• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm


 

Kế hoạch 573/KH-UBND năm 2017 về triển khai Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Văn bản khác 573/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/KH-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai kịp thời quy định pháp luật mới về đăng ký biện pháp bảo đảm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phù hợp quy định pháp luật hiện hành;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại An Giang, các Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

2. Rà soát, cập nhật và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

4. Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 20/10/2017.

5. Xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại An Giang

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được hướng dẫn thực hiện từ các cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

6. Tổ chức cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm được hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

7. Kiểm tra, thanh tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

8. Báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp hoạt động thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm tại Kế hoạch này;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương;

3. Giao Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này;

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng hình thức phù hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 573/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 573/KH-UBND

390

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364220