháng 12/2016

 

2

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên toàn bộ hệ thống từ BHXH Việt Nam đến BHXH cấp huyện.

Văn phòng

Trung tâm Công nghệ thông tin; BHXH tỉnh, thành phố

Tháng 9/2016

 

3

Tích hợp các quy trình giải quyết công việc và quy trình điều hành (ISO điện tử) vào hệ thng quản lý văn bản và điu hành của Ngành.

Văn phòng

Trung tâm Công nghệ thông tin

Tháng 12/2016

 

4

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chun ISO 9001:2008 đối với cơ quan BHXH Việt Nam.

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc

Tháng 12/2016

 

5

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Văn phòng

BHXH các tỉnh, thành phố

Tháng 12/2016

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5386/KH-BHXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 30/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5386/KH-BHXH

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302792