• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Văn bản khác 58/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cu thực thi nhiệm vụ.

- Phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

+ 80% nhân dân tại địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp với đặc thù của từng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL trên các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kim chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% sngười vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm;

- 100% tài liệu tuyên truyền, PBGDPL được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet đcán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, tham khảo và sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường PBGDPL, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm của tỉnh.

- Các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Đề án của giai đoạn trước; xác định rõ trách nhiệm, chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

- Gắn kết với việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là việc thực hiện trách nhiệm được giao theo Luật với triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành:

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2021; ban hành các công văn hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017.

- Tự kiểm tra, tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn 2017-2021. Ban hành các Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra, Báo cáo kết quả tự kiểm tra hàng năm và cả giai đoạn...

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021.

- Thực hiện khảo sát thực trạng, Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu, các mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và trong năm 2018.

3. Lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.

- Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm hay xảy ra vi phạm pháp luật của Đề án giai đoạn 2013-2016, đồng thời mở rộng phạm vi để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân ti đa bàn trng điểm.

- Tchức các hoạt động PBGDPL trực tiếp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách, pháp luật...

- Nghiên cứu thí điểm thành lập Câu Lạc bộ trợ giúp, nhóm cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhm cung cấp kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin pháp lý nhanh chóng, phù hợp giúp họ tái nhập cộng đồng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

5. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

- Xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để thực hiện các đợt truyền thông pháp luật tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chng mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình...

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL để cung cấp hoặc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng.

Biên soạn, phát hành sách nghiệp vụ PBGDPL, sách hệ thống hóa văn bản pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật ngắn gọn; tờ gấp pháp luật, băng đĩa tiu phm pháp luật...;

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, clip về tình hình, nguyên nhân, điều kiện của tình hình vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

8. Lựa chọn thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

9. Tổ chức trao đi kinh nghiệm giữa các cán bộ ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; học tập kinh nghiệm, mô hình có hiệu quả ti các đa phương trong thực hiện công tác PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm và đề xuất khả năng áp dụng tại địa phương.

- Tchức các cuộc hội thảo, tọa đàm; các chuyến giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương triển khai tốt việc PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

10. Tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hot đng phòng ngừa, ngăn chn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

- Xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tổ tự quản tham gia PBGDPL tại địa bàn trọng điểm; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động PBGDPL cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tai tệ nạn xã hội của cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm được tổ chức.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021 và Kế hoạch triển khai Đề án hàng năm;

- Chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL tại địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc lĩnh vực môi trường, trật tự, an toàn giao thông, hình sự, ma túy ... và tệ nạn xã hội khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung, biện pháp PBGDPL cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia PBGDPL tại địa bàn này.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản khác có liên quan.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật; trong đó tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao.

d) Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên toà xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm. Có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố thực hiện xét xử lưu động các vụ án điểm tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về giao thông, môi trường, đất đai, ma tuý, tội phạm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức PBGDPL trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

e) Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực, kinh phí... thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng đim về vi phạm pháp luật. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện PBGDPL và đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách để bồi dưỡng cán bộ làm công tác PBGDPL của đơn vị mình.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Đán đến năm 2021, kế hoạch chi tiết hàng năm và đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

- Bố trí đủ biên chế cho Phòng Tư pháp và các phòng chuyên môn thực hiện công tác PBGDPL; trong đó, đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

2. Kinh phí:

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc lập dự toán, b trí kinh phí đảm bảo cho công tác PBGBPL được thực hiện theo phân cấp ngân sách và quy định tài chính hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố.
- Lưu
VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 58/KH-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366576