• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Văn bản khác 57/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTG NGÀY 04/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Định hướng nội dung, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành có liên quan nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai Kế hoạch sâu rộng, có hiệu quả và tiết kiệm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; lồng ghép triển khai với chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục thực hiện chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “dạy người” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020”, cụ thể:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa về giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trong học sinh, sinh viên.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống; hướng dẫn học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi, cấp học, bậc học; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học Giáo dục công dân, giáo dục chính trị, đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống; đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

- Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

- Tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.

- Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có tại địa phương, đơn vị phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên; các địa phương, đơn vị cần ưu tiên bố trí nguồn lực, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện các chương trình liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

3. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề nội dung về giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên, giảng viên, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý học sinh, sinh viên của các trường, các cơ sở đào tạo.

5. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong học sinh, sinh viên trong những hoạt động của các cơ sở giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong các cơ sở giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch.

- Làm đầu mối, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo để bảo đảm các quyền cơ bản của học sinh, sinh viên.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Định hướng và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, gắn hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức và cá nhân với các nội dung tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nề nếp văn hóa trong gia đình; chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu.

- Chỉ đạo tăng cường sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá lành mạnh của học sinh, sinh viên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý Nhà nước đối với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

5. Công an tỉnh

Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống và xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

6. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch và các nhiệm vụ của các đề án, chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chủ động lựa chọn nội dung và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

8. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để sinh viên rèn luyện và trưởng thành thông qua các hoạt động phong trào, học tập. Chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo gắn việc đào tạo kiến thức chuyên ngành với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống, hình thành lớp công dân có tài, có đức.

9. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đưa tin, phát sóng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên lồng ghép trong các kênh quảng bá để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng Nhân dân.

- Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

10. UBND các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên; bố trí kinh phí, nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên tại địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; gắn nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục văn hóa.

b) Tỉnh đoàn: Tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đội viên, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong học sinh, sinh viên và toàn xã hội.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục học sinh, sinh viên.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh: Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên tại địa phương.

đ) Hội Khuyến học tỉnh: Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách Nhà nước cấp cho các sở, ngành, cơ quan và các đoàn thể, các địa phương theo dự toán hàng năm.

2. Huy động nguồn lực của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để hướng dẫn, xử lý. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 15/12 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. VHXH;
- Lưu: VT, vttkieu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Đỗ Thanh Bình
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 57/KH-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445958