• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Kế hoạch 793/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 793/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIN NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2010/NĐ-CP NGÀY 09/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ,

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU VÀ MỤC TIÊU

1. Mục đính yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; phát huy được sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia vào công tác cai nghiện ma túy;

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

- Đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, phát triển các biện pháp cai nghiện tự nguyện, xã hội hóa tại cộng đồng; góp phần giảm thiểu tác hại của tệ nạn ma túy, giúp người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng bền vững; giữ vững và nâng cao s xã, phường, thị trấn trong sạch không có tệ nạn ma túy; đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy thành địa bàn không có tệ nạn ma túy.

Việc tổ chức thực hiện các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành có liên quan, nhằm đảm bảo hoạt động cai nghiện ma túy và phòng chống tái nghiện ma túy có hiệu quả;

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% các xã, phường, thị trấn thành lập được Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Từ 50% - 70% số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, xã, phường, thị trấn được tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, tại gia đình. 80% - 100% số đối tượng nghiện ma túy đều được áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trước khi áp dụng các biện pháp khác (như cai nghiện tập trung; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về công tác cai nghiện tại cộng đồng:

- Tổ chức quán triệt Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở;

- Đẩy mnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tập trung tuyên truyền đối với các đối tượng nghiện và gia đình.

2. Chuẩn bị các điều kiện vật chất và nhân lực để triển khai rộng rãi công tác cai nghiện tại cộng đồng:

- Tổ chức tập huấn Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở trong việc phối hợp triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

- Đào tạo điều trị cắt cơn nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế cơ s;

- Bổ sung nhiệm vụ, trang bị thiết bị cần thiết cho các cơ sở y tế trên địa bàn quận, huyện, xã, phường, thị trấn đủ điều kiện để tổ chức cai nghiện.

3. Lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn theo quy định:

- Rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn;

- Tuyên truyền vận động người nghiện ma túy tự giác đăng ký các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, chữa trị cai nghiện nhằm làm giảm sự gia tăng người nghiện mới, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy;

- Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ người cai nghiện tại cộng đồng;

- Đưa nội dung tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng thành tiêu chí thi đua hàng năm của từng xã, phường, thị trấn.

4. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Chủ trì cùng Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định;

- Chủ trì, phối hp với Sở Y tế, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

-Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn điều trị nghiện ma túy và dự phòng tái nghiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các quận, huyện tổ chức học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với những người đã cai nghiện tại các quận, huyện;

- Chỉ đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có Kế hoạch phối hợp và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

+ Các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội có trách nhiệm phối hp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (các xã, phường, thị trấn có số đối tượng nghiện ít hoặc không có điều kiện thành lập Cơ sở điều trị cắt cơn riêng biệt) thực hiện điều trị cắt cơn nghiện ma túy, đảm bảo quy định;

+ Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định.

- Định kỳ tổng hp báo cáo của các quận, huyện về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên toàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Y tế:

- Tổ chức tập huấn cấp chứng chỉ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ y tế trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy tại cơ s; xây dựng quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế quận, huyện sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn để tiếp nhận điều trị cắt cơn nghiện khi có bệnh nhân điều trị;

- Hướng dẫn, chỉ đạo y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hồ sơ, bệnh án người nghiện ma túy, xác định người nghiện ma túy, chế độ điều trị, cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

- Hướng dẫn việc điều trị cai nghiện ma túy; áp dụng các bài thuốc, phác đồ điều trị cắt cơn nghiện ma túy do Bộ Y tế ban hành, đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các loại thuốc và phương pháp điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Công an thành phố:

- Chỉ đạo và hướng dẫn Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với cán bộ Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thu thập tài liệu xác định người nghiện ma túy; lập hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy; hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng;

- Hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho Công an xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp thực hiện các quyết định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, S Y tế trong việc kiểm tra, thống kê các hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện các hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

4. S Tài chính:

- Chủ trì, cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phân bổ kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cho các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Ch trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố về mức đóng góp, chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố bố trí, phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy.

6. S Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cho các Ban ngành, đoàn thể và các tầng lp nhân dân.

7. S Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về nội dung của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định có liên quan và việc triển khai, kết quả thực hiện tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, hệ thống Cổng Thông tin điện tử thành phố; hệ thống Đài Truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận t quốc Việt Nam thành phố và các t chức thành viên:

Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về phòng chống ma túy, về cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy; vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng; chú trọng xây dựng các mô hình phát huy vai trò tự quản của mỗi người dân và mỗi cộng đồng dân cư; phối hợp giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; giám sát thực hiện Kế hoạch.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Thường xuyên tổ chức điều tra, thống kê nắm chắc tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn quản lý; xây dựng Kế hoạch và b trí kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy;

- Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức cai nghiện; căn cứ vào tình hình, số lượng người nghiện ma túy tại địa phương để chỉ đạo việc điều trị cắt cơn tại các cụm xã có số lượng người nghiện ít; tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy, theo các bước cụ thể như sau:

+ Xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; phối hợp với Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các Trung tâm Giáo dục lao động và các cơ sở khác được phép điều trị cắt cơn trong khu vực để tổ chức điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy;

+ Chỉ đạo Công an cùng cấp phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện rà soát thống kê, phân loại người nghiện ma túy; vận động người nghiện ma túy và gia đình tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký cai nghiện; lập hồ sơ đề nghị áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp;

+ Thành lập, chỉ đạo Tổ công tác thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục người tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, th thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sử dụng cơ sở vật chất hiện có tại địa phương để tổ chức cắt cơn cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; đối với các xã, phường, thị trấn không có đủ điều kiện để thành lập Cơ sở điều trị cắt cơn riêng biệt thì nghiên cứu đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định xây dựng Cơ sở điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy;

+ Đối với các xã, phường, thị trấn không có cơ s vật chất để tổ chức cơ sở cắt cơn hoặc có số đối tượng nghiện ít thì phối hợp với Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, các cơ sở khác được phép điều trị cắt cơn trong khu vực để tổ chức điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy;

+ Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng;

+ Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy.

IV. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách chi đảm bảo xã hội hàng năm của thành phố và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Giao S Lao động Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
-
CT, PCT Lê Khắc Nam;
-
Các Sở, ban, ngành, thành viên BCĐ 799 TP;
- U
BND các quận, huyện;
-
Chi cục PCTNXH;
-
CPVP;
-
CV: LĐ, YT, NC;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 793/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 30/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 793/KH-UBND

413

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278531