• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Văn bản khác 70/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 19/4/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

Năm 2017 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2017-2020. Khởi đu năm 2017 với tình hình tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh có nhiu chuyn biến tích cực như giá dầu cơ bản được phục hồi, nguồn thu tại một số lĩnh vực cơ bản tương đối ổn định ... Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức xuất phát từ tình hình khó khăn do thu ngân sách địa phương năm 2016 không đạt dự toán giao, dẫn tới dư địa của năm trước chuyển sang không còn. Vì vậy, đ trin khai thực hiện điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 đạt hiệu quả, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

I. Mc đích:

Phn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đã được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 và HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

II. Nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện:

1. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công đđảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

a) Giao Sở Tài chính chủ trì:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh Ủy ban hành Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

b) Giao Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ và tổ chức hạch toán kịp thời các khoản thu, chi ngân sách đúng theo quy định.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối các nguồn lực thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016.

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/02/2017 về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Kết luận số 14-KL/TU ngày 05/12/2016 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa VI và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh BRVT khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

2. Chủ động đề xuất các giải pháp và triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục, có hiệu quả các giải pháp; Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được giao trên địa bàn và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5 - 7% so với thực hiện năm 2016.

a) Giao Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh theo chức năng quản lý, có trách nhiệm chủ trì:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế.

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế); kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nht là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế sut cao như: ô tô (bao gồm cả ô tô được biếu, tặng), hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất...

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng đơn vị thu; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đu snợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

b) Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu, chng tht thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh.

3. Về công tác điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh.

a) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu qusử dụng ngân sách nhà nước; chỉ đxuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cn thiết và có nguồn đảm bảo.

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh quyết định. Quản lý chi chặt chẽ, hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau.

- Tham mưu điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu ngân sách; điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao; phn đu tăng thu vượt dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định và chủ động dành nguồn đthực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành.

- Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lhội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế btrí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đt tin; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

- Cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các đơn vị dự toán các cấp nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 chưa phân bhoặc đã phân b nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được cấp thẩm quyền quyết định.

- Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao, thực hiện rà soát, sp xếp, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, khuyến khích các đơn vị phn đu tăng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chủ động cân đi nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

- Ngân sách các cấp tại địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của cơ quan, đơn vị, 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2016 (nếu có) theo chế độ; đồng thời thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, khuyến khích các huyện, thành phố tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với những huyện, thành phố ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương mà vẫn không cân đối được nguồn, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phn kinh phí tin lương tăng thêm năm 2017.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của từng cấp chính quyền địa phương các cấp.

- Trường hợp ngân sách địa phương dự kiến bị giảm thu, phải chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa phương đ bù đp hoặc phải điều chỉnh đgiảm chi tương ứng.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, btrí nguồn trả nợ đy đủ, đúng hạn. Bố trí chi trả nợ lãi trong chi cân đối ngân sách địa phương; chi trả nợ gốc ngoài chi cân đối ngân sách địa phương được btrí từ nguồn vay, bội thu ngân sách cấp tỉnh, kết dư ngân sách cấp tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không đ phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

4. Một số nhiệm vụ khác.

a) Về tăng cường công tác quản lý giá, thị trường: Giao Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng Nhà nước còn định giá, các mặt hàng thuộc diện bình n giá, các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng du, điện, dịch vụ sự nghiệp công ...) theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017.

b) Về đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố:

- Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phn hóa doanh nghiệp nhà nước. Tập trung triển khai phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đđảm bảo phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện chuyển giao vốn cổ phần hóa về trung ương theo Luật Quản lý, sử dụng vn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

c) Về đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công. Giao Sở Tài chính chủ trì:

- Tiếp tục xây dựng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra.

- Tập trung hoàn thành việc xây dựng, thẩm định trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức kinh tế - kthuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhng yêu cầu tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/02/2017 UBND tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh BRVT; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kế hoạch này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm. Định kỳ hàng Quý báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính trước ngày 10 của tháng đầu Quý sau.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh tại cuộc họp thường kỳ hàng Quý.

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc chấp hành theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND Tỉnh (để b/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc Tỉnh;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- UBMTTQ Tỉnh và các Đoàn thể;
- Đài PT-TH Tỉnh; Báo BR-VT;
- Lưu: VT - TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 70/KH-UBND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362224