• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo


 

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2013 về giải quyết khiếu nại đã thụ lý trước 31/7/2013, thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Tải về Văn bản khác 57/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Nam Định, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI ĐÃ THỤ LÝ TỪ TRƯỚC NGÀY 31/7/2013, THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

Thực hiện Luật Khiếu nại; để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã được thụ lý từ trước ngày 01/7/2013, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và chính sách pháp luật; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định thụ lý từ trước ngày 31/7/2013; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;

- Quá trình tổ chức thực hiện yêu cầu khẩn trương, thận trọng, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; vận dụng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 31/12/2013.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:

1. Đối với các vụ việc UBND tỉnh đã giao cho các Sở, ngành xác minh và đã có báo cáo kết quả, nhưng chưa có quyết định giải quyết, gồm:

1.1. Vụ việc của ông Trần Văn Diệp, ở phường Văn Miếu, thành phố Nam Định; nội dung: khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng với diện tích thực tế của gia đình ông.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Nam Định kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất, xác minh ông Diệp chết năm nào? Phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại (liên quan đến đất đai) trong trường hợp người khiếu nại đã chết, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, xong trong tháng 9/2013.

1.2. Vụ việc của ông Mai Văn Bỉnh, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định; nội dung: đề nghị giải quyết tranh chấp đất với hộ ông Đỗ Quốc Lộc.

- Vụ việc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét có báo cáo kết quả xác minh. Tuy nhiên, đây là vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài, cần phải xih ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp. Giao Văn phòng UBND tỉnh (VP8) phối hợp với Thanh tra tỉnh bố trí lịch họp Hội đồng tư vấn trong tháng 8/2013.

1.3. Vụ việc của ông Đoàn Khắc Thuận, ở xã Điền Xá, huyện Nam Trực; nội dung: khiếu nại việc UBND huyện Nam Trực không giải quyết cho gia đình ông được sử dụng diện tích đất ngõ cùng với hộ bà Tòng.

- Ngày 23/4/2013, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thống nhất về giải quyết vụ việc này; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh quyết định giải quyết, xong trong tháng 9/2013.

1.4. Vụ việc của bà Trần Thị Cúc, ở Tổ 25, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định; nội dung: khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ diện tích đất khai hoang khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Văn hóa Trần.

- Thanh tra tỉnh đã có báo cáo kết quả xác minh (số 23/BC-T.Tr ngày 11/6/2012). Ngày 13/11/2012, UBND tỉnh đã có Văn bản số 568/UBND-VP8 giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải quyết vụ việc này. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, trước khi đưa ra xin ý kiến của Hội đồng tư vấn (Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh bố trí lịch họp Hội đồng tư vấn trong tháng 8/2013), để quyết định giải quyết, xong trong tháng 9/2013.

1.5. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Bảy, trú tại số 238, Nguyễn Bính, thành phố Nam Định; nội dung: khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu tái định cư Đồng Quýt.

Ngày 23/8/2013, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì đối thoại với gia đình bà Nguyễn Thị Bẩy; yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện ngay kết luận tại buổi đối thoại, cụ thể:

- UBND thành phố Nam Định lập thủ tục điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng chỉ thu hồi 72,6m2 đất đối với hộ bà Bẩy (bằng diện tích thu hồi lần đầu) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phần diện tích còn lại giao UBND thành phố lập phương án hợp pháp hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định và thẩm quyền. Thời gian hoàn thành quy hoạch để Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/9/2013;

- Sở Xây dựng: tính toán áp dụng mức hỗ trợ 100% giá trị tài sản vật kiến trúc theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2013); thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch do UBND thành phố Nam Định lập, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/9/2013;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đoàn thanh tra:

+ Kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án này.

+ Kiểm tra, rà soát về chính sách hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh được áp dụng đối với giải phóng mặt bằng Dự án tái định cư Đồng Quýt.

Trên cơ sở kết quả tính toán của Sở Xây dựng; kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn Thanh tra và phương án điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 10/9/2013.

1.6. Vụ việc của bà Khương Thị Thanh Tâm (chồng là ông Vũ Danh Đích) ở đội 5, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng; nội dung khiếu nại UBND xã Nghĩa Đồng giao diện tích ao của gia đình ông cho ông Vũ Văn Ứng là không đúng.

- Ngày 29/3/2013, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì đối thoại vụ việc này. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả buổi đối thoại này để hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả xác minh trình UBND tỉnh quyết định trong tháng 9/2013.

1.7. Vụ việc của ông Nguyễn Mạnh Hiển, ở xóm 15, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường; nội dung: khiếu nại Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND huyện Xuân Trường.

Ngày 12/8/2013, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 113/T.Tr-XKt báo cáo UBND tỉnh về việc này. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và bố trí lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh họp thống nhất biện pháp xử lý trước ngày 15/9/2013.

2. Đối với những vụ việc chưa xác minh xong, yêu cầu các đơn vị hoàn thành công tác xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết trình UBND tỉnh quyết định, gồm:

2.1. Vụ việc của bà Lê Thị Sửu, ở thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên; nội dung: khiếu nại Quyết định số 7579/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND huyện Ý Yên không cấp giấy chứng nhận đủ 80m2 đất cho gia đình bà.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2013.

2.2. Vụ việc của ông Nguyễn Văn Tiêu, ở 3/38, đường Phan Bội Châu, thành phố Nam Định; nội dung: đề nghị giải quyết tranh chấp diện tích đất thuộc thửa 397.402, tờ bản đồ số 22, bản đồ xã Nam Tiến, huyện Nam Trực lập năm 1995.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 9/2013.

2.3. Vụ việc của ông Trần Văn Thắng, ở thôn Sắc, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc; nội dung: khiếu nại về việc gia đình ông bị thu hồi 456m2 đất.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh: báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 9/2013.

2.4. Vụ việc của bà Đào Thị Thanh, số nhà 186, Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực; nội dung: khiếu nại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Nam Trực về việc xây dựng phương án thu hồi 126.7m2 đất hộ ông Tám đã chiếm dụng để làm nhà ở.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2013.

2.5. Vụ việc của một số công dân thôn Ba Thượng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên; nội dung: đòi diện tích đất núi tại khu vực núi Phương Nhi, xã Yên Lợi. Ngày 03/6/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 749/QĐ-STNMT thành lập đoàn kiểm liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường tại khu vực mỏm Sếu, núi Phương Nhi.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực xin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng về việc quản lý khu vực núi Phương Nhi theo quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xác minh vụ việc chủ động tiến hành rà soát lại; cử cán bộ có đủ năng lực chuyên môn và có trách nhiệm tiến hành tổ chức xác minh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch. Những vụ việc đã có báo cáo kết quả xác minh trước 31/7/2013, yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ vụ việc và hoàn chỉnh báo cáo theo thời điểm hiện nay.

2. Đề nghị Hội đồng tư vấn giải quyết các vụ việc phức tạp chủ động, tranh thủ thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ các vụ việc đã có kế hoạch, tham vấn ý kiến giúp UBND tỉnh giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, dứt điểm các vụ việc nêu trên.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất phức tạp của từng vụ việc, Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo và đối thoại khi cần thiết, đối với những vụ việc thụ lý trước ngày 01/7/2012 và đối thoại đối với những vụ việc thụ lý từ sau ngày 01/7/2012 để ban hành quyết định giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hội đồng tư vấn của tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8, VP9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 27/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 57/KH-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205613