• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 732/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 732/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; nhằm triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác đnh cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Tăng cường cơ chế phối hợp, trách nhiệm gia các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Bám sát kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương hữu quan, có lộ trình cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm sau ngày 01/7/2016, Luật Tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng tiến độ, chất lượng và tránh hình thức, lãng phí.

b) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ đng, tích cc của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân qun, huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

- Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự thành phố phải ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13

a) Tổ chức hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 (dưới hình thức trực tuyến)

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan chịu trách nhiệm về nội dung: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Công chứng thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật T tụng hành chính (biên soạn đề cương tuyên truyền, biên soạn tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật và các tài liệu khác).

Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tập huấn cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, quận, huyện).

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

c) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật T tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính. Cập nhập tình hình triển khai thi hành luật trên địa bàn thành phố.

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, cơ quan và tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016, năm 2017.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật T tụng hành chính cho cán bộ và nhân dân

Tổ chức quán triệt nội dung của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới để nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong cơ quan, tổ chức mình, phối hợp với các sở, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016

2. Tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác bổ trợ tư pháp, tổ chức pháp chế các sở, ngành, hội viên Hội Luật gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Hội Công chứng thành phố, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, công chứng, thừa phát lại, bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm).

- Đối tượng được tập huấn: Luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, giám định viên tư pháp, công chứng viên, thừa phát lại, đấu giá viên, cán bộ pháp chế các sở, ngành.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho chấp hành viên

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

- Đối tượng được tập huấn: Chấp hành viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thi hành án dân sự thành phố, quận, huyện; thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2016.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật T tụng hành chính cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, người làm công tác pháp luật trong ngành Tòa án, Kiểm sát.

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Đối tượng được tập huấn: Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên các công chức khác của ngành Tòa án, Kiểm sát.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của thành phố liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát các văn bản do thành phố ban hành liên quan đến quy định của Luật Tố tụng hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Cơ quan tổng hợp kết quả rà soát: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/6/2016; Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2016.

4. Phối hợp với Bộ Tư pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất của cơ quan Thi hành án dân sự, đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- STư pháp - cơ quan thường trực của Hội đng Phi hợp ph biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách nhiệm tham mưu, giúp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chỉ đạo, phối hợp các ngành, các cấp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giới thiệu Luật Ttụng hành chính.

- Có trách nhim triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch này.

- Là đầu mối tổng hợp, theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài chính) trước ngày 10/6/2016 kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác triển khai thi hành Lut Tố tng hành chính thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2016 chưa bố trí trong dự toán ngân sách năm, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính dự toán xin cấp kinh phí bổ sung để triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PC
TUBNDTP;
- Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp TP;
- Hội đồng PHPBGDPL
thành phố;
- TAND, VKSND thành phố;
- Các sở, ban, ng
ành, đoàn thể thành phố;
- Báo HP, Đài PT-THHP, Báo
ANHP, Cng TTĐT;
- Hội Luật ga; Đoàn Luật sư; Hội công chúng TP;
- UBND quận, huyện;
- Hội đ
ồng PHPBGDPL quận, huyện;
- CPVP;
- Các CVUBNDTP
;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 732/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 23/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 732/KH-UBND

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
313430