• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 6541/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 6541/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6541/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Thực hiện Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19/10/2013 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên nhằm nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, gắn với quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên; nâng cao kiến

......................

xung phong Bạch Long Vĩ); phường Tân Thành, Hải Thành (quận Dương Kinh); phường Bàng La, Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Sơn, Vạn Hương (quận Đồ Sơn), phường Nam Hải, Tràng Cát, Đông Hải 1, Đông Hải 2 (quận Hải An); xã Lập Lễ, Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên); địa bàn Cảng Hải Phòng (theo Quyết định số 1433/QĐ-BGTVT , ngày 21/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam và Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng).

C. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ, nhân dân và tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên và thuyền viên, ngư dân hoạt động trên vùng biển của thành phố.

III. NỘI DUNG

1. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quân đội với các cơ quan khác trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên

- Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã, phường, trị trấn ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên. Thường  xuyên phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng, Hải đội, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

- Đề cao trách nhiệm tham mưu của tổ chức pháp chế giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển và Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ký kết, ban hành chương trình, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và từng giai đoạn cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng này.

- Tăng cường vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các quận, huyện khu vực biên giới biển và huyện Thủy Nguyên trong việc tham mưu, tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ năm 2013-2016

2. Điều tra, khảo sát và tham khảo rút kinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát và tổ chức khảo sát đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật của cán bộ, nhân dân các xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

- Xác định đối tượng, nội dung, hình thức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp ở từng địa phương để đánh giá đúng thực trạng, xây dựng nội dung, biện pháp tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhu cầu của cán bộ, nhân dân.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo của một số tỉnh bạn.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

3. Tổ chức triển khai thực hiện đa dạng, phù hợp, hiệu quả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành các loại tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi - đáp pháp luật về biển, đảo cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, cho cán bộ và nhân dân. Tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC 2002), Tuyên bố 1977, 1982, các Hiệp định luật pháp quốc tế về biển; Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới quốc gia; chủ trương, chính sách pháp luật về biên giới quốc gia, Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển, Thông tư số 89/2004/TT-BQP ngày 19/6/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP ; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống mua bán người, Luật Phòng chống buôn lậu, Luật Thủy sản, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc, luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và các văn bản pháp luật khác có liên quan...

- Phối hợp với Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương xây dựng Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

- Lồng ghép phổ biến pháp luật qua các buổi sinh hoạt tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các tổ chức đoàn, hội...

- Phân công cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho từng nhóm, từng đối tượng cụ thể, đặc biệt là thông qua hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an, chủ yếu là Bộ đội Biên phòng, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong nhân dân tham gia phổ biến pháp luật.

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh, tăng thời lượng phát thanh, truyền hình để phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

- Phát huy vai trò của tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa thôn, xóm, khu dân cư…; hướng dẫn cán bộ, nhân dân khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu, sách pháp luật được trang bị.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật” ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

- Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điểm ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, hải cảng, 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên (nếu có) và thông qua các loại hình câu lạc bộ để tổ chức phổ biến pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, từ 2013-2016.

- Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Tăng cường, nâng cao nguồn lực cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật

a) Nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tổ chức tập huấn về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo từng quy mô, cấp độ phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, cán bộ chính quyền, đoàn thể và đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng các mô hình điểm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại 06 xã, phường khu vực biên giới vùng biển, đảo gồm: xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy), phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn), phường Nam Hải (quận Hải An), xã Hoàng Châu, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải).

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2014.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình chỉ đạo điểm có hiệu quả về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tất cả các xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và 2016.

b) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên; huy động mọi nguồn lực trong xã hội đẩy mạnh công tác này.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đóng tại địa phương tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và nhân dân. Đề cao vai trò của chính quyền cơ sở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia phổ biến pháp luật.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng

- Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện ven biển và huyện Thủy Nguyên hàng năm lồng ghép kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong chương trình kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thường niên của Hội đồng, nhằm đánh giá kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả Kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn cụ thể làm cơ sở định hướng nội dung tiếp tục triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, tiến hành sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện Kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng

- Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện ven biển và huyện Thủy Nguyên, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện; chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng, Hải đội 2 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát, chỉ đạo điểm hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng, 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên và các nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo tại thành phố và cơ sở cho việc thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

b) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, biên soạn, in ấn và cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện khu vực biên giới biển và huyện Thủy Nguyên phối hợp với các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng, Hải đội và các lực lượng trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên những nội dung pháp luật phù hợp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cửa Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Đề án.

d) Sở Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật; hướng dẫn Phòng Tài chính các quận, huyện đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên những nội dung pháp luật phù hợp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính.

e) Đề nghị Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển và huyện Thủy Nguyên tăng cường tổ chức xét xử lưu động một số vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn (nếu có) để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tích cực lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức mình để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh vùng này, đồng thời huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện Kế hoạch này.

h) Các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, hải cảng và 02 xã Lập Lễ, Phả Lễ huyện Thủy Nguyên đạt kết quả tốt.

i) Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các thuyền viên, ngư dân hoạt động trên vùng biển của thành phố.

k) Ủy ban nhân dân các quận, huyện ở khu vực biên giới biển và huyện Thủy Nguyên

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2013-2016, Kế hoạch chi tiết hàng năm triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của địa phương mình.

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Đề án (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố).

2. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- BQP, BTP;
- BTL BĐBP;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH tại Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- VPTU, VP ĐĐBQH & HĐNDTP;
- UBMTTQVNTP và các Đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành TP, BCH BĐBP TP;
- BTL Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án;
- CVP, các PCVP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy, UBND các quận huyện Biên phòng, huyện Thủy Nguyên;
- Đài PT&THHP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
-
CV: Các CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Thoại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6541/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Đỗ Trung Thoại
Ngày ban hành: 29/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6541/KH-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279170