• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Văn bản khác 56/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56 /KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai, quán triệt đầy đủ và nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự theo Kế hoạch của Chính phủ và Bộ Tư pháp, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của Chính phủ; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tiết kiệm.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp đảm bảo thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và UBND các huyện, thành phố thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Quán triệt

- Cấp tỉnh: Tổ chức quán triệt thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và công chức có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự tại các cơ quan đơn vị ở tỉnh và các huyện, thành phố.

+ Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp.

+ Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

- Cấp huyện: Tổ chức quán triệt thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt và công chức có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự tại các cơ quan đơn vị ở cấp huyện và UBND cấp xã.

+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015 (Sau Hội nghị cấp tỉnh)

b) Tuyên truyền: Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bằng hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn chuyên đề phổ biến, giới thiệu trong các sách, sổ tay, tờ gấp về phổ biến, giáo dục pháp luật); phối hợp với Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh-Truyền hình Lạng Sơn tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, các Sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm công khai, cập nhật thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Cơ quan tham mưu: Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016 và các năm tiếp theo.

4. Phối hợp với Bộ Tư pháp kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên tại các huyện biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Cấp ủy, UBND các huyện biên giới.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

6. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2015, các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung kinh phí ngân sách để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi

hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp tỉnh.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hiện các nội dung của Kế hoạch này trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp; tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch; lập dự toán kinh phí, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức các Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và tổ chức tập huấn những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này.

3. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan: Có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và phối hợp với Cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

4. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Quán triệt, phổ biến, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trong ngành mình theo hình thức thích hợp.

5. UBND các huyện, thành phố:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và tổ chức thực hiện hiệu quả trên địa bàn quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh thông qua Cục Thi hành án dân sự để được hướng dẫn giải quyết; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thi hành án dân sự để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 03/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 56/KH-UBND

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279202