• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Kế hoạch 600/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 600/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/KH-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BTP-BTNMT). Để việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT có hiệu quả, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan;

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNM và các quy định pháp luật có liên quan.

II- NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan

a) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai những chính sách pháp luật mới, những quy định sửa đổi, bổ sung trong pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm theo tinh thần của Bộ luật Dân sự 2015; các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong đó bao gồm nội dung của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ; các kỹ năng liên quan đến thực hiện giao kết hợp đồng, giao dịch và nhận dạng các giấy tờ giả mạo cho các đối tượng là Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh, các tổ chức tín dụng, các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2016.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định mới của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đến với toàn thể người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức công khai các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai đã thế chấp

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin và đăng công khai trên Website của Sở về việc chủ đầu tư thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được cập nhật, nắm bắt thông tin thực hiện các hợp đồng, giao dịch đúng quy định.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Thanh tra, kiểm tra

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang và các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức tín dụng để nắm bắt, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thời gian thực hiện: Quý III hàng năm.

4. Sơ kết, tổng kết

Định kỳ quý, 06 tháng, năm, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang tổ chức họp giao ban, sơ kết, tổng kết để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT .

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch tại cơ quan, địa phương mình đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang khẩn trương phối hợp xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, triển khai Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT và các quy định pháp luật có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

4. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 600/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 600/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331829