• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Kế hoạch 6548/KH-UBND năm 2019 về rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Văn bản khác 6548/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6548/KH-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung rà soát, đánh giá quy định hành chính, TTHC có liên quan trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, nhất là những quy định hành chính, TTHC có liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

Quá trình rà soát phải tiến hành đúng cách thức, tuân thủ phương pháp đánh giá theo quy định. Kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định, TTHC và văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định hành chính, TTHC.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát quy định, TTHC tại cơ quan, địa phương theo Kế hoạch này và kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan được giao chủ trì rà soát phải chủ động triển khai và phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả, đm bảo tiến độ, chất lượng rà soát và mục tiêu đã được xác định tại Kế hoạch này.

Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát quy định, TTHC. Kết quả rà soát quy định, TTHC là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các cơ quan, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lập kế hoạch rà soát quy định, TTHC

a) Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị (Mu: Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ). Trong kế hoạch, cần xác định cụ thể tên từng TTHC, nhóm TTHC theo danh mục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

b) UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và báo cáo về sở, ban, ngành liên quan được giao chủ trì rà soát theo đúng quy định.

c) Các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2020 về Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC) trước ngày 20/01/2020 để theo dõi, tổng hợp, làm cơ sở đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

2. Tiến hành rà soát, đánh giá quy định, TTHC

a) Cách thức rà soát

- Thực hiện rà soát đánh giá TTHC, quy định có liên quan theo hướng dẫn tại Điều 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và thực hiện các Biểu mẫu 02/RS-KSTT, Biểu mẫu 03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

- Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác nhằm thu thập thông tin, xác định tính khả thi của nội dung kiến nghị đơn giản hóa. Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.

b) Kết quả rà soát quy định, TTHC

- Các biểu mẫu rà soát (Biểu mẫu 02/RS-KSTT, Biểu mẫu 03/SCM-KSTT).

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, gồm: Nội dung, phương án đơn giản hóa TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC; lý do, chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

- Dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC theo từng lĩnh vực (Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư s 02/2017/TT-VPCP): Do các sở, ban, ngành được giao chủ trì xây dựng.

3. Trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và thời gian báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hp, báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC thuộc thm quyn giải quyết của cấp huyện, cấp xã gửi về sở, ban, ngành liên quan theo quy định tại Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm; đồng thời gửi báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh (Phòng KSTTHC) để theo dõi, làm cơ sở đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính tc ngày 01/7/2020.

b) Cơ quan được giao chủ trì rà soát (sở, ban, ngành tỉnh) có trách nhim đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan và chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và lĩnh vực ngành quản lý (TTHC cấp huyện, cấp xã) và gửi báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 01/8/2020.

c) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các biểu mẫu rà soát, bảng tổng hợp kết quả rà soát và góp ý để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC. Thời gian thực hiện trưc ngày 01/9/2020.

d) Trên cơ sở góp ý của Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan được giao chủ trì rà soát hoàn thiện hồ sơ và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ, ngành theo quy định. Thời gian trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trước ngày 11/9/2020.

đ) Căn cứ Quyết định phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC theo từng lĩnh vực, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC) tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh gửi về Văn phòng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương có liên quan theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh được giao chủ trì rà soát

Có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá quy định, TTHC; tổng hp kết qu rà soát của cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành việc rà soát theo đúng thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đề ra.

2. UBND cấp huyện được giao chủ trì rà soát

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tổng hp, báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã về sở, ban, ngành liên quan được giao chủ trì rà soát theo đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng nội dung kiến nghị đơn giản hóa TTHC, có đxuất sáng kiến cải cách TTHC.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; kiểm soát chất lượng, kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp kết quả rà soát chưa đạt yêu cầu, không tiếp nhận, trả lại và đề nghị cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung, hoàn thiện để đạt mục tiêu đề ra; đôn đốc, kiểm tra việc thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

4. Sở Tài chính

ng dẫn các cơ quan, địa phương được giao chủ trì rà soát xây dựng kinh phí rà soát theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đánh giá chất lượng kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị theo nội dung Kế hoạch này và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát quy định TTHC, có sáng kiến cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị các hình thức xử lý đối với những cơ quan, đơn vị thực hiện không hoàn thành nhiệm vụ rà soát quy định, TTHC.

Trên đây là Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan trin khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (Phòng KSTTHC-VP.UBND tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT.T
U, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
(triển khai đến UBND cấp xã thực hiện);
- Phòng KSTT (HCT), HC-TC, TTPVHCC;
- C
ng Thông tin điện ttỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6548/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên/nhóm TTHC rà soát

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Ghi chú

I. Rà soát, đánh giá quy định hành chính, TTHC của các cơ quan, ban, ngành tỉnh

1

Nhóm 02 TTHC: Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Hoạt động khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm TTHC: 06 TTHC trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Nhóm TTHC: 07 TTHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

2

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực người có công

Người có công

Sở lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Nhóm TTHC: 06 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

3

Nhóm 04 TTHC: Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối vi các nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương; Cấp sửa đổi, bổ sung phép hoạt động phát điện đối vi các nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương; Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương; Cấp sửa đổi bsung giấy phép hoạt động phân phi điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương.

Điện

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

TTHC: Cấp Giy chng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; cp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc n

Vật liệu nổ, tiền chất nổ

4

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nm 02 TTHC: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bt động sản và Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Kinh doanh bất động sản

5

Nm TTHC: 17 TTHC trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về tchức phi chính phủ

Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm 03 TTHC: Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Thm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; Thẩm định việc giải thđơn vị sự nghiệp công lập

Quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập

6

Nhóm TTHC: 16 TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm TTHC: 04 TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hp tác xã

TTHC: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dng vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

Vốn hỗ trphát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

TTHC: Thm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chtrương đầu tư dự án do nhà đu tư đề xuất

Đấu thầu

TTHC: Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn vin trợ phi Chính phủ nước ngoài và Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài

TTHC: Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghip, nông thôn theo Ngh đnh số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

TTHC: Hỗ trợ trang thiết bị, văn phòng làm việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoch và Đu tư.

Hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã

7

Nhóm 02 TTHC: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; quyết đnh giá

Quản lý giá

Sở tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

8

TTHC: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quản lý Xây dựng công trình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

TTHC: Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Chăn nuôi

Nhóm TTHC: 09 TTHC trong lĩnh vực trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Nhóm 02 TTHC: Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES; Xác nhận bảng kê lâm sản

Lâm nghiệp

Nhóm 03 TTHC: Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển do tổ chức, cá nhân Việt nam; Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Thủy sản

TTHC: Công nhận Nghề truyền thống

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhóm 02 TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

9

Nhóm TTHC: 21 TTHC trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nhân đạo

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

10

Nhóm TTHC: 15 TTHC trong lĩnh vực đường thủy

Đường thủy

S Giao thông vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm TTHC: 06 TTHC trong lĩnh vực đường bộ

Đường bộ

TTHC: Cấp giấy chứng nhận, thm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Đăng kiểm

11

TTHC: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xut bản phẩm

Xuất bản

S Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

TTHC: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hn

Bưu chính

TTHC: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp tvệ tinh

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

12

Nhóm TTHC: 30 TTHC trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

Bổ trợ tư pháp

S Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

13

Nhóm TTHC: 15 TTHC trong lĩnh vực đất đai

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm TTHC: 05 TTHC trong lĩnh vực môi trường

Môi trường

Nhóm TTHC: 03 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Nhóm TTHC: 04 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản

14

Nhóm TTHC: 03 TTHC trong lĩnh vực xử lý đơn, thư (cấp tỉnh, huyện, xã)

Xử lý đơn, thư

Thanh tra tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

 

TTHC: Giải quyết tố cáo

Tố cáo

15

TTHC: Xử lý đơn, thư

Xử lý đơn, thư

Văn phòng UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

16

Nhóm TTHC: 07 TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

17

Nhóm TTHC: 02 THHC trong lĩnh vực lao động

Lao động

Bản Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

18

Nhóm TTHC: 20 TTHC trong lĩnh vực lữ hành nội địa

Lữ hành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 7/2020

 

Nhóm TTHC: 08 TTHC trong lĩnh vực thể dục thể thao

Thể dục thể thao

Nhóm TTHC: 03 TTHC trong lĩnh vực gia đình

Gia đình

II. Rà soát, đánh giá quy định hành chính, TTHC của UBND các huyện, thành phố

1

TTHC: Giải quyết tố cáo

Tố cáo

UBND huyện Mỏ Cày Nam

Thanh tra

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

Nhóm TTHC: 17 TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường (cấp huyện, cấp xã)

Đất đai, môi trường

Sở TN&MT

Nhóm TTHC: 20 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch (cấp huyện, cấp xã)

Hộ tịch

Sở Tư Pháp

Nhóm TTHC: 09 TTHC trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

2

Nhóm TTHC: 16 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch

Hộ tịch

UBND huyện Mỏ Cày Bắc

Sở Tư pháp

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

TTHC: Cấp phép xây dng

Xây dựng

Sở Xây dựng

Nhóm TTHC: 30 TTHC trong lĩnh vực nội vụ (cp huyện, cấp xã)

Nội vụ

Sở Nội vụ

3

Nhóm TTHC: 20 TTHC trong lĩnh vực người có công (cấp huyện, cấp xã)

Người có công

UBND huyện Giồng Trôm

Sở LĐ-TB&XH

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

Nhóm TTHC: 03 TTHC liên thông đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú và cấp thbảo hiểm y tế cho trem dưới 06 tuổi

Tư pháp

Sở Tư pháp

Nhóm TTHC: 16 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch

Hộ tịch

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (cấp huyện, cấp xã)

Tài nguyên và môi trường

Sở TN&MT

4

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (cp huyện, cấp xã)

Lao động - thương binh và xã hội

UBND huyện Bình Đại

Sở LĐ -TB&XH

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

Nhóm TTHC: 11 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (cấp huyện, cp xã)

Tài nguyên và môi trường

Sở TN&MT

Nhóm TTHC: 30 TTHC trong lĩnh vực nội vụ (cp huyện, cấp xã)

Nội vụ

Sở Nội vụ

5

Nhóm TTHC: 08 TTHC trong lĩnh vực công thương

Công thương

UBND huyện Châu Thành

Sở Công Thương

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực người có công

Người có công

Sở LĐ - TB&XH

Nhóm TTHC: 10 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

Nhóm TTHC: 19 TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Sở KH&ĐT

6

TTHC: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Tài nguyên và môi trường

UBND Thành phố Bến tre

Sở TN&MT

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

TTHC: Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xây dựng

Sở Xây dựng

Nhóm TTHC: 20 TTHC trong lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch (cấp huyện, cấp xã)

Văn hóa, thể thao và du lịch

Sở VH, TT&DL

Nhóm TTHC: 08 TTHC trong lĩnh vực nội vụ (cấp huyện, cấp xã)

Nội vụ

Sở Nội vụ

Nhóm TTHC: 16 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch (cấp huyện, cấp xã)

Hộ tịch

Sở Tư Pháp

7

Nhóm TTHC: 08 TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

UBND huyện Thạnh Phú

Sở GD&ĐT

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

Nhóm TTHC: 30 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội (cấp huyện, cấp xã)

Bảo trợ xã hội

Sở LĐ - TB&XH

Nhóm TTHC: 19 TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Sở KH&ĐT

8

Nhóm TTHC: 11 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (cấp huyện, cấp xã)

Tài nguyên và môi trường

UBND huyện Chợ Lách

Sở TN&MT

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

Nhóm TTHC: 25 TTHC trong lĩnh vực tư pháp (cp huyện, cp xã)

Tư pháp

Sử Tư pháp

Nhóm TTHC: 20 TTHC trong lĩnh vực nội vụ (cấp huyện, cấp xã)

Nội vụ

Sở Nội vụ

9

Nhóm TTHC: 07 TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

UBND huyện Ba Tri

Sở giáo dục và đào tạo

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

Nhóm TTHC: 12 TTHC trong lĩnh vực tư pháp (cấp huyện, cấp xã)

Tư pháp

Sở Tư pháp

Nhóm TTHC: 30 TTHC trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện, cấp xã)

LĐ-TB&XH

Sở LĐ -  TB&XH

III. Rà soát TTHC trực tuyến cấp độ 3, 4

1

Nhóm TTHC: 266 TTHC trực tuyến cấp độ 3

Các lĩnh vực

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 02/2020

Tháng 6/2020

 

2

Nhóm TTHC: 117 TTHC trực tuyến cấp độ 4

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6548/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 30/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6548/KH-UBND

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440440