• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 73/KH-UBND về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Văn bản khác 73/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy về chỉ đạo công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện năm 2021 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác phòng ngừa sự cố cháy, nổ ngay từ mỗi cấp, mỗi ngành, ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC đặc biệt là của chính quyền cấp xã đối với địa bàn khu dân cư; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hoạt động PCCC, tổ chức tốt công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cũng như thiệt hại do sự cố cháy, nổ, tai nạn gây ra.

2. Xác định rõ nhiệm vụ PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH phải đồng bộ, nghiêm túc, đảm bảo theo đúng chức năng và phân công nhiệm vụ của kế hoạch này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/9/2015 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/7/2020 về việc thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thc hiện chính sách, pháp luật phòng cháy và chữa cháy... và các văn bản chỉ đạo khác về PCCC&CNCH.

b) Công an tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CO ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Hoàn thiện chính sách, kế hoạch, quy hoạch về PCCC&CNCH

a) Công an tỉnh

Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và cha cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (ngày 04/10/2001); trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lc lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an.

Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án số hóa dữ liệu PCCC&CNCH và đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, nổ, sự cố, tai nạn (114) kết nối với Trung tâm điều khiển Đô thị thông minh của tỉnh; Đề án thành lập lục lượng và trang bị phương tiện phục vụ PCCC tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy chế dân chủ trong công tác PCCC tại khu dân cư; Tiêu chí Khu dân cư an toàn về PCCC; Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để chữa cháy và CNCH.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Công an tỉnh xây dựng các nội dung liên quan hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp quy định của Luật Quy hoạch, Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Văn bản hướng dẫn thực hiện số 172/BCA- PCCC&CNCH ngày 20/01/2021 của Bộ Công an.

c) Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC và CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Trong công tác quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa phải lưu ý thực hiện đầy đủ các quy định về công tác PCCC&CNCH, đặc biệt chú ý điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH. Quá trình phê duyệt, cấp phép xây dựng các dự án, công trình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định.

3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH

a) Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của mình tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thấy rõ và thực hiện trách nhiệm về PCCC; tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC&CNCH.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC. Phối hợp Công an tỉnh biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCCC&CNCH đối với các loại hình cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, chung cư, hộ gia đình và biện pháp an toàn trong sử dụng điện, gas, xăng dầu để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong toàn tỉnh tìm hiểu, tham khảo.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai lồng ghép tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với từng cấp bậc học.

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (Đài truyền thanh cấp huyện....) tăng cường thông tin về công tác PCCC&CNCH. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức, hướng dẫn các hộ gia đình, người lao động, người dân sinh sống trên địa bàn quản lý thực hiện các biện pháp tự đảm bảo an toàn PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Chỉ đạo tổ chức nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCCC&CNCH, tự phòng ngừa, tự quản về an toàn PCCC tại các khu dân cư, cụm dân cư, cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí “An toàn PCCC&CNCH” cấp xã được ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh; củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng hiện có đồng thời bổ sung, xây dựng mới tại các địa bàn đang còn trống; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH và bố trí kinh phí, trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng này để từng bước đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC&CNCH.

đ) Công an tỉnh

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin báo chí, phát thanh truyền hình xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH; biểu dương người tốt, việc tốt trong thực hiện quy định PCCC&CNCH. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961-04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021); hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Hướng dẫn UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCCC&CNCH, tự quản về an toàn PCCC tại các khu dân cư, cụm dân và mô hình Cụm doanh nghiệp an toàn hỗ trợ PCCC&CNCH tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý.

e) Các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế. Báo Thừa Thiên Huế ưu tiên, dành thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH; kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH của lực lượng PCCC và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương, người dân trong tỉnh.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC&CNCH

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC theo quy định. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, liên đơn vị kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC trong phạm vi quản lý. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng, chữa cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình. Rà soát, có phương án di dời các cơ sở sản xuất, kho hóa chất.... có nguy hiểm về cháy, nổ, không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC ra khỏi khu dân cư; đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng xây dựng tạm chưa được các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng, kinh doanh phải kiên quyết đình chỉ hoạt động.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với các loại hình cơ sở thuộc phân cấp quản lý của UBND cấp xã theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Rà soát, đánh giá, phân loại các khu dân cư, làng nghề có nguy cơ cháy, nổ cao, các cơ sở sản xuất có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen kẽ trong khu dân cư, các nhà liền kề, nhà ở kết hp kinh doanh và đề ra các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước quý IV/2021.

b) Công an tỉnh

Chủ động rà soát, nắm địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.. Triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng cháy, đảm bảo an toàn PCCC các hoạt động, lễ hội lớn diễn ra trong năm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật; kiểm định phương tiện PCCC trước khi lưu thông trên thị trường đối với các phương tiện nhập khẩu và sản xuất trong nước thay thế hình thức kiểm định lưu thông hiện nay. Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, xử lý các trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; không để tình trạng các cơ sở mất an toàn về PCCC tồn đọng, kéo dài. Đồng thời tiến hành công tác thanh tra hành chính trên lĩnh vực PCCC đối với các địa bàn, cơ sở có nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC, chậm khắc phục.

c) Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: Phòng chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh ban hành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, phải thông tin cho đơn vị chức năng của Công an tỉnh để phối hợp xử lý

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp PCCC rừng, trọng tâm là công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC. Chỉ đạo lực lượng Kim lâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành (kiểm lâm) và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC rừng theo quy định.

đ) Sở Công Thương

Phối hợp với UBND các địa phương và Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại hóa chất, ngành hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ đặc biệt là cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nxảy ra. Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, các chợ, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và đơn vị thi công công trình xây dựng có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đơn vị quản lý, vận hành lưới điện tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, an toàn về sử dụng điện; thực hiện và duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn về PCCC. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành điện tổ chức kiểm tra rà soát lại toàn bộ hệ thống lưới điện thuộc tuyến quản lý, đặc biệt là tại các khu dân cư, chung cư để đảm bảo vận hành an toàn; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trong quý III/2021.

e) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các địa phương có cụm công nghiệp chỉ đạo tổ chức khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phát hiện, kiến nghị qua đợt kim tra liên ngành của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trong quý III/2021.

g) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở, đơn vị Quốc phòng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an tỉnh

Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập phương án CC&CNCH cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành đphát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ. Thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, chun bị đầy đủ phương tiện thiết bị để kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặc biệt trong thời gian cao điểm nắng nóng và mùa mưa bão; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường xuyên củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành (kiểm lâm); tchức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC rừng theo quy định; tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, thường trực PCCC rừng. Thực hiện tốt Quy chế phối hp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng tại khu dân cư, tổ dân phố và phải xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại chỗ. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng này đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tăng cường tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. UBND các xã, phường, thị trấn phải chủ động tổ chức thực tập phương án cha cháy, CNCH có sử dụng lực lượng tại chỗ đối với toàn bộ các khu dân cư tại địa bàn quản lý. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa nháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng phương tiện.

6. Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác PCCC&CNCH

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung PCCC&CNCH trong năm 2021. Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách cho hoạt động PCCC&CNCH.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Kế hoạch triển khai và kết quả thực hiện đề nghị gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an (Mốc thời gian: Kế hoạch gửi trước 15/4/2021; báo cáo 6 tháng trước 15/6/2021; báo cáo năm trước 15/12/2021).

Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và xây dựng kế hoạch nắm, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và các địa phương; định kỳ sơ, tổng kết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V01, C07);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Công an tnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH BĐBP tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh và các CV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 05/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 73/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471362