• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


Văn bản pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý

 

Kế hoạch 73/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Văn bản khác 73/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2020

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Quyết định số 3222/QĐ-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Tiếp tục các hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Đánh giá kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và nghiên cứu, đề xuất các hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021-2030.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính bảo đảm khả thi, hiệu quả; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, các cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

d) Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn, kết quả kiểm tra.

Hoạt động 2: Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất các hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021 - 2030

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2020.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, các cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật và các đơn vị có liên quan triển khai, báo cáo kết quả gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2020.

c) Kết quả đầu ra: Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất các hoạt động trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021 - 2030.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

d) Kết quả đầu ra: Nhu cầu của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được tiếp nhận, giải quyết.

Hoạt động 2: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Hội người khuyết tật, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

d) Kết quả đầu ra: Nhu cầu của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được tiếp nhận, giải quyết.

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

d) Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

4. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 và ngày Người khuyết tật thế giới 3/12.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

b) Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Huế; Báo Thừa Thiên Huế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

d) Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, tờ rơi pháp luật có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính...), nhận thức về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật được nâng cao.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách chi hoạt động năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các Chương trình mục tiêu quốc gia; Đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động theo Kế hoạch này. Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch này; chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục II của Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai Kế hoạch này đảm bảo thời gian, tiến độ quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tạo điều kiện để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và đội ngũ trợ giúp viên pháp lý thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn.

5. Hội Người khuyết tật tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) thực hiện các hoạt động liên quan để hỗ trợ có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2020.

2. Sở Tư pháp rà soát, tổng hợp, tham mưu và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục TGPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở: TP, TC, LĐTB&XH;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Người khuyết tật tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; CV: XH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 73/KH-UBND

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442377