• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống ma túy


 

Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 54/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW NGÀY 16-8-2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 06-02- 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, UBND tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tong hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng và Chính phủ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống ma túy của Chính phủ các giai đoạn. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó cần xác định phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách. Tăng cường vai trò của Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy ở tỉnh và cấp huyện để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên trách và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng, chống ma túy.

2. Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp và tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trong Nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em tham gia phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi người nâng cao khả năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

4. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đẩy mạnh công tác phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Kiên Giang trở thành địa bàn trung chuyển ma túy; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật. Tổ chức phát hiện và xóa bỏ triệt để những tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, chuyển hóa làm trong sạch các địa bàn phức tạp, không để phát sinh hoặc tái phức tạp trở lại. Kịp thời phát hiện, tiêu hủy cây trồng có chứa chất ma túy.

5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất, mua bán các chất ma túy trong nội địa. Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ..., không để các đối tượng lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ động phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma túy tại cơ sở mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, tuyến biên giới; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các công ty, doanh nghiệp tránh tình trạng lợi dụng việc thành lập các công ty với vỏ bọc hợp pháp để sản xuất ma túy; chú trọng công tác nắm tình hình, nhất là tại các địa bàn, khu vực nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng,... nơi các đối tượng có thể lợi dụng sản xuất, điều chế và tàng trữ trái phép chất ma túy.

6. Rà soát, thống kê chính xác, thường xuyên lập danh sách cụ thể người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma túy, lạm dụng ma tuý nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức cai nghiện để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện thời gian qua và đề ra các giải pháp trong thời gian tới, từ khâu lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến việc tổ chức điều trị, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai; có chính sách đặc thù, động viên, khuyến khích những người làm công tác cai nghiện ma túy.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy về tổ chức, biên chế, trang thiết bị. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân; phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong việc ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào nội địa. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

8. Tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy; rà soát, tổng kết việc thực hiện các điều ước quốc tế, các hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam ký kết, tham gia để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; nghiên cứu, đề xuất ký kết các điều ước mới trong phòng, chống ma túy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; phối hợp với các địa phương tổ chức triệt xóa các điểm nóng, phức tạp về ma túy; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng phạm tội ma tuý; chủ động nắm tình hình và tham mưu với các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo và triển khai các biện pháp để phát hiện, xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và cụ thể hóa thực hiện các Chương trình, Đề án, Quy chế phối hợp theo chỉ đạo của Trung ương.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng trên địa bàn tỉnh lợi dụng hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu hợp pháp để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, nhất là ma túy tổng hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Y tế, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Khách sạn, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke,... để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Kiểm duyệt, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội,...

- Tổ chức rà soát thường xuyên, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện và người sử dụng ma túy; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy; tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tòa án nhân dân và chính quyền địa phương tiếp nhận, tư vấn, chuyển gửi, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện phù hợp. Phấn đấu tăng dần số xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy, ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới, giảm tỷ lệ người sử dụng ma túy.

- Tăng cường quan hệ hợp tác với lực lượng chức năng của các tỉnh, thành giáp biên của Campuchia và các tổ chức quốc tế về phòng, chống ma túy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (Văn phòng BLO), duy trì trao đổi thông tin, tình hình với lực lượng chức năng của các tỉnh, thành giáp biên của Campuchia để phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguồn ma túy xâm nhập vào nội địa; phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, một số hiệp hội tập trung nhiều hội viên, đoàn viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động và nông dân, công nhân trong các khu công nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh điều phối, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy theo yêu cầu và mục tiêu chung; chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể và tổng hợp các hoạt động chung về công tác phòng, chống ma túy để định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và địa phương.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy của các sở, ngành, địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Công an tỉnh, Hải quan tỉnh nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia vận chuyển thuê ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện và xóa bỏ kịp thời cây trồng có chứa chất ma túy.

- Phối hợp thực hiện hiệu quả Biên bản hợp tác với các đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia trong đấu tranh ngăn chặn từ xa, từ ngoài biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ma túy vận chuyển vào nội địa.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tổng kết thi hành Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân ngày 20 tháng 01 năm 2014.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, đào tạo trực tuyến cho cán bộ làm công tác tư vấn, chuyển gửi, cai nghiện ma túy; cập nhật, liên thông hệ thống dữ liệu về cai nghiện ma túy; xây dựng trang mạng xã hội và đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy,...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện: Mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội và chuyển gửi đối với người cai nghiện ma túy thông qua quyết định của Tòa án; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025 và Quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Sở Y tế:

- Chủ trì tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau. Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở y tế thực hiện việc xác định tình trạng nghiện và nâng cao năng lực điều trị cho người nghiện ma túy.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; nghiên cứu các giải pháp điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp; quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong y học, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

5. Cục Hải quan tỉnh:

Triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy, thuốc chứa chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất tại các cửa khẩu biên giới và các khu vực khác trong địa bàn hoạt động của Hải quan.

6. Sở Tài chính:

- Chủ trì bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong công tác phòng, chống ma túy; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan đề xuất các chính sách huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy; dự toán, bố trí kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ngành và UBND các địa phương lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư liên quan đến công tác phòng, chống ma túy.

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Công an và các sở, ngành liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra và ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp để phạm tội về ma túy.

8. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành đánh giá chính sách đối với hành vi sử dụng trái phép ma túy để đề xuất cấp có thẩm quyền có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan chỉ đạo đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; tiếp tục chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan thông qua các đội tuyên truyền lưu động; tập trung tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, trong các cơ sở cai nghiện nhằm làm giảm người nghiện mới.

- Xây dựng clip tuyên truyền, cảnh báo về tác hại, cách nhận biết và phòng tránh ma túy để phát sóng định kỳ trên kênh truyền hình tỉnh vào khung giờ thích hợp.

10. Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, lồng ghép nội dung này vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, không để sơ hở, phát sinh các tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục tổ chức, phát động phong trào phòng, chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng xã, phường, khu phố, xóm, ấp, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy; đặc biệt có những nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với những địa bàn trọng yếu về ma túy, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để người dân không trồng cây có chứa chất ma túy, không vận chuyển, tàng trữ ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các nội dung liên quan trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch không để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình chính khóa ở các cấp học.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các trường học, không để mắc vào tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tình hình triệt xóa cây trồng có chứa chất ma túy; phối hợp với các sở, ngành và UBND các địa phương xây dựng, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm từng bước cải thiện đời sống cho người dân, đảm bảo duy trì bền vững kết quả đã đạt được.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại thuốc thú y có chứa tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng thần, tránh để lợi dụng vào hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp.

13. Sở Công Thương:

Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, quản lý đến sản phẩm cuối cùng nhằm phòng tránh thất thoát vào sản xuất ma túy. Có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có chứa chất kích thích, chất gây nghiện (chưa có trong danh mục chất ma túy, tiền chất do Chính phủ quy định).

14. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới; các nước có nhiều người Việt Nam định cư, sinh sống; các nước có nhiều kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện, điều trị cho người nghiện ma túy. Tăng cường đưa các cán bộ có kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị sang tập huấn tại các tổ chức, cơ quan phòng chống ma túy của Liên hợp quốc và quốc tế.

15. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống ma túy, tập trung vào các lĩnh vực: Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; điều trị cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

16. Ban Dân tộc tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, để không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các chính sách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy ở vùng dân tộc Khmer, Hoa. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy là chuyên đề vào Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Đa dạng hóa sản phẩm truyền thông; tăng thời lượng, tần suất thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ.

18. Các sở, ban, ngành còn lại: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cứa cơ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị; đồng thời có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

19. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án về ma túy đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện về trình tự, thủ tục tiến hành đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai và đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội, chuyển gửi đối với người nghiện ma túy có sự tham gia của Tòa án.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn:

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp hành động với Công an tỉnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên; xây dựng mô hình phòng, chống ma túy phù hợp và thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Gắn nội dung phòng, chống ma túy với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

21. UBND các huyện, thành phố:

- Tham mưu cho Thành ủy, Huyện ủy xây dựng, ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW tại địa phương; chỉ đạo UBND các cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong Chỉ thị số 36-CT/TW vào Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa bàn cơ sở.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo; lồng ghép và phối hợp với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.

- Quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức cho công tác phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, giáo dục, cảm hóa người nghiện tại cộng đồng dân cư; giúp đỡ, tạo việc làm cho những người cai nghiện thành công tái hòa nhập cộng đồng. Gắn công tác phòng, chống ma túy và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần. Tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa, không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, tiêu hủy cây trồng có chứa chất ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma túy hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. NCPC;
- Lưu: VT, CA tỉnh, hvlu.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 54/KH-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445956