• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 75/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

Tải về Văn bản khác 75/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, địa phương và vai trò của ngành Tư pháp trong công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

- Tổng kết việc thực hiện Đề án, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bám sát với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, không trùng lắp; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên PBGDPL; tập trung các nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án về PBGDPL khác.

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả và chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Thanh niên.

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

2. Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên

- Xây dựng, thực hiện các chương trình, phóng sự truyền thông PBGDPL, đăng tải các tin, bài thông tin về tình hình PBGDPL, chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III - IV/ 2020.

- Tổ chức chương trình tình nguyện PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh, thiếu niên trong nhà trường; một số đối tượng thanh, thiếu niên đặc thù tại cơ sở (thanh, thiếu niên lang thang cơ nhỡ, vi phạm pháp luật; thanh, thiếu niên là nạn nhân bị xâm hại...).

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện Đề án, một số tổ chức hành nghề pháp luật, Tỉnh Đoàn Thanh niên.

+ Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

- Biên soạn, phát hành tình huống giải đáp, tờ gấp, câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật... nhằm phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật liên quan, thiết thực đối với thanh, thiếu niên, nhất là thanh, thiếu niên đặc thù.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Thanh niên.

+ Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2020.

3. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Đề án năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương; gắn với thực hiện nhiệm vụ thống kê chỉ tiêu “Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền PBGDPL” theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Thanh niên và cơ quan, tổ chức liên quan khác cử cán bộ làm đầu mối theo dõi, phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể c
a tnh;
- Công an t
nh, Bộ Ch huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 75/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 23/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 75/KH-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452110