• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trẻ em


 

Kế hoạch 6685/KH-UBND năm 2016 triển khai Quyết định 1235/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai

Tải về Văn bản khác 6685/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6685/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1235/QĐ-TTG NGÀY 03/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

2. Các mục tiêu cụ thể

a) 90% kế hoạch, chương trình, chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến trẻ em.

b) 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em.

c) 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em.

d) 100% các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện ít nhất 01 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

Trẻ em từ 06 tuổi trở lên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em.

2. Phạm vi

Các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa ưu tiên lựa chọn một số xã, phường, thị trấn có khả năng thực hiện (sau đây gọi là địa bàn thí điểm) để xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

3. Thời gian

a) Giai đoạn 01: Từ năm 2016 - 2018: Mỗi huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chọn 03 xã, phường, thị trấn điểm, tổng cộng 33 xã, phường, thị trấn điểm.

b) Giai đoạn 02: Từ 2019 - 2020: Mỗi huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có ít nhất 05 xã, phường, thị trấn điểm, tổng cộng 55 xã, phường, thị trấn điểm.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự án 01: Truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em

a) Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em.

b) Chỉ tiêu:

- 90% cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cán bộ Đoàn, phụ trách Đội, giáo viên các xã, phường, thị trấn điểm có kiến thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em tại địa bàn thí điểm có kiến thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

c) Đối tượng:

Các cơ quan, tổ chức, người dân, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

d) Nội dung hoạt động:

- Tái bản các tài liệu định hướng công tác truyền thông, truyền thông về quyền tham gia của trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thông tin ở cơ sở và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về quyền tham gia của trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em tham gia xây dựng tài liệu truyền thông.

- Lồng ghép nội dung truyền thông của Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở các cấp, các ngành.

- Hàng năm tổ chức các chiến dịch truyền thông trong tháng hành động vì trẻ em nhằm thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội ủng hộ việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên Đài Truyền thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai.

- Tổ chức truyền thông cho các cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường về quyền tham gia của trẻ em; truyền thông tại cộng đồng nhằm thay đổi nhận thức cho trẻ em, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ về quyền tham gia của trẻ em, chú trọng truyền thông kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trẻ em. Đẩy mạnh truyền thông về quyền tham gia của trẻ em, cam kết, tập huấn, trao đổi biểu dương những tấm gương điển hình về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Theo dõi, đánh giá kết quả các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông trong gia đình, nhà trường, định kỳ hàng năm đánh giá tác động của hoạt động truyền thông đối với trẻ em, người lớn tại địa bàn, điểm thực hiện Chương trình.

đ) Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

2. Dự án 02: Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em

a) Mục tiêu:

Nâng cao năng lực trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về bảo đảm quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, chú trọng đối tượng cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ, trẻ em và nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

b) Chỉ tiêu:

- 90% cán bộ quản lý Nhà nước về trẻ em, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp được nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, mô hình về quyền tham gia của trẻ em.

- 70% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã và cộng tác viên, tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố, cụm dân cư được nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- 90% cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên tại địa bàn thí điểm được tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- 75% cha mẹ, trẻ em tại địa bàn thí điểm được tập huấn, trang bị kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

c) Đối tượng:

Đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ, trẻ em.

d) Nội dung hoạt động:

- Hoạt động 01. Theo dõi, đánh giá thực hiện quyền tham gia của trẻ em:

+ Căn cứ Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá thực hiện quyền tham gia của trẻ em của Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa rà soát chỉ số theo dõi, đánh giá về thực hiện các quyền trẻ em, trong quá trình thực hiện kiến nghị Trung ương những nội dung không phù hợp để bổ sung, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

+ Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện các quyền tham gia của trẻ em, việc xây dựng chính sách và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

+ In tài liệu và cung cấp thông tin, dữ liệu tuyên truyền về tình hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách ở địa phương trong việc thu thập, cập nhật thông tin về quyền tham gia của trẻ em.

- Hoạt động 02. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện quyền tham gia của trẻ em:

+ Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về quyền trẻ em và quyền tham gia của trẻ em, về các văn bản quản lý Nhà nước hướng dẫn thực hiện quyền tham gia của trẻ em, các hình thức, nguyên tắc, trách nhiệm, quy trình, tiêu chuẩn, kỹ năng làm việc với trẻ em… cho đội ngũ cán bộ các cấp và cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kiến thức và các kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội.

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng đối với các cán bộ được đào tạo, tập huấn.

đ) Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

3. Dự án 03: Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

a) Mô hình 01: Diễn đàn trẻ em:

Diễn đàn trẻ em là hoạt động để trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

- Mục tiêu:

+ Các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức diễn đàn trẻ em cấp huyện định kỳ 01 năm/lần.

+ Tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ 01 năm/lần sau khi diễn đàn trẻ em cấp huyện tổ chức.

- Đối tượng:

Trẻ em từ 06 tuổi trở lên, cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên.

- Nội dung hoạt động:

+ Tổ chức diễn đàn trẻ em

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho trẻ em và người phụ trách trẻ em tham dự diễn đàn trẻ em.

Tổ chức diễn đàn trẻ em: Trẻ em tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ, thể thao, tham quan; trẻ em thảo luận nhóm để đưa ra các khuyến nghị, thông điệp, trẻ em tham gia giao lưu với đại diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

+ Truyền thông về diễn đàn trẻ em và các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em, tổng kết, hội nghị, hội thảo đánh giá tình hình thực hiện các diễn đàn trẻ em.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

b) Mô hình 02: Thăm dò ý kiến trẻ em

Thăm dò ý kiến trẻ em là hình thức tham vấn ý kiến trẻ em thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phiếu hỏi, điện thoại di động, tổng đài tư vấn, internet và các hình thức phù hợp khác.

- Mục tiêu:

Các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em trong quá trình xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em.

- Đối tượng:

Trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

- Nội dung hoạt động:

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình thăm dò ý kiến trẻ em.

+ Xây dựng tài liệu hướng dẫn nội dung thăm dò ý kiến trẻ em về các vấn đề, văn bản có liên quan đến trẻ em; hướng dẫn về quy trình thăm dò ý kiến trẻ em, thiết kế và tổ chức triển khai các mô hình thăm dò ý kiến trẻ em.

+ Tổ chức thăm dò ý kiến trẻ em ở cấp tỉnh vào năm 2017 và các địa phương vào năm 2018, năm 2020:

Xây dựng kế hoạch, bộ công cụ thăm dò ý kiến trẻ em.

Tiến hành thăm dò ý kiến trẻ em qua các kênh: Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em, tin nhắn điện thoại di động, các website, báo chí, phiếu hỏi.

Nội dung thăm dò ý kiến trẻ em: Các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em, môi trường giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, phòng chống tai nạn thương tích, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Tổng hợp, xử lý số liệu, viết báo cáo, hội thảo công bố kết quả thăm dò ý kiến.

+ Xây dựng báo cáo, tài liệu, đánh giá kết quả, đúc kết kinh nghiệm và khuyến nghị khi thực hiện mô hình, tổ chức theo dõi, giám sát mô hình để đưa ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng mô hình.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

c) Mô hình 03: Hội đồng trẻ em

Hội đồng trẻ em là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với đại diện Hội đồng nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.

- Mục tiêu:

Ít nhất 05 huyện, thị xã, thành phố thành lập và tổ chức hoạt động Hội đồng trẻ em.

- Đối tượng:

Trẻ em từ 06 tuổi trở lên; lựa chọn các em từ tổ chức Đoàn, Đội.

- Nội dung hoạt động:

+ Tổ chức hội thảo, tập huấn, học tập chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình Hội đồng trẻ em và các mô hình có liên quan khi triển khai mô hình trên.

+ Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình thành lập và vận hành mô hình Hội đồng trẻ em.

+ Truyền thông về mô hình Hội đồng trẻ em.

+ Tổ chức Hội đồng trẻ em cấp tỉnh:

Xây dựng kế hoạch, bình chọn trẻ em tham gia, thiết kế nội dung hoạt động của Hội đồng trẻ em.

Thành lập Hội đồng trẻ em, trẻ em tổ chức bình bầu Hội đồng trẻ em căn cứ các tiêu chí do trẻ em đề xuất với sự hỗ trợ của người lớn.

Tổ chức các hoạt động của Hội đồng trẻ em và định kỳ họp Hội đồng trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tổng hợp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Hội đồng trẻ em gửi đến lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, Trung ương để xem xét, phản hồi.

+ Xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả, đúc kết kinh nghiệm và khuyến nghị khi thực hiện mô hình, tổ chức theo dõi, đánh giá mô hình để đưa ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất nhân rộng mô hình.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

d) Mô hình 04: Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em:

Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em là tổ chức được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của trẻ em, do trẻ em chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

- Mục tiêu:

Ít nhất 100 câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em được thành lập, tổ chức hoạt động tại nhà trường và cộng đồng.

- Đối tượng:

Trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

- Nội dung hoạt động

+ Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện mô hình câu lạc bộ trẻ em.

+ Hướng dẫn thành lập và duy trì câu lạc bộ trẻ em.

+ Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trẻ em; xây dựng tài liệu hướng dẫn và triển khai tài liệu hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ.

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, ghi nhật ký và lập báo cáo sinh hoạt câu lạc bộ.

+ Tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức điều hành hoạt động câu lạc bộ, giao lưu, liên hoan các câu lạc bộ; hội nghị, tổng kết, đánh giá, đúc kết, rút kinh nghiệm về triển khai mô hình.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

+ Các cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

đ) Mô hình 05: Các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện:

Các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện là những đề xuất, sáng kiến của trẻ em nhằm giải quyết các nhu cầu của trẻ em, cộng đồng và xã hội. Những chương trình, hoạt động này do trẻ em đề xuất, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện với sự hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đáp ứng các quyền tham gia của trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Mục tiêu:

Ít nhất 100 chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại nhà trường và cộng đồng liên quan đến quyền tham gia của trẻ em.

- Đối tượng:

Trẻ em từ 06 tuổi trở lên.

- Nội dung hoạt động:

+ Rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm các bài học thực hiện chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng, các hoạt động xã hội có trẻ em tham gia.

+ Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng.

+ Hướng dẫn, triển khai chương trình, hoạt động:

Xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa bàn thực hiện mô hình.

Thành lập nhóm giảng viên nguồn cấp tỉnh, cấp huyện: Là cán bộ ngành lao động - thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, tư pháp, văn hóa - thể thao và du lịch, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công an do cấp tỉnh lựa chọn, đề xuất.

Lựa chọn thành viên tham gia mạng lưới hỗ trợ trẻ tại cấp xã: Là cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên, tổng phụ trách của các địa bàn thí điểm; thành lập nhóm trẻ nòng cốt.

Tập huấn cho nhóm giảng viên nguồn cấp tỉnh, cấp huyện; tập huấn mạng lưới hỗ trợ trẻ em cấp xã; tập huấn cho nhóm trẻ em nòng cốt; phát động trẻ em xây dựng chương trình, hoạt động; thẩm định phê duyệt chương trình, hoạt động để trẻ em thực hiện.

Nhóm trẻ nòng cốt thực hiện chương trình, hoạt động với sự giám sát, hỗ trợ của mạng lưới hỗ trợ trẻ em: Khảo sát ban đầu, phát triển khung logic và kế hoạch can thiệp, kế hoạch giám sát, tổ chức hội thảo thông qua chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng, hội thảo đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, giám sát các chương trình, hoạt động.

Mạng lưới hỗ trợ trẻ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện với các cơ quan cấp tỉnh và Trung ương.

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai mô hình.

- Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Ngân sách Nhà nước được bố trí trong kinh phí của các sở, ngành, địa phương; huy động từ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp cho trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

2. Các cơ quan Nhà nước khi xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em; nhà trường, cộng đồng, xã hội phải tổ chức các hình thức tham vấn, lấy ý kiến của trẻ em phù hợp.

3. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực của xã hội, cộng đồng và doanh nghiệp để thực hiện Kế hoạch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động, các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

4. Mở rộng hợp tác Quốc tế về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tranh thủ nguồn lực, kỹ thuật và kinh nghiệm Quốc tế. Chủ động tham gia và đăng cai tổ chức các sự kiện khu vực và Quốc tế về quyền tham gia của trẻ em như: Diễn đàn trẻ em, liên hoan gặp mặt trẻ em.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện và điều phối các hoạt động của Kế hoạch.

b) Tổ chức thực hiện các dự án đã được phân công trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

c) Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền tham gia của trẻ em.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức tham vấn ý kiến trẻ em khi xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan đến trẻ em;

e) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn thực hiện các nhiệm vụ sau

a) Triển khai bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách Đoàn, Đội trong trường học về việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền với sự tham gia của trẻ em;

b) Tích hợp, lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển của trẻ em.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất các hoạt động tham gia của trẻ em trong gia đình.

4. Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách Nhà nước; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

5. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến trẻ em phải có hình thức tham vấn ý kiến trẻ em phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động hàng năm về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các nội dung kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn.

c) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức khi xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách, chương trình, đề án phải tham vấn ý kiến trẻ em.

d) Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch.

đ) Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả triển khai Kế hoạch gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền tham gia của trẻ em; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách về quyền tham gia của trẻ em.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NH ÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6685/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 02/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6685/KH-UBND

57

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427112