• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Văn bản khác 66/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư), Công văn số 2619-CV/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X);

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới;

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện và cơ hội để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư phải bám sát với quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 10/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 22/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (1).

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ. Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn th, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với một số nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp trong từng giai đoạn; trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức...

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ làm chủ hoặc hợp tác xã các tổ hợp tác, tổ liên kết có đông lao động nữ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt những quy định lồng ghép giới trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch- Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; tăng cường công tác đào tạo nghề, tư vấn nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ theo hướng ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn; phát triển, nhân rộng mô hình giúp phụ nữ nghèo qua hình thức tương thân, tương ái, giúp nhau sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho phụ nữ.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hình thức tập hợp, hướng mạnh về cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

- Cơ quan thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm trong việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của các cấp, các ngành.

2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư; tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh về công tác phụ nữ trong tình hình mới.

3. Sở Nội vụ chú trọng quy hoạch tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; đẩy mạnh việc lồng ghép giới trong công tác tổ chức cán bộ. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phụ nữ trong tình hình mới, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì, phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trong tỉnh đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình và tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình gắn với việc bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện lồng ghép các chương trình, hoạt động phát triển giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chỉ đạo, tổ chức thực hiện về công tác cán bộ nữ tại địa phương, đơn vị mình theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
th248.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 66/KH-UBND

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382567