• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Văn bản khác 64/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 64/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án tuyên truyền, phbiến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đán tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm triển khai đồng bộ, sâu rộng, có trọng tâm, trọng đim Luật Dân quân tự vệ, tạo sự chuyn biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, phbiến, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tuyên truyền đa dạng về hình thức, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng để cán bộ và công dân nắm chắc Luật Dân quân tự vệ, tích cực tham gia xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, toàn diện.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án tuyên truyền, ph biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đán tuyên tuyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Tập hun cán bộ

a) Nội dung tập huấn:

- Đường lối, quan đim của Đảng về Dân quân tự vệ.

- Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Tổ chức tập huấn:

* Tập huấn cấp tỉnh: Tổ chức tập huấn 02 lớp.

- Lớp 1: Thực hiện theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh tuyên truyền, phbiến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

- Lớp 2:

+ Thành phần: Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; các phòng, ban trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Trợ lý Dân quân tự vệ cấp huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

* Tập hun cp huyện:

- Thành phần: Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và các thành phần khác do UBND cấp huyện quyết định.

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

3. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân t vệ ở cấp xã

a) Nội dung: UBND tỉnh tỉnh chọn xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên làm mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ ở cấp xã. Nội dung xây dựng mô hình điểm gồm:

- Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động tủ sách pháp luật ở cấp xã;

- Bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phbiến pháp luật về Dân quân tự vệ;

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền;

- Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân đin hình ra diện rộng.

b) Trách nhiệm tổ chức:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang và UBND thành phố Hà Tiên chỉ đạo, hướng dẫn cho UBND xã Mỹ Đức tổ chức xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ.

c) Thời gian:

- Triển khai xây dựng mô hình điểm: Quý I/2021.

- Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng: Quý II/2022.

4. Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

a) Nội dung hội thi: UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung, điều lệ hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ ở các cấp.

b) Thành phn dự hội thi: Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện; 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

c) Phân cấp tổ chức:

- UBND cấp huyện: Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đng chí Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cp xã tham gia hội thi cấp tỉnh.

- UBND tỉnh: Tchức hội thi cho Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, tổng quân số 105 đồng chí để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện tham gia hội thi cấp Quân khu.

d) Cơ cấu giải thưởng:

- Đối với hội thi cấp tỉnh:

+ Khen thưởng tập thể gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

+ Khen thưởng cá nhân gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, mỗi đối tượng 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

- Đối với hội thi cấp huyện: Do UBND cấp huyện tự xác định cơ cấu giải thưởng.

e) Thời gian thực hiện:

- Cấp huyện: Hoàn thành hội thi trong Quý I/2021.

- Cấp tỉnh: Hoàn thành hội thi trong Quý II/2021.

g) Trách nhiệm tổ chức:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện.

5. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác

a) Nội dung tuyên truyền: Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; gương người tốt, việc tốt trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

b) Phương pháp:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang, Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã mở các chuyên mục và tăng cường thời lượng phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ; gương người tốt, việc tốt trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

- Các ban, ngành, đoàn thtuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động của cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức tọa đàm, bình nghị,... đtuyên truyền phbiến pháp luật về Dân quân tự vệ.

c) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý III/2020 đến Quý III/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kim tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện Kế hoạch; chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng mô hình điểm tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị lập dự toán chi tiết, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch này.

Nhận được Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và UBND các địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức trin khai thực hiện nghiêm túc; quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để được chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ T
ư lệnh Quân khu 9;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (05b);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. NCPC;
- Lưu VT, BCHQS tỉnh, hvlu.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 09/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 64/KH-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445991