• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Kế hoạch 791/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Tải về Văn bản khác 791/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/KH-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

Để đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thông qua việc xem xét, đánh giá tính thống nhất đồng bộ, tính khả thi của văn bản quy định chi tiết theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành.

- Nội dung thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý. Rà soát, đánh giá tính đồng bộ, thống nhất giữa văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành với văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, qua đó phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không đảm bảo tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp có trách nhiệm lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2018.

2. Xem xét đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật

- Nội dung thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phát hiện, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất; các quyết định áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành có vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác; các vi phạm pháp luật phổ biến trong từng lĩnh vực cụ thể. Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp để kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp có trách nhiệm phân tích, xem xét, tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2018.

3. Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật

3.1. Tự kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cuối quí II năm 2018.

3.2. Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật theo thẩm quyền

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

- Thời gian hoàn thành: Cuối Quý II đầu quý III năm 2018.

4. Tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc thực hiện lồng ghép hoạt động tập huấn, phổ biến, quán triệt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào công tác tập huấn nghiệp vụ Tư pháp năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị phối hợp để thực hiện trong năm 2018.

 5. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật. Xem xét, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2018.

6. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thu thập thông tin từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, điều tra, khảo sát, . . . từ báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Các cơ quan gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 10/10/2018.

III. LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018

1. Phạm vi theo dõi: Lĩnh vực bảo vệ môi trường

2. Nội dung công việc

a) Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và tính khả thi của văn bản quy định chi tiết về lĩnh vực này.

- Nội dung thực hiện: Thống kê văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xem xét, đánh giá tính đồng bộ, thống nhất giữa văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành với văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương thông qua việc rà soát phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Cuối quý II đầu quý III năm 2018.

c) Khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung thực hiện: Khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua phiếu khảo sát.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2018.

d) Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: thường xuyên trong năm 2018.

IV. LĨNH VỰC TRỌNG TÂM DO BỘ TƯ PHÁP XÁC ĐỊNH

Căn cứ nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Công văn hoặc Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương mình, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo đồng bộ với trọng tâm trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý địa phương trong năm đó.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, tổng hợp đề xuất xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được xác định trong kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm

- Tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và xác định lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi trong quí I/2018.

- Phối hợp cung cấp thông tin; báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Triển khai, thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn cấp huyện.

- Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi được phân công quản lý và tự xác định lĩnh vực trọng tâm để theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 28/02/2018.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc địa bàn quản lý theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã và phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật ở địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được sử dụng từ nguồn kinh phí dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 791/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 791/KH-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377516