• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

Tải về Văn bản khác 55/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG VÀ NHÂN RỘNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Chthị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đng bộ tnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm (2016-2020) của tnh;

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được ca Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong những năm qua, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cvũ, động viên các tập thể, cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương đin hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quthiết thực của việc xây dựng, bi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, c vũ, động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Xây dựng được điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Mi cấp, mi ngành hướng tới xây dựng những tập thể, cá nhân được phong tặng các danh hiệu thi đua: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc,... đồng thời xây dựng và lựa chọn được những đin hình tiên tiến tiêu biu toàn diện hoặc tiêu biểu trong từng lĩnh vực của địa phương, đơn vị để nhân rộng; hướng tới tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tnh ln thứ V vào năm 2020.

3. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến đtiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhm thực hiện tốt tinh thần Chthị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đi mới công tác thi đua, khen thưng”.

4. Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trong từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và biểu dương, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn tnh.

5. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ CHUNG

1. Đối tượng

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là nhng nhân tố tiêu biu trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,... được tập ththừa nhận, cộng đồng suy tôn.

2. Tiêu chí chung

Mô hình gương điển hình tiên tiến phải là nhng tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sc trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tnổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua (qua so sánh, suy tôn trong đơn vị, địa phương, cụm, khối thi đua), gương mu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các cá nhân, đơn vị, cộng đng cùng phát triển; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tnh, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

III. TIÊU CHÍ CỤ THỂ TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Mô hình điển hình tiên tiến đối với tập thể

1.1. Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đạt các tiêu chí cụ thể:

- Có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn; có nhiều đóng góp cho xã hội;

- Có sáng kiến, cải tiến kthuật, quy trình sản xuất, được đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mrộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh;

- Các chỉ tiêu về: doanh thu, nộp thuế, lợi nhuận hàng năm đều tăng (năm sau cao hơn năm trước); thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; có đóng góp tích cực vào các chtiêu phát triển kinh tế - xã hội của tnh.

1.2. Trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Các xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đạt được các tiêu chí cụ thể:

- Đạt các tiêu chí về xây dựng “Bản văn hóa”, “Tổ dân phvăn hóa” hoặc “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong việc duy trì thuần phong mỹ tục và những bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương; thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang;

- Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, tạo được bầu không khí dân chủ thực sự trong cộng đồng.

- Có những cách làm hay trong công tác vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện và giữ vững tiêu chí phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

1.3. Trong xây dựng nông thôn mới

Các tập thể (tổ, bản, tiểu khu/xã) thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đạt các tiêu chí cụ thể:

- Đạt được 70% trở lên các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tnh, huyện, xã (khuyến khích các đơn vị không phải là điểm);

- Có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả;

- Là nhân ttiêu biểu, nổi trội trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

1.4. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Các trường, các trung tâm đào đạo, bồi dưng, dạy nghề thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung, chất lượng giáo dục ngày càng tăng, đảm bảo các tiêu chí:

- n định và giữ vng quy mô trường lớp; tỷ lệ huy động học sinh đu vào các cấp đạt và vượt so với kế hoạch;

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chun về trình độ và năng lực, 100% cán bộ giáo viên xếp loại khá tốt theo chuẩn nghề nghiệp;

- Duy trì, giữ vững và phát triển mạng lưới trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học theo Kế hoạch của UBND tỉnh; duy trì công tác phổ cập giáo dục mm non cho trẻ 5 tui, phcập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở; có tỷ lệ học sinh khá giỏi, tlệ giáo viên giỏi các cấp, tỷ lệ học sinh đạt giải qua các hội thi của tỉnh, quốc gia tăng đều qua các năm;

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị đầy đ, giữ gìn bo quản tt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...); xây dựng được môi trường nhà trường thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng phong trào, nề nếp học tập hiệu qutheo đúng tiêu chí quy định của ngành giáo dục;

- Tập thđoàn kết, duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của tnh, của ngành; hàng năm luôn được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sc nhiệm vụ được giao.

- Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

1.5. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các tập thể, đơn vị thuộc ngành y tế từ tỉnh đến cơ sthực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đạt các tiêu chí cụ thể:

- Thực hiện có hiệu quả rõ rệt đối với các chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân;

- Có sáng kiến, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác được các cấp, các ngành ghi nhận;

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thy thuc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh;

- Tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sc nhiệm vụ được giao.

- Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong các hoạt động của ngành Y tế trên địa bàn.

1.6. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

a) Là tập thể cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đảm bo các tiêu chí cụ thể:

- Có sáng kiến, giải pháp mới, sáng tạo trong chiến đấu và công tác; luôn hoàn thành xuất sc mọi nhiệm vụ được giao;

- Là tập thể tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào "Thi đua Quyết thắng" hoặc phong trào "Vì an ninh Tổ quốc";

- Có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống.

b) Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc, điển hình trong từng lĩnh vực:

- Điển hình trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;

- Điển hình trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị;

- Điển hình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần, tài chính;

- Điển hình trong tổ chức thực hiện các hoạt động giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn được phân công phụ trách.

1.7. Trong hoạt động của các tổ chức hội, đoàn th

Các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đạt các tiêu chí cụ thể:

- Có sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tt đường li chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương;

- Tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Hưng ứng tích cực các phong trào thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Cơ quan đoàn thTrung ương phát động;

- Các thành viên của tổ chức là người gương mẫu đi đầu, là tấm gương để mọi thành viên khác học tập, noi theo;

- Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong mọi hoạt động của các đoàn thể; tổ chức đảng, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.

1.8. Trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước

Các tập thể phòng, ban, đơn vị thuộc các s, ngành, các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và đạt các tiêu chí cụ thể:

- Là cơ quan, đơn vị tiêu biểu nhất trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu (xã/huyện/tnh);

- Công chức, viên chức trong tập thể luôn chủ động, sáng tạo, đạt hiệu qucao trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong các hoạt động của ngành hoặc ca tnh.

- Tổ chức đảng, đoàn thtrong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh.

1.9. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế hộ gia đình

Hộ gia đình thực hiện tốt các tiêu chí chung và đạt các tiêu chí cụ thể:

- Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kthuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh để đạt năng suất, hiệu quả cao;

- Lợi nhuận thu được hàng năm của gia đình cao nhất trong scác hộ gia đình tại địa phương (xã/huyện/tnh).

- Tích cực truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh hoặc giúp đỡ về vốn cho các hộ gia đình khác;

- Giúp tạo việc làm ổn định cho một số lao động (đối với đin hình cấp tnh là giúp tạo việc làm ổn định cho 10 lao động trở lên) tại địa phương nơi cư trú.

2. Gương cá nhân điển hình tiên tiến

2.1. Đối với gương đin hình tiên tiến là cán bộ, công chức, viên chức

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; là nhân tố tiêu biu, ni trội của cơ quan, đơn vị.

- Gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực; hàng năm luôn hoàn thành xuất sc nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện có hiệu quả nhng việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức HChí Minh và được cấp có thẩm thẩm quyền đánh giá, ghi nhận;

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng…v.v;

2.2. Đối với cá nhân gichức vụ lãnh đạo, qun lý các ngành các cấp

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tích cực nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua;

- Luôn năng động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là nhân t tiêu biu, ni trội, đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

(Cá nhân gichức vụ lãnh đạo, quản lý là gương đin hình tiên tiến khi tập thdo người đó đứng đầu phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm).

2.3. Đối với gương đin hình tiên tiến là công nhân, người lao động

Công nhân, người lao động thực hiện đảm bảo các tiêu chí cụ thể như:

- Chấp hành tốt các chtrương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương;

- Có ý thức tổ chức kluật, sáng tạo trong lao động, sản xuất; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong hoạt động công tác của đơn vị.

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình đã được áp dụng để nâng cao năng suất lao động được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

2.4. Đối với gương điển hình tiên tiến là người dân trong cộng đồng dân cư

- Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương;

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức phát động;

- Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội, đi đầu trong một hoặc nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội và các hoạt động của địa phương nơi cư trú.

- Có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác xã hội hóa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn nơi cư trú.

- Hàng năm, gia đình luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2016

1.1. Phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến

a) Các tổ, bản, tiểu khu căn cứ tiêu chí về mô hình, gương đin hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 01 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của cấp mình, gửi danh sách đăng ký với UBND xã, phường, thị trấn (qua bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng tổng hợp). Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2016.

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét trong số mô hình, gương điển hình do các tổ, bản, tiểu khu đã đăng ký đlựa chọn; mi xã, phường, thị trấn chọn từ 03 đến 05 mô hình tiêu biểu (cả tập thể và cá nhân) có khả năng nhân rộng trên địa bàn, lập và gửi danh sách đăng ký mô hình, gương điển hình với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ). Thời gian hoàn thành trước ngày 05/6/2016.

c) Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc y ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị 01 đến 02 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị mình; gửi danh sách đăng ký mô hình, gương điển hình với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ). Thời gian hoàn thành trước ngày 05/6/2016.

d) Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh căn cứ tiêu chí về mô hình, gương đin hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua lựa chọn mỗi đơn vị 01 đến 02 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu; gửi danh sách đăng ký mô hình, gương điển hình với thủ trưởng cơ quan, đơn vị (qua bộ phận làm công tác thi đua khen thưng). Thời gian hoàn thành trước ngày 05/6/2016.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các s, ban, ngành, đoàn thtỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét trong s mô hình, gương đin hình do các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã đăng ký đlựa chọn. Mi huyện, thành phố lựa chọn từ 05 đến 10 mô hình, gương đin hình tiêu biểu; các sở, ban, ngành các đoàn thể lựa chọn từ 01 đến 05 mô hình, gương đin hình tiêu biu, có khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh, lập và gửi danh sách đăng ký mô hình, gương điển hình với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưng, Sở Nội vụ). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2016.

1.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh chỉ đạo, các hoạt động bồi dưỡng đin hình, công tác tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn, công tác biu dương khen thưng gương đin hình; chế độ thông tin báo cáo.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng đin hình tiên tiến trước ngày 15/6/2016.

2. Năm 2017

2.1. Tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình

Các cấp, các ngành chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người noi gương học tập.

Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng hiệu qucủa mô hình, gương điển hình tiên tiến.

2.2. Tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương đin hình tiên tiến trong năm đầu của giai đoạn 2016-2020

Việc tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng gương đin hình của các cấp, các ngành được thực hiện cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2017.

3. Năm 2018

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Các cấp, các ngành tiếp tục lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố mới, đin hình mới, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra.

3.2. Tổ chức trao đổi, giao lưu các gương điển hình tiên tiến tại cơ sở

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi hoặc tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe đin hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

3.3. Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến (giai đoạn 2016-2020).

- Đối với cấp tnh: tổ chức sơ kết vào dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngày Truyền thng Thi đua yêu nước (11.6.1948-11.6.2018).

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh; các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổ chức sơ kết gn với việc sơ kết đánh giá kết quthực hiện phong trào thi đua 6 tháng đu năm 2018.

4. Năm 2019

4.1. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm

- Đối với cấp tnh: Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tchức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm điển hình tiên tiến tại một số tnh (có kế hoạch cụ thể sau).

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh; các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổ chức các đoàn đi thăm quan, giao lưu, trao đổi, học tập các mô hình hay, điển hình tiên tiến tiêu biu trên địa bàn.

4.2. Tổ chức cuộc thi viết về gương đin hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên các lĩnh vực

- Đối với cấp tỉnh: tổ chức phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt tiêu biu trên các lĩnh vực; trao giải thưng cho các tác phẩm đoạt giải và xuất bản ấn phẩm về gương điển hình tiên tiến,... phục vụ tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V (được tổ chức vào năm 2020).

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh; các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổ chức tuyên truyền vận động, tổ chức thi ở cấp mình, lựa chọn các bài viết về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu để giới thiệu và gửi về tnh tham gia dự thi cấp tnh.

5. Năm 2020

- Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng đin hình tiên tiến các cấp, các ngành gn với đánh giá tng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020;

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V (giai đoạn 2016-2020).

V. CÔNG TÁC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xem xét việc biu dương, khen thưởng các đin hình tiên tiến theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng. Chđộng tổ chức các hình thức giao lưu, gặp mặt đin hình tiên tiến hàng năm tại các địa phương, đơn vị.

2. Việc đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hàng năm.

3. Các gương điển hình được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hoặc được tôn vinh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc có thể được xem xét, đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các khối thi đua trên địa bàn tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan, đơn vị không tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này sẽ không được xem xét khen thưng thường xuyên hàng năm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tun giáo Tnh y chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng duy trì tốt chuyên trang “Người tốt, việc tốt”, kịp thời phát hiện, đưa tin tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới; phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh việc tuyên truyền, đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưng;

3. Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưng tnh chtrì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Sơn La (giai đoạn 2016-2020);

4. Giao cho Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn toàn tnh báo cáo Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì phi hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ lộ trình thực hiện của kế hoạch này tham mưu cụ thể hóa các nội dung thực hiện ở cấp tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh; các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa tnh bàn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT TW (để b/c);
- Thường trực tnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Thưng trực UBND tỉnh (để b/c);
- Mặt trận và các đoàn th tnh;
- Các sở, ban, ngành, LLVT tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các CQ TW tại tnh;
- Các trường CN, DN, các DNNN tnh;
- Lưu: VT, NC, D180b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 26/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 55/KH-UBND

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341738